Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Leef uit jou doop | Resensie deur André van Staden, leraar by die NG Gemeente Fichardtkruin

Die boek word aan die hand van die volgende indelings bespreek:

1.           Kortliks oor die skrywer.

2.           Die doel van die boek.

3.           Historiese agtergrond.

4.           Wat wil König met hierdie boek bereik?

5.           Wat is sy metode?

6.           Samevattende opmerkings.

1. Kortliks oor die skrywer

Adrio König is sedert 1975 professor in sistematiese teologie aan Unisa en is bekend as begaafde skrywer van talle akademiese sowel as populêre boeke en artikels. 

Sy pennevrug sluit talle akademiese sowel as populêre boeke en artikels in.  Hy is gesog as spreker, prediker, gespreksleier en debatteerder in die media.

Wat hy skryf, is altyd die moeite werd om te lees, omdat König sy onderwerpe in diepte, hoogs wetenskaplik en tegelyk in ‘n helder en boeiende styl aanbied.  Hy het oor jare heen ’n betekenisvolle bydrae tot die teologiese diskussie in ons land gelewer.

Van sy werke is ook al in die buiteland gepubliseer.  Sonder sy bydrae sou ons teologie veel armer gewees het.

Aan agting vir sy werk behoort daar, ook wat hierdie boek betref, geen gebrek te wees nie.

2. Die doel van die boek

Eintlik is Leef uit jou Doop ’n bywerking op König se vorige publikasies oor dieselfde onderwerp. 

Die doel van hierdie boek is om openhartig die Nuwe Testament se doopuitsprake te gaan lees en ontleed, op so ‘n manier dat die leser iets kan verstaan van hierdie skat wat die Here aan ons gegee het.

Met hierdie boek raak König al die aspekte van die doop aan, juis sodat die leser opnuut weer ‘n waardering kan kry van hoe belangrik die doop in elke gelowige se lewe is. 

3. Historiese agtergrond

Die leser kom duidelik onder die indruk dat König die historiese agtergrond van die doop baie eerlik hanteer.  Volgens hom was die doop ‘n onderwerp wat in die verlede dikwels gemengde opinies uitgelok het.  Hierdie opinies het dikwels skerp en selfs venynige wedersydse uitsprake opgelewer. 

Die boek is juis geskryf vanuit die onbehae daaroor dat daar onder Christene soveel verdeeldheid oor die doop bestaan.

Daarenteen volg die boek egter ‘n ander benadering as die vorige eeu se getwis daaroor.  Kenmerkend is die geduld waarmee König standpunte hanteer van diegene met wie hy verskil.  Juis dit is die winspunt van die boek. 

König het met die nodige respek die gereformeerde, sowel as die pinkstergroepe, se interpretasie van die doop bestudeer.  Hy skryf dus vanuit ’n deeglike kennis oor die argumente waarmee die kinderdoop bestry word en die teologie waarop dit berus.

Daaruit wys hy dat die doop een van die rykste boodskappe in die Bybel het.  Ongelukkig, volgens König, kom hierdie kosbare betekenis van die doop nie altyd tot sy reg in gelowiges se lewe nie. 

4. Wat wil König met hierdie boek bereik?

Die boek wil eintlik werklik ‘n ekumeniese bydrae lewer.  Dit wil help om meer begrip vir mekaar se intensies te kweek en uiteindelik ‘n groter eenheid aanmoedig.  Dit is juis waarin die boek se groot waarde lê.  Dit beweeg doelbewus weg van enige kleinlike polemiek.  Dit wil daarom ‘n standaard stel vir die styl en die vlak waarop gehalte-gesprekke oor strydvrae tussen verskillende tradisies gevoer behoort te word.

König fokus daarom in hierdie boek onder andere op die betekenis van die doop, die verbande van die doop, die doopviering en die bekeringsdoop.  Hy bring veral in hoofstuk 3 ‘n interessante fokuspunt oor die uitgestelde doop na vore.    

Hierdie boek kom sê dan vir jou:  Leef uit die genade wat God in jou doop aan jou gegee het op grond van wat Jesus aan die kruis vir jou gedoen het.

In hierdie opsig verdien ‘n teoloog soos König om ernstig opgeneem te word.  Hy wil immers sy leser se entoesiasme rondom die doop aanmoedig, en in die regte lig stel. 

Dit is asof hy vir my in die boek kom sê:  Hou op met die venynige oorbeklemtoning van die verskille en ontdek opnuut weer die belangrikheid van die doop in jou lewe.  Die doop is ruimer as bloot ‘n simbool.  Maak weer erns in jou daaglikse lewe met die betekenis van die doop.

5. Wat is sy metode?

Met hierdie boek gaan König baie sterk eksegeties te werk.  Dit merk jy op as jy na die verskillende tekste kyk soos onder andere Romeine 6, Kolossense 2 – 3 en Galasiërs 3.  

Die groot waardering vir die boek gaan oor die manier waarop König, in die lig van die Bybel, oor die ryk betekenis van die doop in hoofstuk 2 skryf.  Die manier waarop God handel in die doop word verrykend behandel.

König hanteer die materiaal op so ‘n manier dat dit nie net aan die predikant hulp kan bied nie, maar ek glo dat dit ook vir die gewone leser tot insig kan dien.

Belangrik is dat die doop ’n gebeurtenis is waarin nie die mens handel nie, maar waarin God aan ons handel.

6. Samevattende opmerkings

Leef uit jou Doop is ‘n boek wat hoogs nodig was.  Dit beklemtoon dat die doop een van die rykste boodskappe in die Bybel is.  Dit is ‘n oproep om terug te keer na die tyd toe die doop mense se steunpilaar was. 

Wat ‘n voorreg om iets van die ryk betekenis van die doop in ons eie lewe in te trek en juis in 2021 toe te pas. 

Mag dit jou juis daarom nuuskierig maak om die boek graag oop te maak en te lees.  In die gees van een van die titels van König se vorige boeke, mag die doop opnuut weer afgestof word.

116 | Maatskaplike NOODLYN