Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

DEGNOS – die sendingbediening aan die San in Namibië

“Die entoesiasme waarmee die San-gelowiges die Here dien en die toewyding waarmee hierdie gelowiges in die Koninkryk van ons Here leef en werk, is merkwaardig … Die geestelike groei in die gemeentes bly die uitstaande hoogtepunt in ons bediening.”

| Ds Andries Gous

DEGNOS, voorheen bekend as Boesmansending, staan vir Diens en Getuienis Noordooste Streek en word tans deur ds Andries Gous bestuur.

Maar wie is Andries Gous en wat is sy storie?

Andries is ’n vyfde-geslag Namibiër, gebore in Walvisbaai en het grootgeword op verskeie plekke as gevolg van sy pa se werk as staatsamptenaar wat dikwels verplaas is. Sy voorskoolse jare bring hy deur op Gobabis, is in Windhoek op laerskool en voltooi sy hoërskoolloopbaan in 1990 aan die Sekondêre Skool PK de Villiers, Keetmanshoop.

Nadat hy ’n draai by die Universiteit van die Vrystaat gemaak het, betree hy die sakewêreld in Windhoek en vertrek in 1996 na Engeland waar hy sy vrou, Tracey, ontmoet.

Tracey is oorspronklik van Natal en het as gevolg van haar pa se werk by die Spoorweë ook op verskeie plekke grootgeword. Haar skoolloopbaan het haar geneem van Richardsbaai, oor Ontdekkerspark in Roodepoort in Gauteng, tot waar sy haar hoërskoolloopbaan aan Hillcrest High in Natal voltooi het.

Ná skool studeer sy verpleegkunde aan die Entabeni Opleidingshospitaal in Durban en werk daarna daar as verpleegkundige. ’n Paar jaar daarna gaan werk sy in Londen, waar sy Andries ontmoet.

 | verskaf deur ds Andries Gous: Tracey Gous.

Ná hul troue in 1998 in Durban keer die Gous-egpaar terug na Namibië en vestig hulle in Grootfontein. In 1999 gaan woon hulle in Windhoek. In hierdie tyd vervul Andries verskeie rolle in die logistieke en vervoerbestuurbedryf, terwyl Tracey onder andere ’n eenheidsbestuurder van die Rhino Park Privaathospitaal in Windhoek is.

 | verskaf deur ds Andries Gous: Ds Andries Gous.

In 2002 beland hulle in Tsumeb, waar Andries as gevolg van sy betrokkenheid by die plaaslike NG Gemeente Tsumeb by die sending aan die Hai//om-mense betrokke raak. Dit was een van die San-groepe wat hy later voltyds sou bedien.

In hierdie tyd word Tracey die bestuurder van ’n kliniek wat die omliggende myne en smelter se beroepsgesondheidsbestuur behartig.

Andries voltooi sy BCom-graad aan Unisa en verwerf daarna verskeie kwalifikasies in projek-, veiligheids-, kwaliteits- en menslike hulpbronbestuur. Hy voltooi ook sy kwalifikasie as standplaasleraar en verwerf ’n sertifikaat en diploma aan Veritas College International. Hy is tans besig met sy Meestersgraad (MDIV) by Veritas College International.

In 2020 trek die Gouse weer terug na Grootfontein om in te val by die DEGNOS-bediening, waarby hulle steeds betrokke is.

Hulle het twee kinders – ’n seun, Alex (24), wat hom tans as dieselwerktuigkundige bekwaam, en ’n dogter, Carolyn (21), wat besig is met studies in die rekeningkunde.

 | verskaf deur ds Andries Gous: Die DEGNOS-kantoor.

Die geskiedenis van DEGNOS

DEGNOS het ontstaan uit ’n sendingorganisasie onder die San-mense wat alreeds in 1961 tot stand gekom het en vir die afgelope 62 jaar die vier San-taalgroepe in die noordooste van Namibië geestelik bedien.

DEGNOS se wortels lê in die NG Kerk en word veral deur die sinodes van die Vrystaat en Wes-Kaapland ondersteun. Tans is DEGNOS ’n assosiasie, maar die 28 ondersteuningsgemeentes is almal deel van die NG kerkverband.

So, wat behels DEGNOS se werksaamhede alles? Ons het by Andries gaan uitvind.

“DEGNOS se werksaamhede kan in twee hoofgroepe verdeel word, naamlik gemeente- en gemeenskapsontwikkeling.

“Wat gemeente-ontwikkeling betref, lei DEGNOS gelowiges van alle denominasies en van alle gemeentes op deur middel van die DEGNOS-kurrikulum.

“Die DEGNOS-program begin by lidmaatbemagtiging, wat oop is vir alle lidmate. Tydens hierdie lidmaatbemagtigingsgedeelte van die program word persone se roeping en gawes ontdek. Diegene met ’n roeping gaan dan voort om verder opgelei te word.

“Die lidmaatbemagtiging gaan daaroor om die kerk aan te spoor tot diens aan die liggaam van gelowiges. Nie almal word geroep om predikante te wees nie, en dit is ook goed so.

“Ons poog om in elke habitat (woonarea) ten minste een persoon opgelei te kry om die Woord suiwer te verkondig en die gemeente te bedien. Jy kan self dink met 140 habitatte wat ons bedien, is dit nogal ’n massiewe taak. En dit is net onder die San-mense. 

“DEGNOS help ook met die opleiding van standplaasleraars vir die res van die gemeentes in Namibië.

“Ons begelei tans 110 plaaslike kerkraadslede om as gelowiges in hul eie gemeenskappe te funksioneer. Daarbenewens het ons ook sowat 25 jeugwerkers wat deur ons opgelei en toegerus word om spesifiek met die jeug te werk, en dan is daar sowat 20 evangeliste wat ten opsigte van hul geestelike werk bygestaan en toegerus word.

“Die 14 San-standplaasleraars word deur ons gementor en ons is ook verantwoordelik vir hul voortgesette teologiese opleiding. Daar is altesaam 140 besoekpunte wat onder die 4 gemeentes (Wildevy, Wes-Caprivi, Tsumkwe en Luhebu-Noord) bedien moet word, en DEGNOS help ook met die bestuur en finansies van dié gemeentes.

“Die gemeenskapsontwikkeling kan in drie hoofkategorieë verdeel word. Eerstens is daar die afdeling onderwys en opvoeding. Ons bedryf 16 ECD- (Early Childhood Development) skooltjies met 29 onderwysers in diens, waar ons aan 450 kinders per dag ’n bord kos verskaf. Die totale afstand na al dié skooltjies is 2 500 km en ons dra self die meeste van die kostes.

“Tweedens is daar die Scholar Assist-program waarmee ons skoliere help om in beter skole toegelaat te word. Ons ondersteun dan ook die kinders met ’n program waar ons hulle regdeur hul hoërskoolloopbaan versorg en mentor om hulle ’n beter kans te gee om in hul gemeenskappe ’n verskil te kan maak.

“Derdens is daar landbouprojekte: Ons voorsien hoofsaaklik saad, toerusting en materiaal aan gemeenskappe om self kos te produseer. Ons help ook met opleiding aan gemeenskappe om beter te vaar wanneer hulle self boer.

“Laastens is daar die toerisme- en handelsprojek. Ons probeer plaaslike besighede stimuleer om finansieel selfstandig te word ten bate van die hele gemeenskap.”

 | verskaf deur ds Andries Gous: Die vier gemeentes wat deur DEGNOS bedien word.

Daar is natuurlik baie uitdagings met so ’n bediening, nie waar nie, Andries?

“Ja-nee, dis legio. Die Wes-Caprivi-gemeente is ons grootste uitdaging. Daar is baie min gelowiges onder die 6 000 Khwe-mense. Ons het ’n sendeling daar, mnr Smith Muyatwa, maar hy het tans geen finansiële ondersteuners nie; ’n faktor wat sy werk baie bemoeilik.

 | verskaf deur Ida Irvine: Ouderling Karel Ganseb en ds Andries bedien die Woord op KhomKaus. 

“Die San is steeds die armste van alle bevolkingsgroepe in Namibië en ek word daagliks deur hul nood in die gesig gestaar. Die nood aan kos, basiese gesondheid, klere, skoolklere, ensovoorts is ’n ontstellende werklikheid.

“Vervoer is ook ’n enorme uitdaging weens die grootte van die bedieningsarea. Ons ry met die drie voertuie tot ons beskikking gemiddeld 15 000 km per maand en ten spyte daarvan kom ons maar een of twee keer per jaar op die meeste plekke uit. Die koste om die voertuie op die pad te hou, is ’n enorme uitdaging. Ons brandstof- en reparasiekoste aan ons voertuie beloop so rondom N$400 000 per jaar, maar sonder voertuie sou hierdie bediening haas onmoontlik wees.

“Ons het ook nie naastenby genoeg hande om met toerusting en opleiding te help nie. Daar is ’n baie groot honger na teologiese opleiding, maar ons kom net nie oral by nie.”

Alhoewel enige bediening baie uitdagings het, is daar natuurlik ook hoogtepunte. Vertel ons meer daarvan.

“Ja, hoogtepunte is daar beslis! Die entoesiasme waarmee die San-gelowiges die Here dien en die toewyding waarmee hierdie gelowiges in die Koninkryk van ons Here leef en werk, is merkwaardig.

“Sowat twee weke gelede was ons byvoorbeeld met ’n groep van die San-evangeliste in die veld waar hulle self die Woord aan die verskillende gemeenskappe verkondig het. Tydens hierdie geleentheid het ’n groot groep mense opgestaan en gesê hulle wil ook in Jesus se voetspore volg.

“Die geestelike groei in die gemeentes bly die uitstaande hoogtepunt in ons bediening.”

 | verskaf deur ds Andries Gous: ‘n San-familie op Nhoma luister na die Woord van God.

So, hoe kan gemeentes julle werk ondersteun of betrokke raak?

“Vir ons is dit die belangrikste as mense vir ons werk bid. Ons stuur gereeld gebedsversoeke en nuus aan ons en belangstellendes uit. As mense dit wil ontvang, kan hulle maar net ’n WhatsApp na my stuur by 00264 81 361 2480, of hulle kan my kontak by gousandries74@gmail.com.”

As iemand finansieel by DEGNOS betrokke wil raak, kan hulle ’n inbetaling doen in DEGNOS se bankrekening:

Rekeningnaam: DEGNOS
Bank: FNB
Tjekrekening: 55324111992
Tak: Grootfontein
Takkode: 280173

116 | Maatskaplike NOODLYN