Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

NG Gemeente Aandbloem | Deeltydse Leraar

NG Gemeente

Aandbloem

Ring

Bloemheuwel

Posisie

Deeltydse Leraar vastetermynpos

 

Sluitingsdatum

19 Februarie 2024

Diensaanvaarding

So gou as moontlik

Navrae

Mev Veronica Pretorius 
051 407 7631

Gemeenteprofiel

Die NG Gemeente Aandbloem is gesetel in Bloemfontein binne die grense van die Engo Sentrum vir Bejaardes, met 580 lidmate.

Lidmate woon in verskeie wooneenhede asook in Ons Tuiste se versorgingseenheid vir verswakte bejaardes.

Die oorgrote meerderheid van die lidmate is ouer as sewentig jaar en die gemiddelde ouderdom is rondom 80 jaar.

Die gemeente is aktief oor ‘n groot spektrum van bedieninge waarby die lidmate ten volle betrokke is.

Leraarprofiel / ander

Die suksesvolle kandidaat moet verkieslik bokant die ouderdom van sestig jaar wees en onder sewentig jaar, in ontvangs van ‘n pensioen en oor eie behuising en vervoer beskik. Indien hy of sy getroud is moet die eggenoot ‘n meelewende lidmaat van die NG Kerk wees.

Pligte

Die suksesvolle aansoeker sal vir die volgende pligte verantwoordelik wees:

  • Om as deel van ʼn leraar span verantwoordelik te wees vir die waarneem van Eredienste, Diens reekse soos Week van gebed, Pinkster, Bybelstudie en Begrafnisdienste.
  • Sistematiese huisbesoek en ander pastorale besoeke is ʼn hoë prioriteit. Dit sluit in besoeke aan nuwe intrekkers, sterwensbegeleiding en hospitaal besoeke.
  • Betrokke by sommige van die gemeentelike kommissies. Daar word van die suksesvolle kandidaat verwag om verpligtinge teenoor die Ring en Sinode en ander nie-gemeentelike organisasies tot die minimum te beperk, sodat die dienswerk in die Gemeente sy hoogste prioriteit sal geniet.
  • Hy of sy moet ook geen ander werks- of studieverpligtinge hê nie.
Vergoeding

Die Kerkraad bied ‘n bruto besoldigingspakket per jaar aan, sonder enige behuisingsvoordele of ander byvoordele.

Hy of sy is geregtig op 42 dae verlof per jaar en een af naweek van Vrydagoggend tot Maandagaand per maand.

Aansoek

Skriftelike aansoeke met ‘n kort CV en ten minste twee getuigskrifte moet asseblief voor die 19 Februarie 2024 (indien moontlik vroeër) ingedien word by die gemeentebestuurder. Mev Veronica Pretorius (Ma-Vr 08h00-10h00) Adres: Van Heerdenweg 22, Wilgehof, Bloemfontein. Epos: aandbloem@engo.co.za Tel: (051)4077631

116 | Maatskaplike NOODLYN