Blog

WORD MOOI OUD

 30 Jul 2021  Dr Kruger du Preez   Gerontologie Netwerk

Artikel deur Gerontologie Netwerk

Reeds in 2017 het dr Pali Lehola, die direkteur-generaal van die Suid-Afrikaanse Statistieke, besorgdheid uitgespreek oor die implikasies van die geweldige toename van bejaardes in Suid-Afrika. Hy wys uit dat daar tussen 2011 en 2016 ‘n “kommerwekkende” 9% toename is van mense oor 60 jaar in ons land. Alhoewel die blankes net 8.1% vorm van die totale bevolking, maak hulle 22% uit van die groep bo 60 jaar. Volgens hierdie statistieke het 81% van mense oor 60 jaar op daardie stadium onder die broodlyn gelewe.

Wat sê dit vir ons as kerk? Net dit: Ons het met ‘n buitengewone groei te make van ons senior lidmate en ‘n groeiende groep wat finansieel swaarkry. En die kerk kan sy roeping onder hierdie toenemend gryswordende groep lidmate nie nalaat nie.

Gerontologie is die wetenskap wat hom besig hou met die veroudering van die mens. Daar is pas ‘n nuwe netwerk gestig binne die grense van die Vrystaat sinode, naamlik die Gerontologie Netwerk en in dié opsig doen hulle pionierswerk. Hierdie netwerk volg ‘n holistiese benadering tot veroudering. Gewoonllik gee die dissiplines van biologie, sielkunde en sosiale wetenskappe aandag aan hierdie fenomeen van oud word. Daar is egter ‘n toenemende bewuswording van die rol van godsdiens en die rol wat teologie behoort te speel as deel van die multi-dissiplinêre benadering. Die hele benadering van “betekenisvolle” en “positiewe” veroudering kan en moet baie baat vind by die rol van veral die praktiese teologie wat ook pastorale versorging insluit. Die kerk word opgeroep om al meer gerig-betrokke te raak by sy senior lidmate sodat hulle "mooi kan oud word.”

Dr Kruger du Preez is Pastorale Gerontoloog by NG Gemeente Aandbloem en sameroeper van die Gerontologie Netwerk.

Nuutste Artikels