Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

“Die erediens is die publieke ontmoetingsplek tussen God en sy gemeente, aldus die Handleiding vir die Erediens. Die erediens is die ruimte waarbinne God gelowiges toerus om lig vir die wêreld en sout vir die aarde te wees. Die erediens is daarom onlosmaaklik verbind aan die Missio Dei (waarmee God reeds besig is) en die plaaslike gemeente se identiteit asook haar roeping.”   Dr Suzanne van der Merwe

Dr Suzanne van der Merwe, wat al nege jaar lank predikant is, is ook die sameroeper van die Erediens Netwerk. Ons het haar genader om ons meer oor dié noodsaaklike netwerk vir erediensliturgie te vertel.

Waar is jy oral in die kerk betrokke en hoe het jy by die Erediens Netwerk beland?

“Die afgelope nege jaar het ek in twee gemeentes op die platteland gedien, so ek is ‘n jack of all trades, master of none,” vertel Suzanne. “Tans is ek leraar van die NG Kerk Kroonstad-Noord-gemeente. 

“Sedert my studentedae aan die Universiteit van Pretoria het ek al ‘n liefde vir die erediens en liturgie ervaar. Ek was ook bevoorreg om tydens my studentedae besondere mentors te hê wat my met fyn aanvoeling begelei het om die kuns van die erediens en liturgie nie net self te ervaar nie, maar ook om dit later te kon ontwerp en aan te bied. Die erediens soos in die Handleiding vir die Erediens verwoord, is die sentrale gebeurtenis in die voortgaande lewe van ‘n Christelike gemeente – daarom is dit die fokus van my bediening. Vanuit die erediens vind elke ander aspek van my bediening plaas. 

“Ek het drie navorsingstudies afgehandel in die veld van praktiese teologie met die fokus op liturgie, naamlik my MDiv-skripsie, MTh-verhandeling en ‘n PhD-proefskrif. Ek is steeds besig met voortdurende kleiner navorsingsuitsette met die fokus op die erediens – ‘n ewige student. 

“Ek was skaars ‘n week in die Vrystaat, toe ds Barnard Steyn my bel en sê: ‘Welkom! O, en ek het ‘n werk vir jou as sameroeper van die Erediens Netwerk!’ Die res is geskiedenis. Dis nou vier jaar later en ek is steeds by die Erediens Netwerk betrokke.” 

So, wat is die belangrikste aspekte van die netwerk wat jy graag wil belig?

Hierop antwoord Suzanne as volg: “Die Erediens Netwerk het ten doel om die predikante, asook gemeentes in die Vrystaat met hul erediensbeplanning en -inkleding te ondersteun deur liturgiese voorstelle, artikels in die Vrypos onder die opskrif Verbi Divini Minister, VBO’s en ook akademiese navorsing.

“Daar is reeds ’n verskeidenheid liturgiese voorstelle op ons sinode se webtuiste onder Erediens Netwerk, wat gerus gebruik kan word vir die beplanning van eredienste. Benut dit, asseblief.

“Die Erediens Netwerk is baie trots op die tweeweeklikse artikels in die Vrypos, genaamd Verbi Divini Minister. Die artikels is gefokus op die erediens en word belig vanuit ’n legio perspektiewe. Die artikels is werklik van hoogstaande gehalte – lees dit gerus, en verbreed sodoende jou eredienshorison.

“Die Erediens Netwerk is tans besig om ondersoek in te stel na die moontlikheid om die artikels beskikbaar te stel sodat ’n wyer gehoor toegang daartoe kan verkry – ons is dus opgewonde oor nuwe toekomsmoontlikhede.” 

Hoe kan die Erediens Netwerk ’n verskil maak aan ons gemeenskap(pe)?

“Die erediens is ten diepste en in wese missionaal gerig,” vertel Suzanne. “Die fokus is op die aktief-handelende Drie-enige God – Vader, Seun en Gees – op Wie die gemeente reageer met verwondering, dankbaarheid, verootmoediging, erkenning van skuld, belydenis van geloof en die oproep om dan van Maandag tot Saterdag die liturgie van die lewe te leef – gevorm, gestuur en geïnspireer. 

Foto: Dr Suzanne van der Merwe

“Indien die erediens en liturgie nie sigbaar gestalte in gelowiges se lewens vind nie, dan het die plaaslike gemeente ‘n dringende liturgiese oudit nodig.”

Hoe kan diegene wat belangstel, betrokke raak?

“Dis baie eenvoudig,” antwoord Suzanne. “Lidmate en gemeentes kan by ons Erediens Netwerk betrokke raak deur my te kontak by 073 684 4983 of suzannekleynhans@gmail.com.”

116 | Maatskaplike NOODLYN