Blog

Seminarium nuus - Teologiese studente

 20 Aug 2020  Dr Johan Nel   Teologiese Opleiding

Die Covid-19 pandemie het ons teologiese studente ook nie onaangeraak gelaat nie. Trouens, groot eise word aan hulle gestel.

Sedert die inperking in Maart van krag geword het, word alle akademiese werk aanlyn gedoen. Dit plaas enorme druk op beide dosente en studente. Wat die kerklike vorming wat deur die Teologiese Seminarium behartig word betref, is daar waar moontlik leeswerk versprei, en moes die studente werksopdragte indien. Daar is egter sekere aanbiedings wat eerder persoonlik aangebied moet word.

Daar word tans kreatief gewerk aan ‘n moontlike oplossing vir die tweede semester se aanbiedings. Indien die akademiese lesings op die hoofkampus weer hervat, sal die Seminariumprogram op so ‘n wyse aangepas word dat die belangrikste vormende aanbiedings wel gedoen word. Alternatiewe maniere van aanbieding word ook oorweeg.

Intussen gaan praktiese werk onder leiding van die mentors in verskillende gemeentes voort. Dit bied enorme uitdagings, maar ook geleenthede aan studente om kreatiewe oplossings te vind vir die volgehoue bediening van lidmate in die kerk. Die mentors van ons teologiese studente lewer hier insette van onskatbare waarde waarvoor daar groot waardering is.

Vanaf die kant van die Kuratorium en Seminarium word studente so goed moontlik begelei en ondersteun. Die studente het die kerk se voorbidding in hierdie tyd baie nodig.