Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

NG Kerk Petrusburg | Voltydse predikant

NG Gemeente

Petrusburg

Ring

Fauresmith

Posisie

Voltydse predikant

Sluitingsdatum

18 November 2023

Diensaanvaarding
Navrae

Hoofouderling: Mauritz Kotzé
083 272 6716

Gemeenteprofiel

Die NG gemeente te Petrusburg is ’n dienende, biddende gemeenskap wat in liefde uitreik na die wêreld en wat behoefte het aan ’n voltydse predikant wat as dienaar van God se Woord sy/haar verantwoordelikhede as leier in hierdie gemeenskap sal volstaan. U sal bygestaan word deur ’n dinamiese kerkraad wat uitmuntende spanwerk lewer en wat gretig is om diensbaar te wees in die gemeenskap van die gelowiges.

Leraarprofiel / ander
  • die leiding te neem met beplanning oor kerkwees in nuwe tye, sonder om weg te draai van die ontwyfelbare Woord van God en dus om vernuwend kerk te wees binne ons gereformeerde leerstellings;
  • betrokke te wees in die daarstel en uitbreiding van barmhartigheids- en gemeenskapsontwikkelingsprojekte wat ten doel het om hoop te bring in Petrusburg;
  • dinamiese eredienste met getroue Woordverkondiging en bediening van die sakramente te hou en betrokke te wees in alle kerklike aktiwiteite;
  • die ringspligte in vennootskap met die Ring van Fauresmith uit te voer;
  • as deel van u herderlike versorging van die gemeente gereelde huis- en plaasbesoek te doen en om sorg en liefde te betoon aan “Ons Woning”-ouetehuis se inwoners; en
  • moeite te doen met kinder- en jeugbediening.
Pligte
Vergoeding

’n Omvattende vergoedingspakket, onderhandelbaar tot op kerf 8 wat onder meer ook ’n voertuig- en vervoertoelaag insluit.

Gratis inwoning in ’n ruim pastorie.

Sterk ondersteuning deur die kerkraad, personeel en gemeente.

Aansoek

Rig asb u aansoek en CV aan die skriba by ngkpetrusburg@gmail.com

Neem asb kennis dat ’n vraelys aan u gestuur sal word na ontvangs van u CV. Dit stel die kerkraad in staat om u beter te leer ken alvorens daar ’n kortlys opgestel sal word van kandidate waarmee daar moontlik onderhoude gevoer sal word.

Die kerkraad behou die reg om geen aanstelling te maak nie.

116 | Maatskaplike NOODLYN