Oor Ons

Ons is die vriendelike Sinodale Kantoor wat graag ringe en gemeentes help. Ons sien uit daarna om julle te ontvang en julle by te staan met enige iets van pensioennavrae tot bedieningshulp aan gemeentes. Geen navraag is te klein of te groot vir ons nie. Kom loer gerus by ons in as julle weer in Bloemfontein is, kom maak kennis met die personeel, ons ontvang julle graag.

Ons Identiteit Logo en Visie

Ondersteuning bied dienste aan bedieninge, gemeentes, predikante, studente en andere in oorleg met die riglyne van die Kerkorde in opdrag van die Vrystaatse Sinode.  Ons hanteer die verhuring en instandhouding van Floradale Kampterrein, Mooigenoeg Kampterrein asook Barend Wessels Gedenksentrum. 


Mnr Adriaan de Ruiter

Direkteur
051 406 6710
083 302 2916
reken@ngkvs.co.za

Mnr Wynand du Plessis

Ondervoorsitter

Oorhoofse Bestuur

Adriaan de Ruiter

Departement Bestuurder
051 406 6710
083 302 2916
reken@ngkvs.co.za

Johan Coetzer

Adjunk Bestuurder
051 406 6721
082 925 0596
jcoetzer@ngkvs.co.za

Kommunikasie en Bemarking

Celicia McLean

Departement Bestuurder
051 406 6712
073 232 8277
cmclean@ngkvs.co.za

Karisma du Pisanie

Skakelbeampte
051 406 6729
072 528 2819
skakel@ngkvs.co.za

Finansiële Administrasie

Johan Coetzer

Hoofrekenmeester
051 406 6721
082 925 0596
jcoetzer@ngkvs.co.za

Danielle van Heerden

Professionele Rekenmeester (SA)
051 406 6714
082 828 1156
dvanheerden@ngkvs.co.za

Christelle Smith

Finansiële Beampte
051 406 6701
kerkkantoor@ngkvs.co.za

Administrasie en Inligting

Tertius Botha

Departement Bestuurder
051 406 6723
082 879 7502
tbotha@ngkvs.co.za

Lisma Liebenberg

Senior Administratiewe Beampte
051 406 6711
daf@ngkvs.co.za

Anelia van den Blink

Teologiese Opleiding en Ontwikkeling
051 406 6719
kuratorium@ngkvs.co.za

Helena Smit

Argiefbeampte
051 406 6725
argief@ngkvs.co.za

Sanet Annandale

Ontvangs
051 406 6700
sanet@ngkvs.co.za

Instandhoudingsdienste

Adriaan de Ruiter

Departement Bestuurder
051 406 6710
083 302 2916
reken@ngkvs.co.za

Raldo du Preez

Barend Wessels-kompleks
082 707 3190

CP Prinsloo

Mooigenoeg Kampterrein
082 523 7309

Bedieningsbegeleiding lewer 'n diens aan teologiese studente, leraars, gemeentes en ringe. Die drie afdelings waarin begeleiding plaasvind, is:

 • Netwerke
 • Gemeente Ondersteuning en Uitbreidingsfonds (GOUF) en Fasilitering
 • Kuratorium en Seminarium


Karisma du Pisanie

Skakelbeampte
051 406 6729
072 528 2819
skakel@ngkvs.co.za

Ds Christo Nel

Voorsitter
057 388 4484
076 943 2006
soekie@lantic.net

Dr Suzanne van der Merwe

Ondervoorsitter
073 684 4983
suzannekleynhans@gmail.com
1. Ekologie Waldemar Stumpfe 082 894 7457 0201WGS@gmail.com
2. Erediens Suzanne van der Merwe 073 684 4983 suzannekleynhans@gmail.com
3. Gender-Geregtigheid Carin van Schalkwyk 084 582 8002 carinvs@vodamail.co.za
4. Gerontologie Kruger du Preez 076 599 6645 krugerdup@gmail.com
5. JONK Vrystaat Francois Lamprecht 082 374 3983 francois@ngkerkpellissier.co.za
6. Leierskap Jan Venter 082 333 6552 j.a.n.venter@icloud.com
7. Predikante André Barlow 084 547 9999 andrebarlow53@gmail.com
8. Spiritualiteit Anneke Lamont 083 454 2596 lamontaf@ufs.ac.za
9. VBO & Navorsing Henco van der Westhuizen 072 180 8181 hvdw13@gmail.com

Gemeente Ondersteuning en Uitbreidingsfonds (GOUF)

GOUF-Uitbreiding is vir aanwending van gekose uitbreidingsprojekte. GOUF-Ondersteuning word vir gemeentes, waarvan die dravermoeë die meeste onder druk is, aangebied. Geïdentifiseerde gemeentes ontvang ‘n aanbod vir GOUF-Ondersteuning en oorweeg of die reëlings aanvaar word. Gemeentes onderneem om sperdatums na te kom, aan Kerkspieël deel te neem en fasilitering te ontvang voordat GOUF-Ondersteuning toegeken word. GOUF-Ondersteuning kan ook van die hand gewys word.

Reëlings
 • Handel take voor onderstaande sperdatums af
 • Onkoste van Kerkspieël en fasilitering word deur GOUF vergoed
 • Boekjaar van begin Maart tot einde Februarie
 • Fasiliteerders gee aan die einde van die proses terugvoer (vorm aangeheg)
Sperdatum 1 - Einde Januarie
 • Aanvaar GOUF-Ondersteuning se aanbod per e-pos
Sperdatum 2 - Einde April
 • Deelname aan Kerkspieël
 • Bestel Kerkspieël-vorms van Ester Steyn (esters@ngkerk.org.za)
 • Bestel een Kerkspieël-vorm vir elke erediensbywoner (aantal)
 • Kondig datum van erediens aan waartydens Kerkspieël-vorms ingevul word
 • Erediensbywoners vul Kerkspieël-vorms op ‘n Sondag in (bv na afloop van die erediens)
 • Pos ingevulde Kerkspieël-vorms voor einde April aan Lisma Liebenberg (Posbus 11412, Universitas, 9321)
Sperdatum 3 = Einde Julie
 • Gemeente kontak toegewysde fasiliteerders sodra Kerkspieël se terugvoer ontvang is
 • Gemeente maak ‘n afspraak vir fasilitering met die fasiliteerders
Sperdatum 4 = Einde Oktober
 • Fasilitering deur fasiliteerdes aan die hand van Kerkspieël se navorsing
 • Fasilitering op dreef voor einde Oktober
Sameroeper Christo Nel 076 943 2006 soekie@lantic.net
Skriba Lisma Liebenberg 051 406 6711 daf@ngkvs.co.za
Fasilitering Christo Nel 076 943 2006 soekie@lantic.net
Begeleidingsbegeleiding Barnard Steyn 082 842 7028 bicsteyn@ngkvs.co.za
Ellen-Anne Swart 083 672 8445 ellenanneswart@gmail.com
Ondersteuning Adriaan de Ruiter 051 406 6710 reken@ngkvs.co.za
Leon Foot 083 503 6674 leon.foot@telkomsa.net
Finansiële Administrasie Johan Coetzer 051 406 6721 jcoetzer@ngkvs.co.za
Danielle van Heerden 051 406 6714 dvanheerden@ngkvs.co.za

Fasilitering

Reëlings vir fasilitering
 • Ringe of gemeentes klop aan vir fasilitering by die sameroeper, Christo Nel
 • Die sameroeper sal 'n fasiliteringspan stuur na die ring of gemeente
 • Fasiliteerders raak slegs betrokke op amptelike versoek, met opdrag van 'n gemeente of ring
 • 'n Fasiliteringspan bestaan verkieslik uit 2 of meer fasiliteerders
 • Terugvoer behoort aan die ring gegee te word
 • Ring of gemeente staan in vir die fasiliteringskoste
 • Fasiliteerder klaar tyd aan fasilitering spandeer, duidelik met eie gemeente uit
Fasilitering
Christo Nel (Sameroeper) Riebeeckstad 076 943 2006 soekie@lantic.net
Barnard Steyn Bloemfontein 082 842 7028 bicsteyn@ngkvs.co.za
Charles James Bloemfontein 082 322 5484 charlesjames@vodamail.co.za
Johan David Bloemfontein 083 447 2603 johan.david@vodamail.co.za
Johan Nel Bloemfontein 083 400 0267 jnel@ufs.ac.za
John Jackson Frankfort 082 362 5084 johnjack@telkomsa.net
Leon Foot Welkom 083 503 6674 leon.foot@telkomsa.net
Stephan van Heerden Vrede 082 578 7840 steso@telkomsa.net
Mediasie
Carin van Schalkwyk Philippolis 084 582 8002 carinvs@vodamail.co.za
De la Harpe le Roux Bloemfontein 083 232 1051 dvleroux@telkomsa.net
Gideon van der Watt Bloemfontein 082 780 8038 missio@ngkvs.co.za
Riaan Stander Bloemfontein 082 665 8478 myposduif@telkomsa.com
Willem Ellis Bloemfontein 083 378 7833 elliswf@ufs.ac.za
Fasiliteringskoste
 • Reiskoste @ R3.00 per km
 • Fasilitering @ R150 per uur (reistyd ingesluit) - maksimum van R750 per dag
 • Betaalbaar aan Bedieningsbegeleiding
 • Bedieningsbegeleiding vergoed dan die fasiliteerders
 • Indien u enige navrae het, kontak gerus die kantoor
INBETALING:
NG Kerk Vrystaat, Nedbank 1178 097 218
Verwysing
Gemeente + Fasilitering (bv Theunissen Fasilitering)
E-pos bewys aan Lisma Liebenberg by daf@ngkvs.co.za

Die VBO-Forum stel maandeliks ‘n aanlyn VBO-aanbieding op Hugenote Kollege se MyNotes elektroniese platform (http://mynotes.hugenote.com:85/) bekend. Beskikbare VBO’s op die platform, is:

Datum Onderwerp Aanbieder/Gespreksleier
1 8 Apr Liturgie vir ongekarteerde tye Cas Wepener
2 15 Apr Pastorale sleutels vir ‘n Covid-19 grendeltyd Jan-Albert van den Berg
3 22 Apr Netwerke vir nou (LEAN) Erwin Schwella
4 29 Apr Teologie in die tyd van Covid-19 Heerden van Niekerk
5 6 Mei Nagedink oor God en lyding: Perspektiewe uit die Ou Testament James Kirpatrick
6 13 Mei Covid-19 en die Ekonomie Piet Naudé
7 27 Mei Pandemies – ‘n Historiese Perspektief André Bartlett
8 3 Jun Kerk en Covid-19 Frederick Marais
9 8 Jul Wanneer tuisbly nie veilig is nie (Gendergeweld) André Bartlett
11 26 Aug Rassisme André Bartlett
VBO Dokumente

Teologiese opleiding in die Vrystaat het ‘n lang geskiedenis. Sedert 1981 het predikante van die NG Kerk aan die Fakulteit Teologie en Religie aan die Universiteit van die Vrystaat gestudeer. Die fakulteit het oor jare heen gegroei, sodat dit vandag ‘n volledige ekumeniese opleiding vir verskeie kerke aanbied.

Die formele akademiese opleiding word deur die fakulteit in verskillende departemente aangebied. Om predikante vir spesifiek die NG Kerk te vorm, staan die studente onder die voogdyskap van die kuratorium vir teologiese opleiding.

Die voertuig van die kuratorium is die Teologiese Seminarium. 


Ds Jan Lubbe

Voorsitter (Kuratorium)
051 436 2261
082 784 9362
janlubbe1964@gmail.com

Ds Johann Kemp

Skriba
072 425 8537
jtkemp@lantic.net

Dr Johan Nel

Bestuurder (Seminarium)
051 406 6735
083 400 0267
seminarium@ngkvs.co.za

Anelia van den Blink

Teologiese Opleiding en Ontwikkeling
051 406 6719
kuratorium@ngkvs.co.za

Die kuratorium van die Vrystaat hou opsig oor die teologiese opleiding van studente van die NG Kerk.

Die voorsitter van die kuratorium is ds Jan Lubbe, en die skriba is ds Johann Kemp. Benewens hierdie persone, is daar ‘n dagbestuur.

Die kerklike vorming van die teologiese studente word deur die Vrystaat seminarium behartig. Die seminarium staan onder die bestuur van dr Johan Nel.

Die kuratorium word deur vier steunspanne ondersteun:

 • Steunspan vir Studentebediening (vir jaargroepe 1 tot 5) onder voorsitterskap van ds Chris de Vries.
 • Steunspan vir Gemeentejaars (vir die 6e jaars) onder voorsitterskap van ds Cobus Hamman.
 • Steunspan vir Akademiese Evaluering onder voorsitterskap van dr Deon Serfontein.
 • Steunspan vir missionale bedieningsontwikkeling onder leiding van ds Peet Louw.

Die primêre fokus van Vennote in Getuienis is die ondersteuning van gemeentes in hul roeping tot diens en getuienis, deur middel van programme, toerusting, inligting, skakeling en die fasilitering van vennootskappe met die oog op effektiewe diens en getuienis.


Dr Nico Mostert

Uitvoerende Amptenaar / Direkteur
051 406 6728
084 560 4671
missio@ngkvs.co.za

Karisma du Pisanie

Skakelbeampte
051 406 6729
072 528 2819
skakel@ngkvs.co.za

Ds Fanie Spamer

Voorsitter
076 123 1542
dsfanie@ngkerkheuwelsig.co.za

Dr Riaan Stander

Ondervoorsitter
051 446 1131
082 665 8478
myposduif@vox.co.za

Wie is ons?

Deur middel van studie, beplanning, inligting, koördinering en begeleiding lewer ons ʼn bydrae tot die uitbou van die getuienis karakter (missionêre dimensie en -intensie) van gemeentes en die kerkverband. Ons beplan, begelei, koördineer en behartig die vennootskappe van die sinodale verband met gemeentes, mee werkende kerke en instansies met die oog op getuienis. Dan fasiliteer ons die vennootskapsverhouding met die susterkerke in die NG Kerkfamilie uit met die oog op groter kerkeenheid, voer die opdragte van die Sinode uit en lewer verslag aan die volgende Sinode, lewer ʼn bydrae tot die effektiewe publieke getuienis van die kerkverband, hanteer die beheer en administrasie van die sinodale begroting vir Vennote en Getuienis en die fondse en bates waarvoor Vennote in Getuienis verantwoordelik is, neem verantwoordelikheid vir die diens verhoudinge met alle personeel in diens van Vennote in Getuienis asook die pastorale versorging van personeel en hul gesinne en verteenwoordig die NG Kerk Vrystaat in die toepaslike sinodale liggame en in gesamentlike strukture met susterkerke en ander ekumeniese instansies.

Wat is ons vertrekpunt?

Getuienis is die wesenlike roeping van die kerk in al haar gestaltes en in haar gerigtheid op die wêreld. As omvattende Woordbediening vloei getuienis voort uit die sending van God Drie-enig (missio Dei) en geskied langs die kanale van verkondiging, gemeenskap, diens en aanbidding. Dit is die getuienis van die heil in Christus en staan in diens van die herstel van die omvattende vrede (shalom) in en tussen mense, in gemeenskappe en in die skepping.

Getuienis word meestal in vennootskap met gemeentes, kerke en ander instansies gedoen. Met vennootskap word veral ‘n formele, standhoudende verhouding tussen samewerkende partye bedoel en dit word gekenmerk deur wedersydse respek en ondersteuning, medeseggenskap en ‘n gedeelde roeping. Vennootskappe sluit egter ook netwerke, ekumeniese- en ander vorme van samewerking in. Vennootskapsverhoudinge met susterkerke is ‘n doelbewuste stap na groter eenwording.

Wat is ons visie en missie?

Visie: Dat NG Gemeentes in die Vrystaat as “gestuurde missionale gemeentes” gehoorsaam sal wees aan hul afsonderlike en gesamentlike roeping om “lig vir die wêreld” te wees.

Missie: Vennote in Getuienis ondersteun gemeentes in hul roeping tot diens en getuienis deur:

 • Ondersteuning en begeleiding van gemeentes in hulle roeping tot diens en getuienis.
 • Saam te besin oor die kerk se missionêr-diakonale (diens en getuienis) roeping.
 • Bewusmaking, mobilisering en aktivering.
 • Ondersteuning en begeleiding van projekte en werkers.
 • Koördinering van werksaamhede, veral ten opsigte van spesifieke historiese velde.
 • Inligting en skakeling.
 • Voortsetting en uitbouing van bestaande gesamentlike werksaamhede.
NGKA Vrystaat en Lesotho Ds PTP Sejake (Scribe)
VGKSA Vrystaat en Lesotho Ds John Letsie
NG Kerk Namibië (DEGNOS) Ds Fanie Spamer
RCA Ds Kovilan Moodley
RCZ (Zambië) Prof Edwin Zulu
Justo Mwale Theological University Prof Lukas Soko
LEC (Lesotho) Ds NK Posholi
RCJ (Japan) Dr Stéphan van der Watt
Missie Japan Dr Stéphan van der Watt, Mev Carina van der Watt, Mnr Elmar du Rand, Mev Nadine du Rand
Christelike Lektuurfonds (CLF) Me Charmaine Stoffberg
Torings van Hoop Ds De la Harpe le Roux
Studentekerk (Kopanong) Ds Chris de Vries, Ds Marius Louw
Reformed Initiative of Community Development (RICD) Dr Nico Mostert, Dr Carin van Schalkwyk
NetACT Dr Nico Mostert
Bybelgenootskap Ds Gerrie van Dyk

Ons kerk in gesprek met ons susterskerk in Zambië

Op 3 November het dr Nico Mostert, direkteur van Vennote in Getuienis, met die moderatuur van die Reformed Church in Zambia vergader.Dié suster...

 Vennote in Getuienis

 Dr Nico Mostert

Ontmoet Missie Japan se Elmar en Nadine du Rand

As jy weer in jou Mitsubishi- of Toyota-voertuig klim, kan jy gerus net ’n oomblik stilsit en daaraan dink dat dié bakkie of motor sy oor...

 Vennote in Getuienis

 Mev Mariëtte Odendaal

Vennote in Getuienis in samewerking met die Barnabasfund bied aan: Fokus op die vervolgde kerk

Vennote in Getuienis in samewerking met die Barnabasfund bied aan: Fokus op die vervolgde kerkDatum: Sondag 31 Oktober tot 7 November Die on...

 Vennote in Getuienis

 Dr Nico Mostert

Ontmoet Missie Japan se Van der Watt’s

Dis veral met Nuwejaar dat ’n mens baie bewus word van waar die nuwe dag rooi begin breek in die Verre Ooste; daar waar Japan een van die eerste...

 Vennote in Getuienis

 Mev Mariëtte Odendaal

VERRYK EN VERRUIM DEUR MISSIE JAPAN AS GETUIENIS VENNOOT

Die ontstaan van die NG Kerk se getuieniswerk in Japan - onder toesig en sorg van ons Japannese susterskerk, die Christelik-Gereformeerde Kerk van Jap...

 Vennote in Getuienis

 Dr Stéphan van der Watt

Woorde wek, maar voorbeelde trek

“Nou wat sê die kerk?” of “Wat sê die Sinode hieroor?” ‘n Reaksie of opmerking wat mens nogal gereeld die af...

 Publieke Getuienis

 Dr Nico Mostert

Nuus vanuit Eswatini (Swaziland), voorbidding word dringend vir hierdie saak gevra

Hier volg 'n brief ontvang vanaf ds Arnau van Wyngaart, leraar in Eswatini (Swaziland):Kollegas, mag ek langs hierdie pad vir julle vra vir voorbi...

 Vennote in Getuienis

 Ds Arnau van Wyngaart

Levitikus 19:33-34, Gemeentes se roeping

So ‘n tyd gelede is ons hier in Bloemfontein geruk met die beelde van brandende bande en betogers in die strate wat die hele stad tot stilstand ...

 Vennote in Getuienis

 Dr Nico Mostert

'n Kosbare Vennootskap

Die historiese band tussen die NG Kerk in die Vrystaat en die Reformed Church in Zambië (RZC) strek oor ‘n periode van meer as 120 jaar. Oo...

 Vennote in Getuienis

 Dr Nico Mostert

Sinodale besoek aan Zambië

Vanaf Saterdag 15 Mei tot Donderdag 20 Mei het vier persone van die Vrystaatse Sinode en Universiteit van die Vrystaat (UV) na Zambië vertrek om ...

 Vennote in Getuienis

 Dr Juppi Steurer

‘n Zambiese avontuur!!

Ek is op die Vennote in Getuieniskommissie van die Sinode.  Die liefde vir dit waarmee die Vrystaat Sinode al vir dekades lank besig is, het &lsq...

 Vennote in Getuienis

 Ds Joe Müller

Islam in ons midde

Die afgelope week is daar in my “inbox” twee ontstellende e-posse. Een van kollega prof Sunday Agang uit die noorde van Nigerië en ee...

 Vennote in Getuienis

 Dr Nico Mostert

Verstedeliking, 'n "skrik" woord?

Verstedeliking. Net by die aanhoor van hierdie woord wil 'n mens amper so bietjie verstar. As jy van die platteland afkomstig is of steeds daar bl...

 Vennote in Getuienis

 Dr Nico Mostert

Samewerking ‘n werklikheid

Die vraag word baie geopper (veral van mense buite die kerk), waarom is die kerk so “verskeurd”? Die fragmentering van die kerk in ‘...

 Vennote in Getuienis

 Dr Nico Mostert

Mieliemeel-projek

Ek wonder soms wat die wêreld sou wees sonder mense? In baie van hierdie “zombie” films is daar een of meer mense (humans) wat een o...

 RICD

 Dr Nico Mostert

Teologie onder 'n boom

Justo Mwale Universiteit:Die oriënteringsklasse vir Juso Mwale Universiteit se eerstejaars van 2021 het op 11 Januarie begin.  Sewentien het...

 Vennote in Getuienis

 Dr Dawid Kuyler

Stil protes teen korrupsie

Ons as land vier op 24 September Erfenisdag. ‘n Erfenis is iets wat mens van iemand erf. Iets wat jou nagelaat word of wat aan jou oor...

 Vennote in Getuienis

 Dr Nico Mostert

Ons Reformed Family Forum in 'n tyd van pandemies

Aangepas deur dr Nico Mostert vir VRYPOSVennote in Getuienis is ’n lid van die Reformed Family Forum (http://rff.christians.co.za/), &lsquo...

 Vennote in Getuienis

 Dr Nico Mostert

Vennote in Getuienis - Nuusbrief Junie 2020

Die afgelope paar maande was nie maklik vir die wêreld nie! 'n Mens kan maklik verval in ‘n vorm van selfbejammering omdat dit so moei...

 Vennote in Getuienis

 Dr Nico Mostert

Returning to School After the Coronavirus Lockdown

Taken from the Mental Health Foundation and adapted for our South African context and congregations - Compiled by Dr Nico MostertThe coronavirus pande...

 Vennote in Getuienis

 Dr Nico Mostert

Hanteer alle aangeleenthede wat verband hou met:

 • Visionering
 • Publieke getuienis
 • Eksterne kommunikasie
 • Belydenisvorming
 • Kerkeenheidsprosesse
 • Appèlsake

Permanente taakspanne van visionering sluit in:

 • Leer en aktuele sake
 • Sinodale taakspan kerkorde
 • Vrouebediening


Dr Pieter van Jaarsveld

Moderator
056 515 2209
082 852 5702
pjvanjaarsveld@telkomsa.net

Dr Carin van Schalkwyk

Skriba
084 582 8002
carinvs@vodamail.co.za

Dr Bertus Celliers

Verteenwoordiger – Sinodale taakspan kerkorde
051 881 0023
082 784 9735
bertus9@mymtnmail.co.za
Leer en aktuele sake:Ds Pieter van Heerden
Sinodale taakspan kerkorde:Dr Bertus Celliers
Vrouebediening:Me Beneli Pretorius