Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sinodesitting onbepaald uitgestel

Die Moderamen het vergader en besluit om die Sinodesitting wat vir eerskomende September beplan was, uit te stel vir ‘n onbepaalde tydperk.

Hierdie besluit is nie ligtelik geneem nie. Die realiteit is van so ‘n aard dat die huidige noodtoestand-wetgewing in terme van Covid-19 dit nie moontlik maak om sinode te hou nie. Daar is ook deeglik navorsing gedoen oor die moontlikheid om die sinode elektronies te hou via zoom. Die navorsing het getoon dat dit nie moontlik is om so te vergader nie. Daar is ook kerkordelike vrae oor die wettigheid van die besluitneming. Dit het meegebring dat die hou van ‘n sinode uitgestel word vir ‘n onbepaalde tyd wat elke drie maande weer herbenoem sal word.

Die Moderamen wil onder geen omstandighede die indruk skep dat hulle kontensieuse sake onder die mat vee nie. Hulle wil graag gesprek bevorder en daarom is ‘n roetekaart vir gesprek ook goedgekeur. Hierdie roetekaart bepaal dat gesprek by gemeentes begin, daarna word ringe betrek en uiteindelik loop dit uit op ‘n Predikante-konferensie teen die einde van die jaar.

Daar is hoofsaaklik drie groot temas wat ons met gemeentes wil deurpraat, naamlik:

1. Hoe gaan dit by julle in die gemeente?

2. Wat is die groot teologiese sake waaraan die kerk nou moet aandag gee?

3. Wat dink julle is die roeping van die kerk in ‘n post-Covid-tyd?

Daar is ‘n taakspan aangewys om die gesprek met gemeentes te bedink en te ontwikkel.

Dr Carin van Schalkwyk  |  Moderamen: Skriba

116 | Maatskaplike NOODLYN