Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nuus uit die Raad vir Ondersteuning-vergadering van 22/02/2021

Die Raad vir Ondersteuning het op 22 Februarie ons eerste vergadering vir die jaar gehou. ʼn Aantal sake is bespreek wat ook vir gemeentes van belang is.

Begroting

Tydens die 2017 sinode is besluit om die begroting met 30% af te bestuur. Dit beteken dat gemeentes se totale sinodale bydrae 30% minder moet word. Met dit in gedagte het Ondersteuning so pas ʼn begroting van R27 miljoen goedgekeur vir 2021-2022. Hiervan word R9.5 miljoen vanaf gemeentes verhaal deur sinodale bydraes. Vier jaar gelede was hierdie bedrag nog R12 miljoen. Die res van die geld word hoofsaaklik verhaal uit voorsiening wat ons voorgangers vir die toekoms gemaak het.

Die werk van die sinode word verdeel in vyf groot afdelings, naamlik Getuienis, Bedieningsbegeleiding, Barmhartigheid, Visionering en Ondersteuning. Getuienis is betrokke by werksaamhede binne en buite die landsgrense, sowel as studentebearbeiding en missionale diakonaat. Barmhartigheid sien om na bejaardes en kinders in inrigtings onder Engo se vaandel, sowel as hospitaalbediening. Bedieningsbegeleiding sien om na leraars, gemeentes en ringe en spandeer baie tyd en geld aan opleiding van leraars vir die toekoms. Hulle bedryf ook die gemeentelike ondersteunings- en uitbreidingsfonds (GOUF) wat sukkelende gemeentes help.

Visionering is die werk van die Moderamen. Ondersteuning bied, soos die naam sê, finansiële en administratiewe ondersteuning aan die ander eenhede en bedryf die argief en inligtingsdiens, asook die eiendomme wat aan die sinode behoort.

Beurse

Die afdeling vir beurse en lenings het die afgelope tyd ʼn aansienlike verandering ondergaan. In die lig van nuwe wetgewing, moes nuwe strategieë oorweeg word. Die Kredietwet het bepaalde vereistes gestel waaraan die kerk moes voldoen om voort te gaan om lenings aan studente toe te staan. Die koste en administrasie daaraan verbonde, het dit onprakties gemaak. Daarom is besluit om voortaan net beurse toe te staan.

Die Beurskomitee, onder voorsitterskap van ds Barnard Steyn, bestaan uit verteenwoordigers van al die Eenhede, die kuratorium, die seminarium, die fakulteit sowel as verteenwoordigers van die VGK en die NGKA. ʼn Afgetrede ouditeur is ook as onafhanklike lid deel van die komitee.

Die kerk bestuur meer as R23-miljoen se fondse vir teologiese studies wat verdeel word onder gemeenteleraars, nagraadse studie, diverse opleiding (diensleraars, ens) en ʼn bystandsfonds. 

Die Helpmekaar Beursfonds vir nie-teologiese studies beloop meer as R20 miljoen. Daarby word ook twee ander instansies se beursfondse bestuur.

Leraars word aangemoedig om studente wat teologie wil gaan studeer, na die kerk te verwys vir ʼn moontlike beurs.

Holfontein

Die Holfonteingronde is ʼn plaas tussen Kroonstad en Hennenman naby die Geneva-treinstasie. Die grond is in 1929 aan die Kerk bemaak in die testament van ds Barend Wessels. Die testament het spesifieke voorskrifte gehad oor die aanwending van die opbrengs van die plaas se verhuring. Dit moes in vyfdes verdeel word waarvan een deel elk gaan aan binnelandse sending, buitelandse sending en die kuratorium van die Teologiese fakulteit van die UV. Die ander twee-vyfdes gaan na die Barend Wessels Beursfonds.

Met die verloop van jare en die verandering in wetgewing, het die verhuring van die plaas nie meer finansieel sin gemaak nie aangesien die kerk ʼn groot deel van die inkomste aan belasting moes afstaan. In 2019 is daar opdrag gegee om die verkoop van die grond te ondersoek. Die nodige regsmenings is ingewin en in Julie 2020 is die grond per openbare veiling verkoop.

Die verkoopsom is verdeel volgens die werksaamhede soos in die testament bepaal. Al is die grond van ds Wessels nie meer in die kerk se besit nie, bly die opbrengs steeds beskikbaar om uiting te gee aan sy wense van byna 100 jaar gelede.

Dr Leon Foot  |  Voorsitter: RO

116 | Maatskaplike NOODLYN