Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

De Wets op pad na Japan as ‘brug’-sendelinge

 ’n Versoek tot biddende ondersteuning 

Tobie en Annalie de Wet, wat ná hul aftrede as sendelingspaar van meer as twintig jaar by die Reformed Church in Japan (RCJ) nou al geruime tyd op Swellendam woon, is nou weer op pad terug na Japan. Hierdie keer as “brug”-sendelinge.

Ons NG Kerk (Missie Japan) staan in ‘n amptelike sustersverhouding met die Reformed Church in Japan (RCJ) en het onder andere ‘n jarelange sending-samewerkingsooreenkoms met die RCJ Ring van Shikoku om sendelinge te stuur om hul klein gemeentetjies by te staan in hul reuse sendingtaak en gemeentebou.

Hierdie sendelingspos het intussen vakant geraak en na ‘n jaar van amptelike onderhandelinge het Missie Japan besluit om die De Wets as brugsendelinge vanaf Maart of April 2023 vir ‘n tydperk van drie jaar na die RCJ Ring van Shikoku terug te stuur.

Wat behels hierdie bediening?

Met die RCJ Niihama-sendelingpos as basis is dit die De Wets se opdrag om dié klein gemeentetjie van RCJ Niihama pastoraal te bedien, vriendskaps-evangelisasie onder die duisende nie-Christene in die stad, Niihama, te doen en terselfdertyd gereeld die ander ringsgemeentes te besoek en te bemoedig en veral ook vakante sendelingsposte deur middel van spesiale Woordbediening en evangelisasieveldtogte te ondersteun.

Hoe kan ons hulle ondersteun?

Dr Nico Mostert, direkteur van Vennote in Getuienis, verduidelik: “Dit is ons as Missie Japan en as Kerk in Suid-Afrika se verantwoordelikheid om hulle nie net formeel te stuur nie, maar volhardend aktief-konkreet en biddend deel van hul bediening te wees en ook geestelik-moreel en finansieel te ondersteun.

“Volgens die amptelike ooreenkoms met die RCJ Ring van Shikoku is die Kerk in Japan verantwoordelik vir ons sendelinge se huisvesting en bedieningskostes terwyl Missie Japan verantwoordelik is vir die reis-, vestigings- en hul maandelikse lewenskoste.

“Aangesien die lewenskoste in Japan baie hoog is, is Missie Japan baie afhanklik van geloofsbelofte-offers van nuwe ondersteuners vir hierdie belangrike werk. Die De Wets is pensionarisse en gaan self voorsien in hulle eie lewenskoste sover moontlik. Daar is egter ander kostes wat gedek moet word en dus kan die De Wets nie uitgestuur word alvorens Missie Japan nie deur middel van vrywillige finansiële beloftes vir beide hul reis- en vestigingkostes en hul addisionele maandelikse leefkoste hul begrotingsdoel bereik het nie. Ons vertrou egter die Here om lidmate op te wek en te lei om Missie Japan hierin te ondersteun.”

Alle bydraes ter ondersteuning van die De Wets waarin u as gelowige, as gesin, as kleingroep, of as gemeente ’n bydrae wil maak, kan in hierdie rekening gedeponeer word:

Rekeningnaam:             Missie Japan

Bank:                              ABSA

Takkode:                        632005 

Rekeningnommer:       4049690248

U kan u bydrae net spesifiseer met die verwysing: “De Wets” 

Dit is vir Missie Japan en die De Wets belangrik om alle ondersteuners of voorbidders se kontakbesonderhede te hê om julle op hoogte te hou van gereelde nuusberigte en van gebedsonderwerpe te voorsien.

Stuur asb jou e-posadres en WhatsApp-nommer aan hulle by tobiedewet@hotmail.com of annaliedewet1@gmail.com.

Hulle selfoonnommers is +27 (0)72 034 6515 (Tobie) en +27 (0)76 572 3252 (Annalie).

Foto: Annalie en Tobie de Wet.
116 | Maatskaplike NOODLYN