Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lesotho – Kosbare verhoudings in die Bergkoninkryk

Lees ’n mens deur die anale van die geskiedenis, kom jy vinnig agter dat die Vrystaat en Lesotho onlosmaaklik verbind is aan mekaar – en eintlik maar een is. Die ryke taal en kultuur-erfenis van die Basotho’s is verweef met nalatenskap van die Franse sendelinge van die Paryse Sendinggenootskap wat in 1832 die werk daar begin het. Interessant is die feit dat dit juis dié sendelinge was wat die opskrifstelling van die taal begin het.

Ons eie Afrikaner-geskiedenis in die 1800’s getuig nie juis van hoogtepunte nie aangesien die Boere-kommando’s van dié tyd meegewerk het aan die afbrand van skole (wat deur die Franse sendelinge opgerig is) en vergeldingsaanvalle teen die Basotho’s weens veediefstal. Maar genadiglik vertel die geskiedenis ook ander verhale, soos die ontstaan van die Lesotho Evangelical Church in Southern Africa (LECSA – tans die tweede grootste kerk in Lesotho naas die Rooms-Katolieke kerk) en die kleiner NGKA- en VGKSA-gemeentes.

Die afgelope drie weke was ’n redelik bedrywige tyd met besoeke aan Lesotho vanuit die Vennote-kantoor. LECSA se jaarlikse sinodesitting het plaasgevind vanaf 19–23 April te Morija. Die opening is bygewoon deur dr Dawie Botes (assessor van die NG Kerk Vrystaat) en dr Nico Mostert (uitvoerende amptenaar van Vennote in Getuienis). By dié geleentheid het dr Botes ook ’n groete-boodskap namens die NG Kerk in die Vrystaat aan LECSA gebring. Die hartlike ontvangs wat ons geniet het en die vriendskapsbande met die Moderatuur van LECSA is deel van ons ekumeniese verhouding wat oor jare opgebou is.

FOTO: Verskaf

Vlnr: Dr Mostert, ds Lefumanana Sydney Ntsasa (1ste assessor), me Matankiso Nthunya (2de assessor), ds Bernard Mojaki Kometsi (moderator) en dr Botes.

Heelparty gemeentes in die Vrystaat is oor baie jare betrokke by gemeentes in Lesotho. Tydens ’n besoek van 23–26 April is ’n aantal van hierdie werksaamhede besoek. Die groep het bestaan uit ’n aantal leraars en ouderlinge van gemeentes wat in Lesotho werksaam is. 

Hoopstad-gemeente is werksaam in die Leribe Butha-Buthe-omgewing met die hulp van twee evangeliste, Micheal en Petrus, saam met ’n NGKA-gemeente. Hier kon ou bande weer hernu word, aangesien Covid-19 verhoed het dat besoek aan die gemeente gebring kon word. Evangelis Michael het verduidelik dat dit tans maar swaar gaan, aangesien die mense nie baie verdien nie.

FOTO: Verskaf

Vlnr: Evangelis Petrus, ds Frans du Toit, evangelis Michael en ds Victor Cloete.

In die Quting-area is die Studentebediening jaarliks in Juniemaand betrokke by ’n uitreik in die klein nedersetting van Qumongqumong. Dit is ’n gemeente van LECSA en die leraar daar is ds John. Dit is ’n baie afgeleë deel met ’n groot probleem van landelike ontvolking. Jongmense gaan soek groener weivelde in die groter sentra en laat dan kleiner kinders en bejaardes in die dorpie agter. Die jaarlikse besoek van die studente maak nuwe horisonne oop vir die inwoners en ander jongmense in die omgewing.

FOTO: Verskaf

Vlnr: ’n Lidmaat, ds Gerhard Meyer, ds Victor Cloete, ds John, ds Lood Oliver, nog vier lidmate, ouderling Tommy Barnard en ds Frans du Toit.

Die laaste besoekpunt was die dorpie Mphaki waar die gemeentes van Bothaville werksaam was. Oor jare is ’n kerkgebou en pastorie by die NGKA-gemeente daar gebou. Die werksaamheid het weens verskeie faktore tot stilstand gekom. Met ons besoek daar is ontdek dat die gemeente die pastorie omskep het in ’n skool met ’n pragtige klomp kinders wat lief is vir hulle skool en hulle onderwyseres. Die skool het nuwe lewe vir die gemeente gebring en almal is opgewonde oor wat daar aan die gebeur is.

FOTO: Verskaf

Die skool (Gr R- tot Gr 2-leerders) in Mphaki se pastorie, hulle onderwyseres, ouderling Japie Grobler en ds Dylan Allen van Bothaville.

Vennote in Getuienis is dankbaar vir die kosbare werk wat gemeentes in die Vrystaat in Lesotho doen. Dit is kosbare koninkrykswerk wat ’n verskil maak in die lewens van die mense van Lesotho.

Dankie aan al die gemeentes in die Vrystaat vir julle ondersteuning van die ons buitelandse vennootskappe.

Vir enige navrae, kontak gerus vir dr Nico Mostert, uitvoerende amptenaar van Vennote in Getuienis by missio@ngkvs.co.za of 084 560 4671.

116 | Maatskaplike NOODLYN