Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Die Ring van Bloemfontein-Noord help maak ons gemeenskappe heel

Maar om arm te wees beteken nie dat ek nie hande het en nie ’n bydrae kan lewer nie. En dit is waar die gemeente se unieke aanslag merkwaardig is – alle lidmate wat voedselhulp ontvang, lewer ook ’n bydrae tot die funksionering van die gemeente.

| Ds Jannie Smith – Ringskriba van die Ring van Bloemfontein-Noord

Die NG Kerk Vrystaat het in die 2022/23-boekjaar ‘n bedrag van R30 000 aan elkeen van die 15 Vrystaatse ringe beskikbaar gestel om gesamentlike ring-projekte te ondersteun. Die versoek was dat diens in samewerking met ‘n sinodale bediening gelewer moes word. 

“Wat die Ring van Bloemfontein-Noord betref, is daar by die sinodale bediening, Diens van Barmhartigheid, ingeskakel,” vertel ds Jannie Smith, ringskriba van die Ring van Bloemfontein-Noord en predikant van die NG Gemeente De Bloem. Ons het meer gaan uitvind.

Dis opvallend dat jul ring-projekte baie prakties gefokus is – julle maak werklik ’n tasbare verskil in mense se lewens daarmee. Vertel hoe julle daarby uitgekom het.  

“Die Ring van Bloemfontein-Noord is deeglik bewus van die reuse-armoede wat onder ons lidmate heers. Gevolglik het ons besluit om as ring betrokke te raak by ’n voedingskema van De Bloem-gemeente waar daar maandeliks sowat R35 000 se voedselhulp aan behoeftiges verleen word. Hierdie hulp word moontlik gemaak deur die gemeente se eie fondse, donasies van individue, gemeentes vanuit die Vrystaat, winkels en instansies wat gereeld bydra om die skema in stand te hou.”

Maar dit kom al van ver af, né?

“Ja, die gemeente is al jare lank bekend vir die reuse-werk wat hul doen in terme van die verligting van voedselnood. Die gemeente bestaan uit ’n baie groot komponent van baie behoeftige lidmate oor die totale spektrum van die bevolking. Maar om arm te wees beteken nie dat ek nie hande het en nie ’n bydrae kan lewer nie. En dit is waar die gemeente se unieke aanslag merkwaardig is – alle lidmate wat voedselhulp ontvang,  lewer ook ’n bydrae tot die funksionering van die gemeente.”

Dit is werklik merkwaardig. Ek kan my net indink hoeveel terapeutiese waarde dit vir julle as gemeente het.

“Ja, dit is nogal ’n emosionele ervaring om op hierdie vlak met mekaar te verkeer en saam-saam ’n verskil te maak. Tydens so ’n werksessie is die maatskaplike werker van Engo Gesinsorg Bloemfontein asook die plaaslike dominee daar om te help werk. En so, deur al die werkery, word terapie en pastoraat gedoen en word daar gebou aan die stukkende selfbeelde en verhoudings wat swaarkry, sodat ons regtig weer Ewige Hoop kan hê vir die dag van môre.

“Hierdie inisiatief is talle lidmate se enigste bron van voedsel en inderdaad hul ‘lewenslyn’. Uit die aard van die gemeente se wese is dit onontbeerlik om dié diens te lewer en sou die evangelie nie gehoor kon word as daar nie ook in die voedselbehoefte voorsien kon word nie. Die Gemeente-ondersteuning en -uitbreidingsfonds (GOUF) het die afgelope jaar ’n groot verskil help maak en steeds bly die behoefte daagliks daar.

“Dit is ’n voorreg vir die Ring van Bloemfontein-Noord om hiervan deel te wees.”

Waar kan ons meer inligting kry oor hierdie gemeenskapsprojek?

“Klik gerus op hierdie skakel van ’n bekendstellingsvideo oor die NG Gemeente De Bloem se voedingsprojek. Kontak my by 083 282 8214 of jsmith@debloem.org.za vir meer inligting hieroor.”

Die NG Gemeente Hugenoot het ook die Being Church on the edge-webinaar geïnisieer wat deur die Ring van Bloemfontein-Noord gedryf en aangebied is. Die webinaar is deur drie kundiges op hul gebied gelei. Vertel ons meer daarvan.

“Ja, dit was beslis ’n webinaar wat besonder baie food for thought aan die deelnemers gegee het. Dit is deur die NG Gemeente Hugenoot (in samewerking met die Ring van Bloemfontein-Noord en Jenwil BlouSter) op 23 Februarie 2023 aangebied. Die webinaar se fokus was op die rol wat die kerk, as deel van die burgerlike samelewing, kan speel om ons land weer op die regte spoor te help bring.

“Die gesprek is gefasiliteer deur dr Nico Mostert, uitvoerende amptenaar van Vennote in Getuienis van die NG Kerk Vrystaat. Die drie temas wat bespreek is, was die Suid-Afrikaanse sosio-politiek, ekonomie en ons gemeenskappe.

“Prof Theo Neethling, departementshoof van Politieke Studies en Bestuur van die Fakulteit Geesteswetenskappe aan die Universiteit van die Vrystaat, het gepraat oor die sosio-politieke gedeelte. Prof Philippe Burger, dekaan van die Fakulteit Ekonomie en Bestuurswetenskap aan die Universiteit van Bloemfontein het lig gewerp op die ekonomiese situasie en uitdagings van ons tyd en ds Adri Potgieter, predikant van die NG Gemeente Senekal, het meer vertel oor hoe hulle gemeenskap hul uitdagings aanpak.”

Waar kan ons meer inligting oor hierdie video kry?

“Klik gerus op hierdie skakel om na ’n opname daarvan te kyk. Kontak Willem Ellis, navorser van die Universiteit van die Vrystaat (UVS) by 083 378 7833 of elliswf@ufs.ac.za vir meer inligting.”

Kontak ons:

 | Ds Jannie Smith

 | 083 282 8214

 | jsmith@debloem.org.za

 | verskaf: Grepe vanuit die bekendstellingsvideo oor NG Gemeente De Bloem se voedingsprojek. Ds Jannie Smith oorhandig kospakkies aan gemeentelede

Die uitnodiging na NG Gemeente Hugenoot, in samewerking met die Ring van Bloemfontein-Noord en Jenwil BlouSter, se webinaar: “Being church on the edge” wat op 23 Februarie 2023 aanlyn via Zoom plaasgevind het.

 

116 | Maatskaplike NOODLYN