Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

“Skep ‘n rein hart vir my, o God, vernuwe ‘n bestendige gees in my binneste.”

– PSALM 51:12 (AFR20)

Die tydperk van vier jaar, vanaf die vorige Sinodale Konferensie in 2019, sal gekenmerk word as ‘n termyn met ongekende vaarwaters. Ons het wêreldwyd die Covid-19-pandemie beleef wat ‘n ongekende invloed op ons lewenswyses gehad het. Nie net het die pandemie ons ontneem van ons normale gang van elke dag nie, maar ons ook uitgedaag om nuut te dink.

Met die begin van ons termyn in 2019 het die rol van die Vrouebediening in die Vrystaat ‘n nuwe wending geneem met die verteenwoordiging van Vrouelidmate op die Moderamen, asook die verteenwoordiging van die taakspanlede van die Kommissie vir Vrouelidmate op die verskillende bedieningseenhede.

Hierdie verteenwoordiging het aan Vrouelidmate nie net ‘n stem in die leierskapstruktuur van die Vrystaat Sinode gegee nie, maar ook tot gevolg gehad dat eerstehandse inligting op grondvlak by die gemeente-vroue uitkom. Noue samewerking, met veral Engo, het reeds in die eerste jaar, waar hierdie vennootskap ontstaan het, vrugte afgewerp.

Van oor die Vrystaat heen het vroue saamgetrek vir die vier-jaarlikse Sinodale Vrouekonferensie van die Taakspan Vrouebediending op Saterdag 11 Februarie 2023. Die geleentheid is deur 310 vroue uit 54 gemeentes bygewoon.

Daar het ‘n feestelike atmosfeer geheers by die geleentheid. Vroue was bly om mekaar weer te sien en dit was verblydend om te sien hoe gemeentes daadwerklik ‘n poging aangewend het om vir die dames die geleentheid te skep om die dag by te woon. 

Ds Jan Lubbe, moderator van die Vrystaat Sinode, het die geleentheid gekonstitueer en op ‘n gepaste wyse geopen deur die dames te herinner watter rol vrouens in die Bybelse tyd gespeel het en vandag nog speel in die kerk.

Béneli Pretorius, voorsitter van die Taakspan Vrouebediening Vrystaat, het die dames verwelkom en die Taakspan bekendgestel. Hoogtepunte uit die verslag is aan die dames voorgelê. Van dié hoogtepunte sluit in die Droogtehulp Bederfbokse vir Boervrouens. In Oktober 2019 loods die Taakspan Vrouebediening ‘n projek waar gemeentes gevra word om bederfbokse te pak vir die boervroue in die Noord-Kaap. Hierdie projek oortref alle verwagtinge en daar word tussen 3 000 tot 4 000 bokse by die Sinodale kantoor afgelaai. Gemeentes, instansies, individue – almal het bygedra om van hierdie projek ‘n groot sukses te maak.

Op 19 November 2019 is hierdie bokse met Viking Vervoer na Carnarvon vervoer en het Béneli Pretorius, wyle Thea Bosman en Anso Steyn die aflewering gedoen namens die vroue van die Vrystaat. ‘n Geleentheid, gereël deur die Sinode van die Noord-Kaap saam met die Ring van Carnarvon met sewe (7) gemeentes teenwoordig (Van Wyksvlei, Williston, Vosburg, Strydenburg, Loxton, Brandvlei en Carnavon), het verteenwoordigers gehad wat die bederfbokse in ontvangs geneem het.

Ons het ervaar dat die Here waarlik teenwoordig was – die oomblik toe die eerste wa se deure oopgemaak word, het dit saggies begin reën! Mense het emosioneel rondgestaan en dankie gesê vir ‘n gebaar van liefde van die vrouens in die Vrystaat aan die vroue van die Ring van Carnarvon. ‘n Oomblik wat vir ons, wat dit aanskou het, te groot was om werklik te verwoord. Ons dank aan die vroue van die NG Kerk Vrystaat, die Sinode Vrystaat vir die ondersteuning en ook aan Viking Vervoer.

Taakspan Vrouebediening

Béneli Pretorius | Voorsitter

Elsabé du Plessis | Ondervoorsitter

Marietjie van der Merwe | Sekretaresse

Karin Kersop en Maretha Gouws | Addisionele lede

Die uiters gewilde dr Stephan Joubert was die hoofspreker vir die dag. Hy het op ‘n merkwaardige wyse die dames toegerus om weer opnuut te gaan leef soos Jesus-volgelinge.

Mev Charmain Swart het die dames bedank vir hulle betrokkenheid deur poppies te brei vir die Pregnancy Crisis Centre. Sedert 2014 brei die vroue van die NG Kerk Vrystaat poppies wat beskikbaar gestel word aan Engo en die Pregnancy Centre of Hope. In die tydperk 2015 tot 2018 was daar meer as 3 000 poppies aan hierdie instansies gelewer wat gebruik word vir meisies wat aborsies oorweeg, maar ook by skole. Die poppies vertel die storie van ‘n meisie se liggaam en hoe sy uniek is en haar liggaam moet oppas. Met dié poppies dra hulle ‘n baie belangrike boodskap oor.

Dr Elrika Senekal-Van den Berg het namens die Bybelgenootskap vir die dames elkeen ‘n gratis 2020-vertaling Bybel gegee en ook vertel van die werksaamhede van die genootskap.

Ds Hannes du Plessis het kom verduidelik hoe die Diens van Barmhartigheid van die NG Kerk Vrystaat funksioneer in die breër kerkverband, asook op Sinodale- en gemeentevlak. Hy het ook die verskillende dienste wat beskikbaar is vir gemeentes weer onderstreep.

Mev Hannetjie Nel het aangesluit by die ds Hannes deur voorbeelde van herwinningsprojekte voor te hou. Deur hierdie projekte kan gemeentes betrokke raak in die gemeenskap en daadwerklik ‘n verskil te maak. 

Elke vrou is verryk met pitkos vir die lewe en nuwe idees waarmee hulle terugkeer na hul huise en gemeentes om weer met nuwe ywer en entoesiasme vir die Koninkryk te werk! 

Dit is voorwaar vir ons as bestuur ‘n voorreg om die vroue in die Vrystaat te bedien. Mag ons as navolgers van Christus altyd in gedagte hou dat ons besig is om in Sy Koninkryk te werk tot Sy eer en mag elke vrou haar lig laat skyn, hoop bring en ‘n verskil maak in haar gesin en gemeente.

Foto’s verskaf: Sinodale Vrouekonferensie 2023.
116 | Maatskaplike NOODLYN