Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Riglyne oor die bediening van die doop in Covid-tyd

Deur dr Bertus Celliers

Daar was verskeie navrae oor die bediening van die doop tydens Covid-19. ‘n Reaksie van dr Bertus Celliers:

 1. Een sleutel oor die hantering hiervan is Kerkorde artikel 49.1, Die doop Die heilige doop word deur ’n predikant bedien met gebruikmaking van water en ’n goedgekeurde liturgiese formulier. Dit word, behalwe by hoë uitsondering (die meriete van so ’n versoek word deur die kerkraad beoordeel), in die amptelike openbare samekoms van die gemeente bedien.
 2. ‘n Volgende sleutel is die regulasies oor godsdienstige byeenkomste, sosiale afstand, die gebruik van reinigers en die dra van maskers (Government Gazette 28 Mei 2020).
  • Onder punt 6 van die Regulasies wat op 28 Mei 2020 gepubliseer is in die Staatskoerant word gestipuleer: Any religious ritual that requires personal contact may not be performed during any religious activity
 3. My opmerkings in die lig van bogenoemde.
  • Die doop word nie in die regulasies by name verbied nie. Die doopseremonie bring egter sosiale afstand en persoonlike kontak in gedrang. Die predikant moet naby genoeg aan die baba en ouer(s) kom om die doop te bedien, en moet die water met sy hand op die koppie van die baba drup/plaas.
   • Strenggesproke is dit dus ‘n vraag of die bediening van die doop wel toegelaat word.  Indien ‘n kerkraad dit wel sou toelaat, en ‘n predikant en ouers daaraan deelneem doen hulle dit myns insiens op eie risiko.
   • Met dit in gedagte sou bogenoemde kwessies aangespreek kan word deur die dra van maskers deur die hele seremonie en dat die predikant sy hand net voor die doopbediening deeglik ontsmet. Weereens, die ouers, die predikant en die kerkraad moet egter almal gemaklik wees met die risiko’s hieraan verbonde.
  • Die huidige situasie kan as hoogs uitsonderlike getipeer word. Daarom sou die doop tydens ‘n private familiebyeenkoms bedien kon word, by byvoorbeeld ‘n huis. Dit sal steeds die karakter van ‘n erediens moet vertoon in die sin dat minstens die Woord bedien moet word en dat ‘n kerkraadslid (verkieslik ‘n ouderling) teenwoordig moet wees. Al die huidige reëls vir godsdienstige byeenkomste sal ook gevolg moet word.
  • Die belangrikste is myns insiens dat die kerkraad sal instem met die bediening van die doop – punt 4.1. (hetsy tydens ‘n erediens of ‘n familiebyeenkoms), asook dat dit wel tydens ‘n familiebyeenkoms kan gebeur – punt 4.2. ‘n Kerkraad sou wel sy eie omstandighede in ag kan neem en vir homself moet uitmaak of hy bereid is om volle verantwoordelikheid vir so ‘n besluit te neem.
 4. ‘n Kerkraad sou wel sy eie omstandighede in ag kan neem en vir homself moet uitmaak of hy bereid is om volle verantwoordelikheid vir so ‘n besluit te neem.
116 | Maatskaplike NOODLYN