Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Twee splinternuwe publikasies oor Verslawing en ADD

Dit is met groot vreugde dat ons twee nuwe publikasies bekendstel uit die pen van prof Wentzel Coetzer, verbonde aan die Fakulteit Teologie, Departement Praktiese Teologie van die die Noordwes-Universiteit, Potchefstroom. Prof Coetzer is ook ’n pastorale konsultant.

Die inhoud van beide boeke, Verslawing as ’n verwoester – Pastorale riglyne en Aandagafleibaarheid en die Pastoraat, is al voorheen as pastorale beradingskursusse aangebied, maar is nou omvattend bygewerk in hierdie twee nuwe boeke. Ons het meer gaan uitvind.

Wentzel, vertel vir ons meer oor jou nuwe boek, Verslawing as ’n verwoester – pastorale riglyne. Op watter perspektiewe fokus jy hoofsaaklik en watter skrywers gebruik jy as bronne?

“In hierdie boek gaan dit om ʼn multi-dissiplinêre benadering, met pastoraat as ʼn belangrike komponent in die benadering tot die probleem van verslawing. Bronne waarop in besonder gefokus word, is eerstens die boek van dr Gabor Maté, die Hongaars-Kanadese medikus en skrywer, met die titel, In the realm of hungry ghosts. Close encounters with addiction (2018), waarvoor hy in 2009 die Hubert Evans-prys vir nie-fiksie ontvang het. Maté is reeds geruime aantal jare betrokke by die begeleiding en behandeling van verslaafdes op die strate van Vancouver in Kanada. Hy beskryf verslawing as een van die gevolge van emosionele en geestelike armoede, terwyl die kern daarvan verband hou met ʼn innerlike vakuum en leegheid. Sy eerste vraag aan verslaafdes is dan gewoonlik ook nie ‘Waarom die verslawing?’ nie, maar eerder, ‘Waarom die pyn?’

“Aansluitend hierby let ons ook op belangrike perspektiewe in die boek van Carl Hart en Charles Ksir, Drugs, society and human behavior (2022). Hierdie boek word beskou as een van die gesaghebbendste bronne rakende verslawing, asook die effek daarvan op die individu en die gemeenskap.

“Bydraend tot die bovermelde twee belangrike bronne word stof uit verskeie ander pastorale bronne ook geïntegreer.

“Teen hierdie agtergrond is die fokus in hierdie publikasie op die belangrike rol wat die lewensverhaal van die verslaafde, asook moontlik aftakelende omgewingsfaktore reeds gedurende die kinderjare speel. Sulke negatiewe faktore kon vroeg reeds ʼn fisieke en emosionele kwesbaarheid geskep het wat dit dan gedurende die latere jare vir die persoon baie moeilik gemaak het om weerstand teen verslawende gedrag in stresvolle fases te bied.

“Die publikasie word afgesluit met ʼn hele aantal pastorale riglyne vir die begeleiding van verslaafdes.”

Jy het ook ’n tweede boek, Aandagafleibaarheid en die pastoraat, geskryf. Hoe moet hierdie gesondheidsprobleem benader word en watter bronne het jou gehelp om meer lig op die onderwerp te kry?

“Aandagafleibaarheid of aandaggebreksindroom, in Engels ook bekend as ADD (Attention deficit disorder), waarby soms die element van hiperaktiwiteit ingesluit is, is ʼn gesondheidsprobleem wat internasionaal steeds aan die toeneem is. Die invloed van die internet het hierdie proses ook dramaties versnel.

“Wat heling en voorkoming betref, blyk ʼn holistiese benadering die effektiefste te wees, met klem op die fisieke, emosionele, sosiale en geestelike dimensies – dus nie slegs op medikasie nie.

“Die vier bronne wat veral prominent in hierdie publikasie figureer, is eerstens die boek van die medikus dr Gabor Maté, Scattered minds. The origins and healing of attention deficit disorder (2012). Hierin verduidelik hy dat, afgesien van moontlike genetiese faktore, die primêre oorsaak van hierdie probleem dikwels aan trauma en emosionele verwonding gedurende die vroeë lewensfases verbind kan word. Mense se persoonlike verhale is gevolglik van besondere belang, aangesien dit gewoonlik al die stukkies van die legkaart bevat.

“Aansluitend by die benadering van Maté word ook gelet op die bydrae van die Christen-psigiater dr Daniel Amen in sy boek Healing ADD. The breakthrough program that allows you to see and heal the seven types of ADD (2013). In sy benadering lê hy veral klem op die biologiese, psigologiese, sosiale en geestelike dimensies – die pastoraat is dus hier ʼn belangrike komponent.

“Daar word verder ook gefokus op die boek van die Christen-outeurs Stephen Arterburn en Michael Ross, Understanding and loving your child with ADHD (2021). Hulle volg ook ʼn multi-dissiplinêre benadering met besondere verwysing na pastorale perspektiewe.

“Die vierde bron is die teologiese proefskrif van J.R. Whitehurst, Effectively ministering to congregants with attention deficit disorder. (Lynchburg, Virginia: Liberty Baptist Theological Seminary, 2012). Ook in hierdie bron kom die pastoraat baie pertinent na vore.

“Opsommenderwys word daar aan die einde van my boek ʼn aantal toepaslike pastorale perspektiewe en riglyne uit die onderskeie bronne geformuleer. As deel van ʼn multi-dissiplinêre benadering kan hierdie pastorale riglyne ʼn belangrike rol vervul.”

Vir die leser wat meer wil weet

As jy meer inligting soek, kan jy gerus vir prof Coetzer by 083 660 0409 of wentzelc@gmail.com kontak.

Beide boeke is teen R150 elk te koop. As jy beide boeke koop, sal dit jou net R270 kos. Die koerierfooi is R120 per bestelling.

 Boekprent | Verslawing as ‘n verwoester deur Prof Wentzel Coetzer

 

 Boekprent | Aandagafleibaarheid en die pastoraat deur Prof Wentzel Coetzer

116 | Maatskaplike NOODLYN