Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kerkwees én Predikantwees –
Kom ons dink nuut

Die laaste tyd het ons almal in ‘n situasie van onsekerheid en verandering geplaas. Die meeste van ons is uitgedaag om op ‘n vars en nuwe manier oor kerkwees en predikantwees te dink. Ons het ‘n vraelys aan predikante gestuur en hulle mening oor hierdie sake gevra. Die resultate help die leierskap om nuut te dink oor die kerk van môre. Dankie aan almal wat deelgeneem het; julle stemme is gehoor. Ons gaan in die volgende paar uitgawes aandag gee aan van die resultate wat ons uit die vraelyste gekry het.

Eredienste

Die grootste uitdaging vir ons kollegas was om kreatief te dink oor die hou van eredienste. Tans word 70% van eredienste op Sondae digitale platforms gehou. 30% van die respondente het aangetoon dat hulle in die kerkgebou ‘n erediens hou en dat die betrokke erediens dan ook op ‘n digitale platform beskikbaar gestel word vir lidmate. Covid-19 het dus tot gevolg gehad dat alle eredienste in die NG Kerk in die Vrystaat op een of ander vorm gedigitaliseer is. Daar is ook ‘n groot versigtigheid onder kerkrade om terug te keer na die gebou en groepe mense wat saamkom.

Die meeste tehuise vir bejaardes (90%) word bedien met ‘n kort boodskap wat digitaal gestuur word, terwyl 10% aangetoon het dat die erediens soos normaalweg uitsaai word. Dit is verblydend om na hierdie syfers te kyk, want die bejaardes in tehuise is by uitstek die groep wat by die meeste ly onder die inperkings, want hulle het geen kontak met hulle kinders, vriende en familie nie. Ten minste het hulle kontak met die kerkgemeenskap en voel nie so afgesonder nie.

Begrafnisse word heel anders as eredienste hanteer vir die meeste respondente. 62% van die respondente het aangedui dat hulle tans van die kerkgebou gebruik maak om begrafnisse te hou. Die getal respondente is dubbel soveel wat vir ‘n begrafnis na die kerkgebou toe gaan, as dié wat eredienste in die kerk hou. Die res van die respondente hou ‘n begrafnis of roudiens net by die begraafplaas of die gedenkmuur.

85% van die respondente het aangetoon dat hulle grootste uitdaging in die tyd van Covid-19 was om te leer om met tegnologie te werk om die eredienste by lidmate uit te bring.

Verstaan van kerkwees

In terme van die respondente se verstaan van kerkwees, was die grootste Hoe ringsittings hanteer moet word. Daar is gevra na meer bemoediging vir predikante deur die leierskap. Daar is gevra na meer duidelike riglyne soos wat die vlakke van inperking verander. Daar is gevra vir meer begrip oor die posisie van gemeentes ten opsigte van deurkollektes. Daar is gevra vir ‘n bemoedigende skrywe om die posisie van predikante aan lidmate te verduidelik. Daar is gevra na praktiese raad oor hoe lidmate die liefde van Jesus kan uitleef in die tyd van inperking. Daar is gevra na terugvoer oor die Algemene Sinode se gesprekke met die staat. uitdaging dat 76% nuut moes begin dink oor hoe om lidmate pastoraal by te staan in hierdie tyd van inperking. Dit kan iets wees waaraan Bedieningsbegeleiding en VBO aandag kan skenk.

71% van die respondente het ook aangetoon dat hulle anders moes begin dink oor wat die rol van ‘n predikant is. Hulle moes met ander woorde hulle eie werk en nut weer herbedink. Hieroor sal daar verder gedink moet word en met mekaar gepraat moet word.

64% van die respondente het ook aangedui dat hulle anders moes begin dink oor wat dit beteken om gemeente te wees. Dit is dalk een van die mees tydige gesprekke wat ons met mekaar in die komende maand kan voer, om sodoende die kerk in die Vrystaat in die lig van hierdie nuwe verstaan wat aan die ontwikkel is, te herposisioneer.

Slegs 3% van die respondente was van mening dat niks verander het nie.

Wat kan die leierskap en/of die kerkkantoor doen?

Hierdie was ‘n oop vraag en die volgende sake het ter sprake gekom waaraan in die komende weke aandag gegee sal word:

  • Hoe ringsittings hanteer moet word.
  • Daar is gevra na meer bemoediging vir predikante deur die leierskap.
  • Daar is gevra na meer duidelike riglyne soos wat die vlakke van inperking verander.
  • Daar is gevra vir meer begrip oor die posisie van gemeentes ten opsigte van deurkollektes.
  • Daar is gevra vir ‘n bemoedigende skrywe om die posisie van predikante aan lidmate te verduidelik.
  • Daar is gevra na praktiese raad oor hoe lidmate die liefde van Jesus kan uitleef in die tyd van inperking.
  • Daar is gevra na terugvoer oor die Algemene Sinode se gesprekke met die staat.

Volgende week gee ons terugvoer oor die hou van vergaderings en die geestelike toestand van ons predikante.

116 | Maatskaplike NOODLYN