Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

“Leer my, Heer, U regte weë …”

Deur ds Jan Lubbe, Voorsitter van die Moderamen, NG Kerk Vrystaat 

“Dankie dat ons in u Woord kon vertoef,” sluit ds Fanus Coetzee, verteenwoordiger van die Sentrale Ring, ons moderamenvergadering met gebed af. “Dat U altyd voor ons uitgaan.” Want só het ons as Moderamen op 27 Mei in Bloemfontein begin, twee dae vóór die Algemene Verkiesing: Psalm 25 se gebed – “Leer my, Heer, U regte weë.” Ons het dié gebed gelees en met mekaar gedeel. Byna vers vir vers gaan dit oor die “weë” van die Here; “paaie van troue liefde en waarheid” (vs. 10), van “hou by sy verbond en sy bepalings” (vs. 10), van “my voete uit die vangnet bevry” (vs. 15), van “ontsag vir die Here” (vs. 14), van ons oë rig en “wag op die Here” (vs. 15 en 21). ’n Pad waarop daar vergifnis is, vandaar ons vertroue en die hunkering na Hóm (vs. 1). En die wete dat Hy wél sy weg openbaar, ons daarop lei en leer. “Dankie dat ons in u Woord kon vertoef.”

Halfpad tussen die vorige en volgende gewone Sinode van die NG Kerk Vrystaat (2022 en 2026), het ons as Moderamen weer ’n vol sakelys gehad; opdragte en versoeke uit ons kerkverband en verslae oor ons uitgebreide werksaamhede om te hanteer. Oor vier sake wil ons graag inligting met gemeentes deel.

Daar is eerstens ons familiegesprek met die VGK en NGKA in die Vrystaat; oor hulp met die bediening in plaaslike gemeentes; dat ons hande kan vat in die bediening van die Woord, veral waar daar soveel klein gemeentes sonder leraars is. Groter samewerking en vennootskappe is nodig. Dan oor die gesamentlike bediening van al ons studentelidmate in Bloemfontein; jongmense wat ywerig en hoopvol vir hul toekoms studeer, maar wat groot uitdagings beleef. ’n Derde gemeenskaplike prioriteit is ons teologiese opleiding en probeer ons die drie kuratoria byeen kry om saam oor die toekoms te besin. En laastens hier: Sosiale kohesie en die welsyn van ons Vrystaatse gemeenskappe en dorpe. In ons gedagtes was die Algemene Verkiesing van verlede Woensdag, en is daar regdeur ons familiekerke daarvoor gebid, aan die hand van Psalms 46 én 25. Ons het ’n “Joint Declaration” oor goeie regering uitgereik. Daar was 27 NG Kerk-leraars wat as waarnemers saam met die SARK die verkiesing in die Vrystaat gemonitor het; dit was goed om duisende lidmate so vasbeslote by stembusse te sien opdaag (en in sommige gevalle, baie lank moes wag). Nou het ons ’n uitslag wat ons verras het – verligting én verontrusting – en die vooruitsig van ’n nuwe regering, moontlik in koalisie. Hopelik kan ons uitsien na ’n nuwe, en beter skof op die weg van Suid-Afrika; dít is immers ons gebed. Laat ons God dank vir vrede en stabiliteit in die Vrystaat; laat ons Hóm vertrou dat Hy ons verder sal lei na geregtigheid, na lewe vir iedereen, na veiligheid vir die weerloses en kleintjies. Hy doen dit ook deur hoe ons ons roeping vervul en van die lig bly getuig…

’n Tweede saak van strategiese belang is die toekoms van ons sinode, haar werksaamhede en strukturering daarvan. Ons het vroeër al gesê dat die lewe en volhoubare bediening van plaaslike gemeentes die essensiële bousteen van ons kerkwees in die Vrystaat is, en dat ons alle bronne, fondse en kapasiteite in diens hiervan en ons gedeelde roeping moet stel. Dat ons netwerke deur ons streek sal help vestig wat gemeentes én gemeenskappe in die kontekste waarin die Here hulle geplaas en geroep het, sal kan ondersteun. Daarom  het ons ’n Taakspan uit die Interimkomitee en verteenwoordigers van die vier groot bedieninge (Begeleiding, Barmhartigheid, Getuienis en Ondersteuning) saamgestel om met die beste inligting oor hoe dit regtig met gemeentes en dominees en ons kerkverband gaan, voorstelle aan die Moderamen en uiteintlik aan die 2026-Vrystaatse Sinode te kan maak. Ook hiér dus, ons gebed: “Lei ons op U pad, o Heer.”

Dit is óók ons gebed ten opsigte van die derde saak: Ons gesprek oor kerkverband in die Vrystaat en in algemeen sinodale sin. Die Moderamen het bevestig dat die “Verklaring van Welwillende Voorneme” (11 Maart 2024) die raamwerk is waarbinne ons oor ons onderlinge verhoudinge en eenheid, en oor ons verhouding met ander sinodes van die NG Kerk in Suider-Afrika wil besin – ons soeke na ’n “welwillende weg” vorentoe. Lees asseblief weer daarin ons uitgangspunte oor die Skrif as Woord van God, ons gereformeerde belydenis, die eenheid van die Liggaam van Christus, die ruimte en riglyne binne ons Kerkorde gegee, ons standpunte oor besluite van die Algemene Sinode 2023 en oor inklusiwiteit en ewewig in ons gesprek met mekaar. Hoor daarin ook ons oproep aan alle gemeentes, leraars en kerkrade om op ’n eerlike en billike wyse met mekaar op weg te gaan. Ons as Moderamen het ons opnuut verbind tot ’n verantwoordelike en ordelike proses om ons sinode in die uitvoering van sinodebesluite te begelei; ook gemeentes wat nie meer hul weg oopsien om binne die verband met die NG Kerk Vrystaat te bly nie. Daartoe is die datum vir ons Buitengewone Sinode nou vasgestel, naamlik Donderdag 3 Oktober 2024. Ons het alreeds ’n beskrywingspunt van ’n gemeente ontvang wat voorstel dat die NG Kerk Vrystaat uit “algemeen sinodale verband” tree (Artikel 37) of dan “verdeel” (in ’n mate soos wat “Opsie D” by verlede jaar se Buitengewone Sinode gelui het). Ons het die Sinodale Taakspan Kerkorde (STK) versoek om verdere duidelikheid oor die hofuitspraak van 2019 te kry, en spesifiek ten opsigte van die ruimte wat die Algemene Sinode 2023 se besluit vir gemeentes en kerkrade laat om in die lig van die Skrif en ons belydenis pastoraal oor selfdegeslagverbintenisse te kan handel. Ons het besin oor ’n herdefiniëring van ons verhouding met die Algemene Sinode, as ’n vergadering saamgestel uit tien selfstandige NG Kerke (sinodes), in die lig van Artikels 38, 43 en 44 van ons Kerkorde. Dit is aan die Interimkomitee en STK opgedra om ’n omvattende inligtingstuk saam te stel (voor einde Augustus) en dit vroegtydig aan gemeentes beskikbaar te stel, sodat ons weer goed voorbereid na die sitting van 3 Oktober sal kan opgaan en oor hierdie welwillende weg kan besluit. Indien daar gemeentes of ringe is wat hieroor met die Interimkomitee en STK in gesprek wil tree, is u welkom om ons te kontak.

Ons is nog met die ATR in gesprek oor die wysiging van Artikel 32 (die geografiese samestelling van sinodes), en ringe is steeds oop vir gesprek met die vier gemeentes wat hul verband met die Vrystaatse en/of Algemene Sinode opgeskort het. Daardie vier gemeentes is steeds deel van die NG Kerk Vrystaat, en ons nooi hulle ook na die Buitengewone Sinode van 3 Oktober.

Die vierde belangrike saak waarmee ons as Moderamen gehandel het, is die uitklaring van ’n kommunikasiebeleid vir die NG Kerk Vrystaat. Daar ís in die onlangse verlede proseduriële foute deur die Interimkomitee gemaak, wat tot misverstande by leraars en lidmate gelei het – dit is erken en uitgeklaar, ons is jammer daaroor en dit word in die opdatering van ons kommunikasiebeleid aangespreek. ’n Eerste konsep het al voor die Moderamen gedien.

Ons sou nog meer kon sê oor aansoeke vir die herstel van bevoegdheid as predikant; oor die VBO-kursus “Neem, lees” in September by Moolmanshoek; oor ’n Winterspiritualiteitsretreat en een vir vrouelidmate; oor die 200 jaar-herdenking van ons kerkverband (1824-2024); oor barmhartigheidsprojekte in gemeentelike en ringsverbande; oor die aanstelling van dr Leon Foot as uitvoerende amptenaar (“Predikant in Sinodale Diens”) in die vakature by Bedieningsbegeleiding en oor die goeie nuus dat daar weer vanjaar “afslag” van tot 50% vir gemeentes op hul pro rata’s moontlik is – lees gerus die berigte verder in VRYPOS!

As Moderamen was ons harte met ’n stille dankbaarheid vervul. Die Here lei ons op Sý weg, vol genade en waarheid, liefde en trou. Dié “weg” is tegelyk ook ’n Persoon, lewend en bý ons – Hy wat gesê het:

 

“Ek is die weg en die waarheid en die lewe”

| Johannes 14:6

Ons groet jul in Sy Naam, met vrede. Mag die wintervakansie ʼn tyd van rus en herstel vir oud en jonk inhou.

 | verskaf: Ds Jan Lubbe en Biskop Dintoe van die Anglikaanse Kerk
as waarnemers by verlede week se verkiesing.
116 | Maatskaplike NOODLYN