Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kan Jesus God wees as Hy oënskynlik afhanklik is van die Vader?

Deur dr Enrico Casaleggio, Vennote in Getuienis

Ons het in die vorige kort artikel reeds gesien dat baie van die gesprekke met Moslems draai om die verskille tussen ons en hulle siening van die Here Jesus. Hulle sien Hom bloot as profeet, terwyl ons op grond van die Bybel bely dat Hy God is.

Hulle haal graag Johannes 5:19 en 30 op, waar daar staan: “Toe het Hy (Jesus) Hom verweer en vir hulle gesê: “Dít verseker Ek julle: Die Seun kan niks uit sy eie doen nie. Hy doen maar net wat Hy die Vader sien doen; wat die Vader ook al doen, doen die Seun ook net so … Uit my eie kan Ek niks doen nie: Ek oordeel soos Ek dit van die Vader hoor, en my oordeel is regverdig, omdat dit nie my wil is wat Ek nastrewe nie, maar die wil van Hom wat My gestuur het.

Die vraag wat hulle dan vra is: “Hoe kan Jesus God wees as Hy self ontken dat Hy almagtig is en dat Hy afhanklik (van die Vader) is?”

‘n Noukeurige ontleding van die konteks van Johannes 5 toon dat die Here Jesus nie sy volmaakte Godheid ontken het nie. Christus het bloot die ooglopende werklikheid van die Drie-eenheid gestel, naamlik dat die Persone van die Godheid nie los van mekaar optree nie. Hulle werk altyd in perfekte harmonie met mekaar.

Wanneer mens kyk na die konteks, bevestig die Here Jesus juis dat Hy God is. In die perikoop van vers 1–18 genees die Here Jesus ‘n man op die Sabbat. Die Jode is  woedend daaroor. In vers 16-19 lees ons dan: “Die Jode het toe teen Jesus te velde getrek omdat Hy dit op ‘n sabbatdag gedoen het. Maar Jesus het Hom teen hulle verweer: “My Vader werk tot nou toe, en Ek werk ook.” Hieroor het die Jode nog des te meer probeer om Jesus dood te maak: Hy het nie net die Sabbatdag ontheilig nie, maar God ook sy eie Vader genoem en Hom so met God gelyk gestel.

Die konteks van hierdie gedeelte toon dus duidelik dat hierdie teks nie gebruik kan word om te argumenteer dat Jesus nié God is nie. Die teendeel is waar. Die Jode wou Hom doodmaak juis omdat Hy gesê het dat Hy wel God is; dat Hy Hom aan God gelyk gestel het.

In Johannes 5:19-21 verduidelik Jesus wat hy bedoel wanneer Hy sê dat Hy niks op eie inisiatief kan doen nie. Hy sê dat Hy nie onafhanklik van die Vader optree nie, aangesien Hy in volmaakte eenheid met Hom is. Aangesien Jesus in wese self God is, is Hy in staat om alles te doen wat die Vader doen, soos om lewe te gee aan wie Hy ook al wil. Die Vader doen waartoe net God in staat is. Wanneer Christus dan sê dat Hy alles kan doen wat die Vader doen, sê Hy dat Hy sélf God Almagtig is! 

Hierdie reeks Islam-artikels het ’n eiesoortige aanslag. Dit kom uit ’n apologetiese hoek en die reeks sal uiteindelik uitkom by ’n antwoord op verskillende vrae wat Moslems vra, byvoorbeeld oor die Godheid van Jesus. Hierdie artikel handel oor die feit dat Moslems op grond van Johannes 5 beweer dat Jesus afhanklik is. Daarom kan Hy nie God wees nie.

.

116 | Maatskaplike NOODLYN