Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nuwe ooreenkoms met UV oor Teologiese Opleiding

“Ons bring verskillende vaardighede en vermoëns na hierdie vennootskap” (Prof Francis Petersen, Rektor van die UV)

Die afgelope Dinsdagaand 23 Augustus 2022 is ‘n nuwe ooreenkoms tussen die NG Kerk Vrystaat en die Universiteit van die Vrystaat (UV) oor teologiese opleiding onderteken. Sedert die totstandkoming van ‘n teologiese fakulteit aan die destydse UOVS (1980), is die ooreenkoms tussen die kerk en universiteit al drie keer gewysig en hernu. Van ‘n fakulteit ten nouste verbonde aan die NG Kerk Vrystaat, het dit deur die jare ontwikkel in ‘n volwaardige ekumeniese fakulteit aan ‘n publieke universiteit en druk hierdie nuwe ooreenkoms die amptelike verhouding tussen die twee vennote in opleiding uit.

Die ooreenkoms van 2022 is in Maart deur die Vrystaatse Sinode goedgekeur, en gee erkenning aan die selfstandigheid en eie roeping van beide instellings, die NG Kerk en die Fakulteit Teologie en Religie. Dit maak voorsiening daarvoor dat die kerk jaarliks deur haar vak-eksaminatore alle akademiese programme en kurrikula vir studente van die NG Kerk-familie mag assesseer en oor benadering en inhoude met die dosentekorps in gesprek kan tree. Sodoende word daar vasgestel óf en waar aanvulling deur programme in ons Seminarium nodig mag wees. Dit is op hierdie basis dat die nuwe Nagraadse Diploma (met die Gemeentejaar daarin opgeneem) en opwindende moontlikhede vir spesialisasie deur MTh-grade in ons opleiding vir die NG Kerk ontwikkel is. Verder maak die ooreenkoms voorsiening vir die NG Kerk se eie keuringsprosesse van studente en is ons vak-eksaminatore ook as waarnemers betrokke by die finale eksaminering van studente met die oog op legitimasie. Wanneer vakatures vir dosente ontstaan, word die inligting en vereistes na die NG Kerk deurgegee, aansoeke verwelkom en ons ingelig oor nuwe aanstellings in die fakulteit. Sou dit dosente uit die NG Kerk-familie wees, kan ons deur die Kuratorium hul bevoegdheid en leeropdrag amptelik erken, akkrediteer en hul ook kerklik in ‘n gemeente bevestig.

Die finansiële bydrae van die NG Kerk Vrystaat tot hierdie ooreenkoms en opleiding in die Fakulteit Teologie en Religie, is afgeskaal tot R300 000 per jaar, waarvan die grootste gedeelte aangewend sal word vir die aanstelling van personeel om onderrig en navorsing in gereformeerde teologie te ontwikkel. Voorsiening word ook gemaak om studente wat onvoorsiene nood aan lewensmiddele beleef, te kan ondersteun (dit is buiten die ruim beursskema wat die NG Kerk Vrystaat vir al ons studente beskikbaar het). Benewens hierdie finansiële insentiewe vir gereformeerde teologie, het die Sinode ook voorsiening gemaak vir die daarstelling van ‘n Jaap Durand-Stipendium in Gereformeerde Teologie, wat nagraadse studies en navorsing in hierdie tradisie moontlik maak. Studente, sowel as dosente, kan vir die Stipendium in aanmerking kom.

By die ondertekening van die ooreenkoms het die Rektor van die UV, prof Francis Petersen, klem gelê op die gedeelde verantwoordelikheid van instellings vir hoër onderwys en gemeenskapsorganisasies soos die NG Kerk Vrystaat ten opsigte van die welsyn van alle mense in ons samelewing. Die Covid-pandemie het ons laat besef hoe broos ons is en hoe groot die behoefte aan etiese leierskap met ‘n fyn aanvoeling vir versorging, goeie wetenskap en volhoubare ontwikkeling. ‘n Kerk en ‘n universiteit soos hier in Bloemfontein, bring elk eie vaardighede en vermoëns na die kampus en klaskamers en uiteindelik ook weer na gemeentes – dáárom is hy persoonlik besonder positief oor die nuwe ooreenkoms en die dinamiese moontlikhede wat dit open en het prof Petersen spesifiek jongmense uit die NG Kerke in die Vrystaat genooi om aan die UV teologie te kom studeer.

Van die kant van die Kuratorium, wat die funksionering van hierdie nuwe ooreenkoms moet bestuur, wil ons graag aan die Vrystaatse Sinode, alle gemeentes wat bydra en leraars en studente wat in ons opleiding deel, dankie sê vir jul toewyding en samewerking om die NG Kerk Vrystaat teologies te veranker. Laat ons saam bly bid vir die toekoms van ons kerk en opleiding.

[Foto’s: Verskaf en geneem deur Tertius Botha]
116 | Maatskaplike NOODLYN