Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nuus uit die Raad vir Ondersteuning-vergadering van 23/11/2020

Die Raad vir Ondersteuning het Maandag hulle laaste vergadering vir die jaar gehou. ʼn Aantal sake is bespreek wat ook vir gemeentes van belang is.

1. Die Argief: Die sinode beskik oor ʼn doelmatige argief en met die aftrede van ons argivaris word opnuut besin oor die beste moontlike benutting van hierdie bron. Die moontlikheid om die argiefstukke na die NG Kerk se argief in Stellenbosch te stuur word lank reeds ondersoek, maar kwessie soos bekostigbaarheid, veilige bewaring en sinvolle benutting moet alles in ag geneem word. ʼn Taakspan onder leiding van ds Jan Lubbe is aangestel om hieroor ʼn besigheidsplan vroeg in die nuwe jaar voor te lê.

2. Holfontein-gronde: Ons voorouers het goed vir die kerk gesorg. Die kerk het byna ʼn eeu gelede ʼn  plaas tussen Kroonstad en Hennenman uit ʼn boedel ontvang. In die lig van verskeie veranderings die afgelope jare, is besluit om die grond eerder te verkoop. Die koper is ʼn nasaat van die oorspronklike eienaar van die plaas en het die grond die afgelope tyd gehuur. Die geld word nou belê en die opbrengs op hierdie belegging sal steeds aangewend word soos die oorspronklike testament bepaal het, hoofsaaklik vir sendingwerk.

3. Helpmekaar Studiefonds: ʼn Ander baie ou bron waaroor die kerk beskik is die Helpmekaar Studiefonds. Na die Rebellie van 1914-1915 moes die rebelle net in die Vrystaat alleen 336 000 pond as boetes betaal. Landswyd is geld ingesamel van behoeftige Afrikaners wat uit hul armoede uiteindelik meer as 100 000 pond meer ingesamel is as wat benodig was. Hierdie geld is toe gebruik om beurse aan studente toe te ken. Die Vrystaatse sinode bestuur hierdie fonds as een van ‘n aantal waaruit beurse vir tersiêre studie toegeken word.

4. Traktementskale: Die gemeentes sal in hierdie dae die amptelike riglyne kry vir die vergoeding van leraars en ander werkers van die kerk. In die lig van die ekonomiese impak van die Covid-19 pandemie, word aanbeveel dat geen verhogings toegestaan word nie. Op hierdie wyse betoon die kerk ook solidariteit met sy lidmate wat finansieel swaarkry. In gevalle waar gemeentes dit kan bekostig, kan ʼn kerfaanpassing gegee word. Daar word ook voorgestel dat weer gekyk word na die salarisse van die werkers op die heel onderste salariskerwe.

5. Sinodale bydraes: Die vergadering het sy dank uitgespreek teenoor die oorgrote meerderheid van gemeentes wat in hierdie moeilike tyd steeds voortgegaan het om die werk in meerdere verband te befonds. Hierdie werk waarop die Vrystaatse Sinode besluit het, is afhanklik van die befondsing deur gemeentes. Die vergadering is besorgd oor die aantal gemeentes wat “doleer” en dit as rede gebruik om nie enige finansiële bydrae te maak tot hierdie werk nie. Hierdie gemeentes word daarop gewys dat om te doleer, nie beteken dat die verantwoordelikheid teenoor die werk in meerdere verband opgehef word nie. Daar is ook ʼn aantal gemeentes wat die taak van die personeel moeilik maak deur nie maandeliks hulle vorms in te lewer nie. Ons het met mekaar ooreengekom dat dit ons werkswyse sal wees. Gemeentes word dus gevra om tog hulle verantwoordelikheid in hierdie verband na te kom.

In die dae wat kom gaan die Raad vir Ondersteuning ‘n byeenkoms hou waar weer besin gaan word oor die formule vir die berekening van Sinodale Bydraes. Dit bly moeilik om ‘n formule te kry wat vir alle gemeentes ewe goed werk en almal billik behandel. As jy hieroor ‘n inset wil lewer is jy baie welkom om in te skakel op ons virtuele vergadering.

Topic: Prorata – A de Ruiter
Time: Dec 3, 2020 08:30 AM Harare, Pretoria
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/88654430941?pwd=S3VTbldQSW9FZHJMS1lDbkhXNXJhdz09
Meeting ID: 886 5443 0941
Passcode: 891300

Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kdC3F5MOnQ
116 | Maatskaplike NOODLYN