Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

NG Gemeente Kerkenberg | Leraar

NG Gemeente

Kerkenberg

Ring

Harrismith

Posisie

Leraar vastetermynpos : (twee jaar)

Sluitingsdatum

15 November 2023

Diensaanvaarding
Navrae

Voorsitter: Ouderling Fien Beukes 
082 559 7676

Konsulent: Ds Gert Victor

082 459 2134

Brugleraar: Ds Sollie Pretorius 
083 499 1103

Saakgelastigde: Rita Schoeman
083 399 0943

 

Gemeenteprofiel
 • Die NG Gemeente Kerkenberg is een van twee kleinerwordende plattelandse gemeentes op Harrismith in die pragtige Oos-Vrystaat.
 • Kerkenberggemeente bestaan uit ongeveer 286 belydende lidmate waarvan die helfte ouer as 55 jaar is en 46 dooplidmate, verdeel in twee plaaswyke, sewe dorpswyke en een ouetehuiswyk.
 • Harrismith beskik ook oor ’n privaathospitaal, provinsiale hospitaal, pre-primêre, primêre en hoërskool.
Leraarprofiel / ander

Die proponent, leraar of emeritus wat die genade ontvang het om in die Here se diens te staan moet:

 • Empaties meelewend wees in ’n plattelandse gemeente en gemeenskap met sy besondere uitdagings.
 • Die gereformeerde grondslag en die Bybel as Woord van God onderskryf en verkondig.
 • Artikel 9 van die Kerkorde dien as riglyn vir die ampspligte.
 • Die strukturering, organisering en implimentering van die kerkraad, die bedieninge en die wyksfunksionering as belangrike prioriteit beskou.
 • Die doen van huisbesoek en pastorale versorging van die lidmate is baie belangrik.
Pligte
Vergoeding
 • Die Totale Koste van Indiensneming (TKVI – maksimum R500 000,00 pj, dertiende tjek ingesluit).
 • Pastorie is beskikbaar.
Aansoek
 • Belangstellendes voorsien die kerkraad van ’n volledige CV. (Proponente wat 2023 gelegitimeer word is ook welkom om aansoek te doen).
 • Rig aansoeke aan: Die kerkraad van NG Kerk Kerkenberg.
 • E-pos: ngkerkenberg@gmail.com
 • Kandidate moet beskikbaar wees vir ’n moontlike onderhoud en preekbeurt.

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.

116 | Maatskaplike NOODLYN