Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

NG Gemeente Aandbloem | Deeltydse Leraar

NG Gemeente

NG Gemeente Aandbloem

Ring

Bloemheuwel

Posisie

 Leraar deeltydse kontrakpos

Sluitingsdatum

8 April 2024 om 12:00

Diensaanvaarding
Navrae
Die Voorsitter van die Kerkraad:
Ds Christo Louw
082 371 2905.
Gemeenteprofiel

Die visie van die Gemeente is:” Waar senior lidmate hande vat vir Christus en Sy Koninkryk.” Die NG Gemeente Aandbloem met ongeveer 600 belydende lidmate is in Bloemfontein en binne die grense van die Engo Sentrum vir Bejaardes gesetel. Die meerderheid van die gemeente se lidmate is ouer as sewentig jaar. Lidmate woon op die terrein van die Sentrum vir Bejaardes in ‘n verskeidenheid van wooneenhede asook in Ons Tuiste se versorgingseenheid vir verswakte bejaardes.

Leraarprofiel / ander
• Die persoon moet ‘n gelegitimeerde leraar van die NG Kerk wees en oor eie behuising en vervoer beskik.
• Eggenoot/eggenote moet ‘n meelewende lidmaat van die NG Kerk wees.
• Die geestelike versorging van bejaardes moet ‘n passie wees.
• Moet oor die vermoë beskik om in spanverband met die leraarspan en ander groepe saam te werk.
Pligte

Die suksesvolle aansoeker sal in oorleg en in samewerking met die leraarspan vir die volgende pligte verantwoordelik wees:
• Die waarneem van
• Huisbesoek,
• Eredienste,
• Begrafnisdienste,
• Diens-reekse soos Week van gebed en Pinkster.
• Bybelstudie en
• Betrokkenheid by sommige van die Kerkraadskommissies.
• Sistematiese huisbesoek en ander pastorale besoeke is ʼn hoë prioriteit.
• Dit sluit, onder andere, besoeke aan nuwe intrekkers, sterwensbegeleiding en hospitaalbesoeke in.

Vergoeding
Die Kerkraad bied aan die suksesvolle kandidaat die volgende:
• Totale Koste van Indiensneming tot ‘n maksimum van R210 304 per jaar. (Vir eie strukturering)
• Geregtig op 42 dae verlof per jaar en een afnaweek per maand.
Aansoek

Die sluitingsdatum vir aansoeke is 12:00 op 8 April 2024 Skriftelike aansoeke met ‘n kort CV vergesel van ten minste twee onlangse getuigskrifte moet asseblief ingedien word by die gemeentebestuurder: Mev Veronica Pretorius (Ma-Vr 08h00-10h00) Engo Sentrum vir Bejaardes, Van Heerdenweg 22, Bloemfontein. aandbloem@engo.co.za (051)4077631 Die Kerkraad behou die reg voor om geen aanstelling te maak uit die aansoeke wat ontvang is nie.

116 | Maatskaplike NOODLYN