Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

“Die – Som + Van x Alles = KOMMUNIKASIE”

“Die hooffokus van hierdie aanbieding was dus om te verstaan dat kommunikasie baie meer is as wat ons dink … Alles begin hier binne, in jouself.”

 | PG Paradigm

Ons leef in ’n era van inligtingsontploffings en word daagliks met meer wêreldnuus, fopnuus en sommer net gemeenskaps- en familienuus oorval as wat die hele mensdom net ’n paar dekades gelede in hul hele leeftyd sou ervaar. Mense is oral verbind via Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok en YouTube; inligting vanoor die hele wêreld is nou letterlik in die palm van jou hand.

Die groot uitdaging is egter hoe om al hierdie inligting effektief oor te dra. Waarvandaan word dit uitgestuur, hoe word dit verpak en hoe word dit ontvang? Daar is legio faktore wat hierin ’n bepalende rol speel en kommunikasiekundiges se taak raak by die dag meer uitdagend. Dit geld natuurlik ook vir die kerk en hoe daar na buite gekommunikeer word. 

Die NG Kerk Sinode Vrystaat in samewerking met internasionale motiveringspreker, skrywer, lewensafrigter en berader PG Paradigm het met die oog hierop onlangs ’n gratis aanlyn kommunikasiekursus, “Die – Som + Van x Alles = KOMMUNIKASIE”, aangebied. Dit het plaasgevind op 4, 11 en 18 Julie en enige multimediadiensverskaffer en belangstellende kon op een van die genoemde datums wat vir hulle geskik sou wees via zoom hierby inskakel.

Die goeie nuus is dat dieselfde aanbieding, op populêre aanvraag, weer op 30 en 31 Augustus aangebied was.

PG Paradigm het die aanbieding gereël en die kursus saam met drie ander kommunikasiekundiges aangebied wat nasionaal en internasionaal bekend en meesters in hul onderskeie velde is. Hulle was veranderings- en kommunikasiespesialis en lewensafrigter Alita van Zyl, verhoudingsafrigter Sunet Meyer en motiveringspreker Cobus “\V/”iking” Visser. 

  

Ons het by PG meer gaan uitvind oor wat die doel en hooffokus van hierdie aanbieding was.

“Daar is ’n paar aspekte rondom kommunikasie waarvan ons maklik vergeet. Kommunikasie is nie net die woorde wat ons praat nie, maar betrek ook elke sintuig; hoe ons sien en hoe ons voel. Dit bepaal hoe ons dink, hoe ons reageer of optree.

“Die belangrikste is om te besef dat die manier waarop ons kommunikeer, vasgelê word vanaf geboorte tot op sewe jaar. Daarby speel gebeurtenisse in jou lewe ’n groot rol in die persepsie van dit wat jy sensories waarneem. Jou geloofsisteem word ook daardeur bepaal. Dit alles skep die bril waarmee jy die wêreld om jou interpreteer. Ons kan byvoorbeeld oor dieselfde onderwerp praat, maar die betekenis daarvan kan van mens tot mens verskil omdat ons die wêreld sintuiglik verskillend interpreteer.

“Ongelukkig weet jy nie eintlik hoe effektief of oneffektief jy kommunikeer nie totdat jy besef dat as jy met jouself beter kommunikeer, jy in alle opsigte baie beter na buite gaan kommunikeer. Onthou julle die Cremora-advertensie wat gesê het: It’s not inside, it’s on top! Hulle is verkeerd. Alles begin hier binne, in jouself. Jesus Christus leer ons: ‘Jy moet jou naaste liefhê SOOS JOUSELF.”

Een van die aanbieders, Alita van Zyl, het oor kommunikasie-intelligensie gepraat. Vra jy haar wat sy met haar deel van die aanbieding wou bereik, antwoord sy as volg:

“Kommunikasie is die som van alles in ons lewe. Volgens die Neethling Brain Indicator (NBI) is kommunikasie-intelligensie die verstaan en gebruik van jou dinkprofiel om beter te kommunikeer met jouself, in gesinne, verhoudings en spanne. Die gebruik van wetenskap en die breinprofiel verwyder gepaardgaande emosie wanneer ons kommunikasiestyle ondersoek.

“Deur te verstaan hoe ons en die mense om ons dink en kommunikeer, kan dit vele misverstande, onnodige irritasies en mislukte onderhandelings uitskakel. Dit gee ons die vermoë om in ander mense se ‘taal’ te kommunikeer en sodoende vertroue en goeie verhoudings te kweek. Dit geld vir verbale, skriftelike en lyftaalkommunikasie.

“Jou dinkprofiel is die grondslag van intelligente kommunikasie en menswees. Ons is wat ons dink.”

Ons het by verhoudingsafrigter Sunet Meyer gaan uitvind wat die hooffokus was van haar aanbieding, Verhoudings: Die liefdestale. Hierop antwoord sy as volg:

“Almal van ons het ’n primêre liefdestaal.  Dis die dinge in die lewe wat ons spesiaal en geliefd laat voel en gewoonlik ook bepaal hoe ons liefde aan ander bewys.  Die liefdestale is ’n belangrike bousteen van kommunikasie; nie net in romantiese verhoudings nie, maar ook ten opsigte van kommunikasie met onsself, in ’n werksverhouding en met familie.

“Daar is vyf liefdestale, naamlik die gee van geskenke, woorde van bevestiging, dade van diensbaarheid, fisiese aanraking en kwaliteit tyd.

“Iets wat ons moet besef, is dat die manier waarop ons liefde ervaar en waarskynlik ook liefde gee, is nie noodwendig dieselfde as die manier waarop iemand waarmee ons in ’n verhouding is, liefde ervaar en gee nie.  Om hierdie rede is dit belangrik om jou eie en jou naastes se liefdestale te leer ken en verstaan.”

Motiveringspreker Cobus “\V/iking” Visser vertel meer oor wat sy onderwerp tydens die kursus, Kommunikasiestyl in Besigheid, behels het.

“Die sentrale doel van my aanbieding was om te beklemtoon hoe belangrik doeltreffende kommunikasie in ’n besigheidsomgewing is. Daar is gewys op die verskillende tipes kommunikasiestyle en hoe dit kan bydra tot die sukses of mislukking van ’n onderneming.

“Ek het ook bespreek hoe verskillende kommunikasietegnieke en -metodes die manier waarop ons met medewerkers, kliënte en vennote kommunikeer, kan verbeter.

“Verder is daar gefokus op die rol van aktiewe luister in doeltreffende kommunikasie. Ek het benadruk dat, deur aandagtig te luister en deeglik te reageer op ander se bydraes, ons beter verhoudings in die werkplek kan bou, misverstande kan voorkom, en ’n meer inklusiewe kultuur van respek kan skep.

“Laastens is die belangrikheid van duidelike, bondige kommunikasie ook bespreek. Ek het daarop gewys dat deur seker te maak dat boodskappe duidelik en direk oorgedra word, ons die risiko van verwarring en misverstande kan verminder, wat tot doeltreffender werksaamhede en beter besigheidsresultate lei.”

Ten slotte

PG sluit af: “Die hooffokus van hierdie aanbieding was dus om te verstaan dat kommunikasie baie meer is as wat ons dink. Kommunikasie is nie net die manier waarop ons dink nie, en dit word nie net deur ons persoonlikheid bepaal nie. Dit is ook nie net ons liefdestale of hoe ons voel nie. Dit gaan ook nie net oor elke aksie en reaksie of net oor die resultaat nie. Dit is baie, baie meer; Kommunikasie = Die – Som + Van x Alles.”

Vir meer inligting kan PG Paradigm by 064 866 1035 of info@pgparadigm.com geskakel word.

KYK HIER

116 | Maatskaplike NOODLYN