Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Op Maandagaand, 24 Mei, het ‘n kleine skare, gemaskerd teen Covid en die koue, in die NG Gemeente Universitasrif byeengekom vir die legitimasie van drie kandidate vir die bediening. Elkeen van hulle het met ‘n unieke pad tot hiertoe aangekom, oortuig dat dit die Here self is wat hul roep en wat deur die jare getrou by hulle gebly het. Daarom was die simboliek in dr Deon Serfontein van Sasolburg en dagbestuurslid van die Kuratorium, se preek aangrypend: God gee aan ons skoene vir elke skof op ons lewenspad, óók in die bediening. Eérs was daar die roepingsverhale vol ontsag en die besef dat ons op heilige grond staan, daarom pas dit om jou skoene uit te trek en te kniel (Eksodus 3 en Josua 5). Toe was daar Johannes die Doper wat homself nie waardig geag het om die sandale van die Een wat op pad is, te dra nie (Matteus 3). Waarna die opdrag aan die Kerk kom om “… die bereidheid vir die evangelie van vrede as skoene aan jul voete aan te trek” (Efesiërs 6).

Anika Sanders, wat verlede jaar haar Nagraadse Diploma in Teologie aan die UV voltooi het en so pas haar gemeentejaar in die NG Gemeente Steynsrus onder leiding van dr Arnold Smith was, was die eerste gelegitimeerde. Sy is oorspronklik van Pietermaritzburg. Edward Kruger werk by Aurora Kliniek in Bloemfontein en skakel by die NG Gemeente De Bloem in; hy het ‘n geslaagde colloquium doctum afgelê. Wessel Wessels het in homiletiek gedoktoreer, is ‘n navorsingsgenoot aan die Fakulteit Teologie en Religie en ouderling by die NG Gemeente Uitsig; ook hy het ‘n colloquium doctum gedoen. Al drie proponente is nou beroepbaar vir ‘n bediening in die familie van NG Kerke.

Dr Elise Klut van die Algemene Taakspan Predikantsake, wat die legitimasie behartig het, het gesê dit is ‘n klein, maar bemoedigende geleentheid in ‘n tyd dat die kerk bloei. Covid-19, landsomstandighede en kerklike onsekerhede maak die bediening tans ‘n groot uitdaging. Vandaar die blydskap en dankbaarheid oor hulle wat op die Roepstem bly ag slaan en volhard het. Dit was ‘n roerende oomblik toe sy die drie kandidate laat omdraai na die gemeente en elkeen self die plegtige legitimasieverklaring voorgelees het, om dit daarná met hul handtekeninge in die legitimasieboek te bevestig.

Die Kuratorium het sy gelukwense aan die proponente en hul families oorgedra, en ook dank betuig teenoor almal wat by hul opleiding en begeleiding betrokke was, en by die reëlings van die aand. Daar word nou reeds uitgesien na November vanjaar, wanneer DV sewe Gemeentejaarstudente, vier Bedienaars en drie Diensleraars vir ‘n bediening in die NG Kerk gelegitimeer sal word.

Laat ons in gehoorsaamheid die skoene wat Hy voorsien, aantrek, die veters vasmaak en gáán – die wêreld wag op Goeie Nuus.

Jan Lubbe (VDm) | Voorsitter: Kuratorium

116 | Maatskaplike NOODLYN