Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ons kerk in gesprek met ons susterskerk in Zambië

Op 3 November het dr Nico Mostert, direkteur van Vennote in Getuienis, met die moderatuur van die Reformed Church in Zambia vergader.

Dié susterskerk in Zambië het die afgelope paar jaar ‘n baie mooi groei getoon en bedien tans meer as ‘n miljoen lidmate. Die COVID-19 pandemie het egter dié kerk finansieel baie swaar getref, aangesien lidmate, soos in die meeste Afrika-lande, hul bydraes Sondae in kontant kerk toe bring. Die gevolg was dat die inkomste van gemeentes skerp gedaal het en ‘n verdere implikasie veroorsaak het, naamlik dat die kerk se ondersteuning aan Justo Mwale University  (JMU) waar die leraars van die kerk opgelei word, drasties afgeneem het.

Op die agenda van die moderatuursvergadering was onder andere ook ‘n gesprek oor die samewerking tussen gemeentes in Suid-Afrika en gemeentes in Zambië. Tydens hierdie gesprek is daar die hoop uitgespreek dat inter-gemeentelike samewerking weer moet voortgaan. Ons versoek gemeentes wat by sulke skakelingsprojekte betrokke wil raak, om ons Bloemfonteinkantoor by missio@ngkvs.co.za te kontak.

Daar is tans ook ‘n projek aan die gang om nuwe kategesemateriaal te ontwikkel. Die “Tell Tell”- boekies van CLF word as basis gebruik wat dan in die onderskeie streekstale waar die RCZ-gemeentes hulle bevind, vertaal word. Daar is al van die vertalings wat in gemeentes getoets is en die plan is om in 2022 die Engelse weergawe, asook die eerste Chewa-boekie, die lig te laat sien.

Die voortgaande ondersteuning van leraarsopleiding is ook op dié moderatuursvergadering bespreek. Tans ondersteun die Sinode Vrystaat vyf studente met beurse om aan JMU te studeer. Daar is ook ‘n reëling dat ‘n dosent jaarliks vir ‘n ses maande-tydperk verskaf sal word om met die aanbied van sekere modules, waar nodig, te help.

Die verhouding tussen die kerk en die universiteit is ook met beide die kerk se moderatuur en die Universiteit se bestuur bespreek. Daar is tans ‘n gespanne verhouding wat so gou moontlik uitgeklaar moet word om die voortbestaan van die universiteit te verseker. Ons vra u voorbidding in hierdie verband.

Kontak dr Nico Mostert by missio@ngkvs.co.za vir meer inligting.

Foto: V.l.n.r.: Ds John Phiri (aktuarius), ds Ackson Banda (moderator), dr Nico Mostert (direkteur: Vennote in Getuienis), dr Clement Mwanza (assessor) en dr William Zulu (algemene sekretaris)
116 | Maatskaplike NOODLYN