Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Twee nuwe publikasies deur prof Wentzel Coetzer

Ons is baie opgewonde oor die volgende twee splinternuwe publikasies:
  • Wanneer die liggaam rebelleer – die vernietigende invloed van onderliggende stres, verliese en pyn
  • Mede-afhanklikheid en emosionele gebrokenheid – pastorale perspektiewe

Hierdie publikasies het onlangs uit die pen van prof Wentzel Coetzer verskyn. Beide boeke is van groot waarde vir ons fisieke, emosionele, intellektuele en geestesgesondheid en bied onontbeerlike pastorale perspektiewe.

Dis natuurlik altyd interessant om vas te stel wie die skrywer agter die wyse woorde is, en ons het gaan uitvind.

Prof Wentzel Coetzer was aanvanklik vir agt jaar dosent by Unisa, waar hy ook gepromoveer het in die vak Nuwe Testament.

Daarna het die praktyk hom gelok en was hy 20 jaar lank predikant in die NG Kerk Pretoria-Garsfontein. In daardie fase het sy belangstelling begin verskuif na praktiese teologie, waarin hy toe ook gepromoveer het.

In hierdie periode was hy ongeveer agt jaar lank deeltyds betrokke by die aanbied van kursusse in pastorale berading, eers by die Vista Universiteit en later ook by die Universiteit van Pretoria saam met prof Malan Nel by die Instituut vir Kontekstuele Bediening.

In 2003 is hy aangestel as buitengewone professor in praktiese teologie aan die Noordwes-Universiteit, waar hy die afgelope aantal jare hoofsaaklik betrokke was by die begeleiding van nagraadse studente rondom die tema van trauma en aanverwante areas.

Sedert 2003 het hy ook ’n groot aantal individuele kursusse ontwikkel oor verskillende aspekte van die pastoraat, wat hy gereeld oral in Suid-Afrika en Namibië aanbied. 

WANNEER DIE LIGGAAM REBELLEER

Wanneer die liggaam rebelleer – die vernietigende invloed van onderliggende stres, verliese en pyn lê klem op die belang van ’n gesonde wisselwerking tussen liggaam, gees en emosies vir fisieke en emosionele gesondheid.

Prof Coetzer verwys onder andere na voorbeelde uit dr Gabor Maté, ’n mediese dokter, se boek When the body says no, waarin Maté verwys na sowat 100 onderhoude wat hy gevoer het met persone wat gediagnoseer is met ʼn verskeidenheid chroniese en terminale siektes.

Navorsing toon dat onverwerkte trauma en negatiewe emosionele ervarings in die kinderjare uiteindelik die funksionering van ons brein en ook ons biologie kan verander – die fisieke gevolge kan dus dramaties wees.

Talle persone het grootgeword te midde van emosioneel arm verhoudings waarin daar geen erkenning aan hul diepste behoeftes gegee is nie; oor die lang termyn moes alles onderdruk word ten einde emosioneel te kon oorleef. Uiteindelik het dit gelei tot isolasie en stres wat mettertyd ʼn al groter tol op hul liggame geëis het.

As gevolg van stres en spanning oor jare heen is die immuunstelsel gewoonlik in so ʼn mate afgetakel dat daar geen weerstand meer is nie.

Wanneer so ʼn persoon se gees en emosies dan êrens breekpunt bereik, selfs ná baie jare, manifesteer dit dikwels in die vorm van een of ander siekte (sonder om te impliseer dat dit die enigste oorsaak van siektes is).

Teen hierdie agtergrond word daar ʼn verskeidenheid pastorale riglyne geformuleer waarvolgens onderdrukte emosies, onverwerkte pyn en verliese, asook emosionele armoede geïdentifiseer en deurgewerk kan word.

Sodoende open dit die deur tot heling en vryheid in die emosionele, fisieke en geestelike dimensies vir diegene wie se lewensverhale op hierdie wyse geraak is.

MEDE-AFHANKLIKHEID EN EMOSIONELE GEBROKENHEID – PASTORALE PERSPEKTIEWE

Oor die tema van mede-afhanklikheid is daar reeds baie geskryf, maar in hierdie boek word daar veral gefokus op die pastorale implikasies daarvan. Die aspek van emosionele gebrokenheid wat in talle mede-afhanklikes se lewens reeds tydens hul kinderjare ʼn aanvang geneem het, word in die besonder uitgelig.

In hierdie boek word enersyds veral gefokus op die belangrike werk van Pia Mellody wat ʼn deurslaggewende rol gespeel het in die vestiging van die konsep ‘mede-afhanklikheid’; andersyds word daar ook gelet op die model wat in die bekende Meier Klinieke toegepas word vir die begeleiding van persone wat worstel met mede-afhanklikheid.

Misbruik op emosionele, liggaamlike, seksuele, intellektuele of geestelike gebied is gewoonlik prominent in die verhale van slagoffers. Die gevolg is dat daar ʼn ‘kosbare innerlike kind’ is wat emosioneel verwond geraak het en sedertdien met behulp van verskillende verdedigingsmeganismes probeer oorleef. Hierdie agtergrond het hulle gevolglik kwesbaar gemaak vir die tipiese kenmerke van mede-afhanklikheid tydens hul volwasse jare.

Kwessies wat verder ook aan die orde kom, is mede-afhanklike geestelike leiers, mede-afhanklike tendense binne sommige kerke of gemeentes, en ook die rol van toksiese godsdiens ten opsigte van mede-afhanklikheid.

Ten slotte word ʼn aantal spesifieke pastorale elemente geïdentifiseer as deel van ʼn multi-dissiplinêre benadering, met toepaslike riglyne vir die begeleiding van slagoffers.

Kontak prof Wentzel Coetzer by wentzelc@gmail.com vir meer inligting.

SPESIALE AANBOD

Bogenoemde boeke is beskikbaar teen R150 elk. As jy egter beide boeke koop, kos dit net R250. Koerierkoste is R120.

Bankbesonderhede:
Naam: Prof WC Coetzer
Bank: Capitec
Rekeningnommer: 1487438425
Stuur bewys van betaling aan wentzelc@gmail.com.

______________________________________________________________________

Bronne:
Litnet Jaargang 20, Nommer 1 – 2023
Council for Pastoral and Spiritual Counsellors: CPSC

116 | Maatskaplike NOODLYN