Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Die Ring van Bultfontein se bediening aan plaasarbeiders

“Waar ons as kinders van die Here so oor grense handevat, gebeur iets baie moois.”

| Ds Frans du Toit

Die NG Kerk Vrystaat het in die 2022/23-boekjaar ‘n bedrag van R30 000 aan elkeen van die 15 Vrystaatse ringe beskikbaar gestel om gesamentlike ringsprojekte te ondersteun. Die versoek was dat diens in samewerking met ‘n sinodale bediening gelewer moes word. 

“Wat die Ring van Bultfontein betref, is daar by die sinodale bediening Vennote in Getuienis ingeskakel,” vertel ds Deseré de Beer, skriba van die Ring van Bultfontein en predikant van die NG Kerk Hoopstad.

Ons het meer gaan uitvind oor hul ringsprojek en hoe dit van die grond af gekom het.

Die ring het aan ds Frans du Toit opdrag gegee om moontlikhede te ondersoek om getuienisbedienings binne hul ringsgebied uit te brei. Hy is by Hoopstad-gemeente aangestel om bediening onder plaaswerkers en kerkleiers in die gemeenskap te bevorder.

Dit behels grootliks die opleiding en bemagtiging van leiers om deur klein geloofsgemeenskappe, jeug- en kindergroepe en persoonlike dissipelskap bruikbaar te wees vir God om sy Koninkryk in hul omgewing uit te brei.

Daar het vir hulle toe ’n paar mooi geleenthede opgedaag om hierdie werk verder in die ringsgebied te bevorder. Een van hierdie geleenthede is ’n mooi getuienis van hoe “die lande wit staan vir die oes”.

Ds Frans vertel: “Langs die teerpad tussen Bultfontein en Welkom, op die plaas Maraispark, staan wat eens ’n netjiese kerkgebou was. Die bediening waarvoor dit aanvanklik gebou is, het jare gelede ten einde geloop en dit het vervalle geraak, maar Willem du Plessis, die boer op wie se plaas dit is, voel al vir lank dat die Here hom dit op die hart druk dat die evangelie vandaar moet uitgaan.

“Op ’n wonderlike manier het die Here verskeie rolspelers van Hoopstad en Bultfontein, uit die NG Kerk, NG Kerk in Afrika en die Gereformeerde Kerk bymekaar gebring wat saam met hom die begeerte deel. Waar ons as kinders van die Here so oor grense hande vat, gebeur iets baie moois.

“Willem het ingespring om opknappingswerk aan die gebou te doen en lidmate van die NGKA het ook op ’n Saterdag deurgery om die kerkgebou te kom help skoonmaak. Daar is wyd en syd in die omgewing met die boere gepraat en hulle het vervoer beskikbaar gestel sodat mense kon kerk toe kom.

“Op die eerste Sondag was daar ’n mooi groep mense byeen vir die kerkdiens. Daar was groot vreugde en mense het entoesiasties deelgeneem. Ook ’n groot aantal kinders het opgedaag.

“Vandaar het ons met ds Petrus Meintjes van die Gereformeerde Kerk begin praat om ons te help om ’n meer gereelde bediening op die been te bring. Hy het nou al verskeie Sondae dienste daar gelei en sy vrou behartig die kinderbediening.”

Hierdie projek lewer natuurlik baie voordele, né?

“Ja, beslis. Buiten die geestelike bemagtiging van gemeenskapsleiers op die verskillende plase gee dit ook ’n beduidende hupstoot aan die verkondiging van die evangelie, die geestelike bediening van mense op verafgeleë plase (die kerk word sodoende na mense gebring wat andersins dalk nie gereeld die evangelie hoor nie) en dit help ook bou aan die verhouding tussen die plaaseienaar en plaasarbeider.”

En dan is daar sekerlik ook uitdagings?

“Ja, soos dit gaan met die meeste nuwe ondernemings, is daar maar oppe en affe. Party Sondae is daar maar ’n handjievol mense, maar as span is ons besig om ’n strategie uit te werk sodat daar sinvol bedien kan word. Gaandeweg sal ons graag die bediening wil uitbrei om gereelde Bybelstudies in te sluit sodat daar op pad gegaan kan word met mense in klein groepies.

“Tweedens is dit ook ’n uitdaging om sommige van die plaaseienaars by hierdie projek betrokke te kry. Waar dit egter baie goed werk, is wanneer beide die arbeider en eienaar snap dat hierdie bediening vir almal, en dus vir die hele betrokke plaasgemeenskap, tot seën kan wees.”

Hoe is die fonds van R30 000 aangewend?

“Die fonds is aanvanklik hoofsaaklik vir die reiskoste van ds Frans en sy span aangewend ten opsigte van die saam beplan en saambid met leiers om hulle te bemagtig om die werk te doen.

“Verder is die fondse ook gebruik vir die reiskoste en vergoeding aan ds Meintjes. Tydens ons afgelope ringsitting het die ringsgemeentes die projek aangeneem as ons gesamentlike getuienisprojek en ons is biddend in afwagting vir wat God daardeur wil doen.”

“Hierdie fonds is van groot waarde en het dit moontlik gemaak om ons plaasgemeenskappe positief te help verander.”

Kontak ons:

 | Ds Frans du Toit 

 | 084 549 6312

 | franswanna@gmail.com

 | verskaf deur ds Frans du Toit: Arbeiders en hul gesinne tydens ’n erediens.

 | verskaf deur ds Frans du Toit: Die kerkgebou op die plaas Maraispark.

116 | Maatskaplike NOODLYN