Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Mooigenoeg Kampterrein – ‘n Agtergrond

“Met goedkeuring van die Sinode is ‘n begin gemaak met ‘n Evangelisasiesentrum, ook genoem Bybelskool; ‘n stuk grond van 25 morge, twee myl van die stad se noordelike grens, met geboue en gronde pragtig uitgelê, is gekoop teen ‘n bedrag van £10,000 met oordragskoste”. So lui die 1960 Sinode se notule onder Evangelisasie en Aktuele Sake en verwys na die inwyding op 28 November 1956. Werksaamhede by die sentrum sluit in die aktivering van die amp van die gelowige en verlewendiging van die besondere ampte. Dieselfde vergadering voorsien personeel om drome te verwesenlik: “Die aanstelling van ‘n Emeritus Leraar en sy eggenote of ‘n ander gelowige egpaar as huisvader en huismoeder, sodat kursusgangers vir ‘n tyd kan inwoon, is noodsaaklik” en “Indien moontlik moet dit uitgebou word tot ‘n voltydse skoling vir gelowiges in die boesem van die Kerk ….”.

Te midde van oproepe om nie die Evangelisasiesentrum (plasie) te vervreem nie, besluit die Sinode in 1968 om óf te verhuur, óf privaat te verkoop óf dat die terrein deur ‘n ander kommissie oorgeneem mag word. Die Sinodale Jeugkommissie maak voorstelle vir die behoud van die terrein. In Februarie 1969 word die Mooigenoeg Jeugsorgsentrum vir ‘n bedrag van R10 000 aan die KJV verkoop. Die 1972 Sinode neem kennis “Sedert die oorname van Mooigenoeg woon mnr en mev JP Heckroodt (Gebiedsuniesekretaris van die KJV) op die terrein in ‘n toesighoudende en organiserende hoedanigheid. Hulle bydrae tbv die geestelike arbeid aan die jeug en tov die ontwikkeling van Mooigenoeg is onberekenbaar.”

Die Jeugkantoor neem verantwoordelikheid vir die bestuur en instandhouding van Mooigenoeg tot 1994. Selfs toe Mooigenoeg later gehawend daar uitgesien het, was die ervaringe ryk soos tydens die 1995 Sinode beskryf: “Die ou rondawel (saliger gedagtenis!) met sy ‘sterretjiesdak’, het menige kampdominee op sy eie manier bekoor. Van haelkorrels op die kop tot die fris bries deur die lugverkoelde grasdak gedurende die ysige winterkampe, is dinge wat nie maklik vergeet sal word nie”. In 1994 neem die Sinodale Kerkkantoor verantwoordelikheid vir die Mooigenoeg Kampterrein oor.

116 | Maatskaplike NOODLYN