Skip to content Skip to footer
Nuus
  • HELP ONS OM DIE BOEREVERENIGINGS TE HELP! VRYSTAAT-BRANDE | HOOPFONDS | ONS KORT JOU HULP! | NG KERK VRYSTAAT | Nedbank | Tjekrekening: 1178 097 218 | Takkode: 198765 | VERWYSING: VS-Brande | Navrae: Diens van Barmhartigheid Ds De la Harpe le Roux 083 232 1051 / dlh@ngkvs.co.za
  • HELP ONS OM DIE BOEREVERENIGINGS TE HELP! VRYSTAAT-BRANDE | HOOPFONDS | ONS KORT JOU HULP! NG KERK VRYSTAAT | Nedbank | Tjekrekening: 1178 097 218 | Takkode: 198765 | VERWYSING: VS-Brande | Navrae: Diens van Barmhartigheid Ds De la Harpe le Roux 083 232 1051 / dlh@ngkvs.co.za
  •  

Missionale kerkwees in die NG Kerk Vrystaat vind plaas binne die tradisionele Reformatoriese bedienings raamwerk van Kerugma, Diakonia, Kononia en Leitourgia. 

Hierdie raamwerk bepaal dan ook die prioriteite van gemeentelike en sinodale werksaamhede. 

Binne ‘n missionale verstaan van kerkwees is die gerigtheid altyd ‘n opbou na binne en uitreik na buite.

ons

Roeping

Help die kerk om Missionale kerkwees uit te leef van binne na buite deur:

Die vestiging,

fasilitering en onderhouding van ekumeniese verhoudinge en vennootskappe van die kerk binne en buite die landsgrense met ‘n fokus op teologiese opleiding en die bevordering van uitdrukkings van kerkeenheid om gestalte te gee aan Joh 17:21.

Die verkondiging,

Die verkondiging (marturia), vanuit die Skrif, van die bevrydende geloof in Christus Jesus via publieke Getuienis, evangelisasie-aksies en Bybelvertaling. 

(Matt 28:19)

Die bevordering

van en opleiding in sosiale innovasie en gemeenskapsontwikkeling binne gemeentes (eie sowel as vennote) om heling, versoening en sosiale innovasie te weeg te bring binne gemeenskappe sodat mense kan floreer in God se skepping.

(Ps 122:6-9)

ons

Teologiese vertrekpunte

Vennote in Getuienis neem ons vertrekpunt binne die nadenke oor missionaliteit – ons roeping tot deelname aan die Missio-Dei,
God se sending na die wêreld. Ons vind solidariteit in die 2011 Lausanne deklarasie wat verklaar dat:

“Binne ‘n wêreld wat werk om haarself te herontdek teen ‘n immer versnelde tempo,
bly sommige dinge dieselfde. Hierdie groot waarhede verskaf die Bybelse rasionaalvir ons missionale betrokkenheid.

Mense is verlore

Die onderliggende menslike penarie bly soos die Bybel dit beskryf: ons staan ​​onder die regverdige oordeel van God in ons sonde en rebellie, en sonder Christus is ons sonder hoop.

Die evangelie is goeie nuus

Die evangelie is nie ‘n konsep wat vars idees nodig het nie, maar ‘n storie wat vars vertel moet word. Dit is die onveranderde verhaal van wat God gedoen het om die wêreld te red, in die historiese gebeure van die lewe, dood, opstanding en heerskappy van Jesus Christus.
In Christus is daar hoop.

Die Kerk se sending gaan voort

Die sending van God duur voort tot aan die einde van die aarde en tot aan die einde van die wêreld. Die dag sal kom wanneer die koninkryke van die wêreld die koninkryk van God sal word en God by sy verloste mensdom in die nuwe skepping sal woon. Tot daardie dag gaan die Kerk se deelname aan God se sending voort, in vreugdevolle dringendheid en met vars en opwindende geleenthede in elke generasie, insluitend ons eie.

ons

Metode van werk

‘n Doelbewuste keuse word gemaak vir die begrip vennote in getuienis. Die klem word geplaas op die sluiting van vennootskapsverhoudinge,
waar daar oor grense heen hande gevat en saam gewerk word in diens van die Koninkryk.
Ons ontdek saam met ander hoe ons konteks aan die verander is en hoe ons saam op ‘n praktiese vlak kan evangeliseer,
projekte en programme kan skep wat getuig van God se liefde vir die wêreld en sy mense.
Saam as vennote glo ons kan ons
‘n verskil maak in die koninkryk van God.

vennootskappe

Werkterreine

Waar is gemeentes van die Vrystaatorals betrokke?

Op elkeen van die bogenoemde plekke is daar gemeentes in die Vrystaat betrokke hetsy deur fisiese skakeling of deur finansiële ondersteuning.
Elke genoemde werkterrein het ‘n koördineerder wat geskakel kan word om meer inligting
te bekom of as gemeentes wil deelword van daardie werkterrein.

Waar is nuwe moontlikhede om betrokke te raak?

Daar baie moontlikhede en geleenthede vir gemeentes om by betrokke te raak in die bestaande werkterreine asook in nuwe terreine.
In Lesotho bv. saam met LECSA is daar ‘n verskeidenheid van uitreikaksies, kerk herstelwerk en nuwe areas van evangelisasie waar gemeentes daadwerklik ‘n verskil kan maak.
Die kerk in Angola het uitgereik en ‘n versoek gerig tot die NG Kerk om nouer skakeling.

kontak ons

Vennote in Getuienis

116 | Maatskaplike NOODLYN