Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Die Ring van Welkom reik uit na behoeftiges en bejaardes

“Dit sal vir seker ’n aanwins vir ons NG Kerk in die Vrystaat wees as ons in die toekoms weer op hierdie manier vanaf sinodale kant ondersteun kan word; dit gee ’n belangrike hupstoot aan projekte wat vir elke gemeente, en dus ook die gemeenskap waarbinne hulle funksioneer, tot groot seën is.”

Ds Gerhard Wessels 

Die NG Kerk Vrystaat het in die 2022/23-boekjaar ‘n bedrag van R30 000 beskikbaar gestel aan elkeen van ons ringe met die doel om gesamentlike ringprojekte te ondersteun. Die versoek was dat diens in samewerking met ‘n sinodale bediening gelewer moes word.

“Wat die Ring van Welkom betref, is daar by die sinodale bediening Diens van Barmhartigheid ingeskakel,” vertel ds Gerhard Wessels, ringskriba van die Ring van Welkom.

Vertel ons meer van jul ringprojek

“Die Ring van Welkom het die bedrag wat vanaf die sinode aan die ring beskikbaar gestel is tussen ons sewe gemeentes verdeel,” vertel Wessels. “Elke gemeente het die geleentheid gehad om die geld aan te wend na gelang van hul eie nood en behoeftes. Die meeste van ons gemeentes het hierdie fondse aangewend ten bate van noodverligting aan behoeftige gesinne.”

Wessels vertel verder: “Twee van die gemeentes het ook deur middel van uitreik-inisiatiewe op ander terreine ‘n verskil in mense se lewens gemaak. Hierdie inisiatiewe was uitreike na bejaardes, karwagte en petroljoggies.

“Die uitreike het plaasgevind oor Kersfeestyd in 2022 om daardeur lig, hoop en liefde uit te leef, kospakkies aan behoeftiges uit te deel, die evangelie deur middel van traktaatjies en gesprekke met mense te verkondig, asook om vir mense voorbidding te kon doen.

“Die ander projek het vroeg in Januarie 2023 plaasgevind. Hiérdie projek het daarop gefokus om na bejaardes uit te reik. As deel van die uitreik het die bejaardes die 2020-Bybelvertaling as geskenk ontvang. Die fonds het dit moontlik gemaak dat 40 van hierdie Bybels geskenk kon word.”

Watter voordele en uitdagings het julle tydens die implementering van dié projek ervaar?

“Die Ring van Welkom is baie dankbaar oor die sinodale fonds en daar is ook groot waardering daarvoor, omdat dit ons in staat gestel het om ‘n verskil in ons omgewings en gemeenskappe te maak,” vertel Wessels. “Dit stel gemeentes in staat om ‘n verskil in verskeie gesinne en individue se lewens te maak, wat voorheen nie maklik of moontlik was nie.

“Die uitdaging was hoofsaaklik dat elke gemeente haar eie oordeel moes gebruik om hul deel van die fonds na goeddunke aan te wend. Gemeentes moes dus self behoeftebepalings doen en hulle laat lei deur verskeie faktore om te kon prioritiseer; iets wat nie altyd so maklik is nie.”

Kontak ds Gerhard Wessels by 083 451 8462 of wesselsngjnr@gmail.com vir meer inligting.

116 | Maatskaplike NOODLYN