Blog

Om in liefde en met kennis en insig te kan onderskei wat regtig saakmaak...

 19 Nov 2021  Ds Jan Lubbe   Kuratorium

“Dit gaan nie oor randsake nie, maar om die hart van die Evangelie.” “Dit is heilige grond, ‘n geheimenis tussen God en die geroepene.” “God roep ons soos ons is, maar los ons nie soos ons is.” “Namate ons na die Here draai, draai ons ook na die wêreld.” “In baie dorpe moet ons leer om ‘kerk vir die village’ te wees”...

Twee dae van ‘n intense luister na en nadenke oor teologiese opleiding is verby; die Kuratorium van die NG Kerk Vrystaat het op 15 en 16 November in Bloemfontein vergader. Van die vyftien Vrystaatse ringe was 12 teenwoordig; dit was ‘n voorreg om die vars perspektief van ds Adri Els van Senekal-gemeente uit die Sentrale Ring te hoor.  Sy is ‘n jongleraar, verlede jaar nog een van ons gemeentejaarstudente. Uit elk van die streeksinodes regdeur die land, was daar ‘n verteenwoordiger, ook ds Hanno Visser via zoom uit Leonardville, Namibië. Die voorsitter van die Kuratorium van die VGKSA, ds Linda Cornelissen, het waardevolle perspektiewe op die bedieningsnood in ons konteks en tyd gedeel, en wat dít vir teologiese opleiding impliseer. Ds Elise Klut van die Algemene Taakspan Predikantsake het met fyn aanvoeling gereageer...

Dít is die woord: “Fyn aanvoeling”. Die nuwe Direkte Afrikaanse Vertaling (2020) vertaal die woord wat Paulus in Filippense 1:9 gebruik, as “insig om te onderskei, die dinge wat saakmaak...” Met dié teks is ons kuratoriumvergadering geopen. En die vraag: Waaroor behoort dit vandag vir die NG Kerk in teologiese opleiding te gaan?

‘n Eerste indruk was dat ons eerlik moet kennis neem van waar ons ons bevind, aan die einde van ‘n tweede Covid-jaar. Verliese is erken: Proff Jan du Rand (1945-2021) en Mauritz Kloppers (1931-2021), onderskeidelik die eerste twee dosente in Nuwe- en Ou Testament hier aan die Fakulteit, is vanjaar oorlede. Rou in ons gemoed is die tragiese dood van ds Liezel de Jager (1983-2021), in die fleur van haar bediening; sy is in 2009 hier gelegitimeer. Meelewing is betuig met dosente en studente wat vanjaar geliefdes aan die dood afgestaan het; nog ander wat sélf met Covid siek geword het of ander gesondheidsuitdagings in die gesig staar. Die psigies-emosionele impak van hierdie pandemie en die ontwrigting wat dit in jongmense se lewens gebring het, is deur di Chris de Vries en Jan Venter van ons Steunspan Studentebegeleiding toegelig. Dit was een van die belangrikste besluite van die vergadering: In hierdie Vrystaatse konteks waarin jonk en oud, wit en bruin en swart, Afrikaans en Sotho en Engels, sáám die uitdagings van die 21ste eeu, die groot sinvrae en die werklikheid van beperkte middele in die oë moet kyk – hier wil ons ons studente vir die bediening van die Woord én brood oplei. Sáám. Ons gaan nie ontvlugting soek elders nie.

‘n Tweede oortuiging in die vergadering was dat opleiding en vorming in gereformeerde teologie en -bediening ons jongmense en die kerke juis in só ‘n tyd moet en kan help. Aan ‘n publieke universiteit en die wetenskapsomgewing wat dit bied, en in ‘n ekumeniese fakulteit met blootstelling aan al die Suider-Afrikaanse kerklike tradisies, is daar ruimte geskep vir ‘n dinamiese vennootskap tussen die NG Kerk Vrystaat en die Fakulteit Teologie en Religie. Dit is deur die dekaan, prof Rantoa Letšosa bevestig: Van die kant van die akademiese opleiding ‘n verantwoordelike omgaan met die Bybel, met die geskiedenis van teologie en kerk, met Wie God is en met wat bediening van die Woord aan mense behels; die hermeneutiese vrae in ‘n post-koloniale Afrika; blootstelling aan plaaslike- en internasionale navorsing oor die breë spektrum van teologiese dissiplines. Hierby is tans onder andere meer as twintig voltydse- en deeltydse dosente betrokke wat as gelegitimeerdes aan die NG Kerk, NGKA en VGKSA verbonde is. Van kerklike kant, is ons Seminarium die ruimte waarin die konfessionele identiteit, spiritualiteit en persoonlike vaardighede van ons studente gevorm en ingeoefen word – groot dank is aan mentors en opleidingsgemeentes in en rondom Bloemfontein wat hierby betrokke is, uitgespreek. Leemtes wat verdere aanvulling en ondersteuning van ons studente vra, is geïdentifiseer. ‘n Nuwe Nagraadse Diploma word voorsien, asook kortleer-kursusse vir studente, predikante en kerkraadslede in byvoorbeeld die belydenisskrifte en geskiedenis van die NG Kerk-familie. Dit alles word ondervang in die nuwe ooreenkoms tussen die NG Kerk Vrystaat en die Fakulteit Teologie en Religie, wat in 2022 by die sinodesitting goedgekeur moet word. Gesprek is verder ook gevoer oor die lengte van opleiding, toeganklikheid vir eerste- en tweedeloopbaanstudente en die beskikbaarheid van beurse vir alle studente.

Die hoogtepunt egter – en ‘n viering van die uitkoms van ons teologiese opleiding in Bloemfontein! – was die legitimasieplegtigheid Dinsdagaand 16 November by die NG Kerk Gardeniapark. Ses gemeentejaarstudente en een tweedeloopbaankandidaat is met volle leraarsbevoegdheid gelegitimeer; vyf diensleraars met spesifieke bedieningsopdrag; en vier bedienaars met erediensbevoegdheid – húlle almal word as “sterre in die regterhand van die Seun van die Mens” (Openbaring 1:16 en 20, só het die Skriflesing gelui) aan die kerkverband beskikbaar gestel. Ernst Gottschalk is deur die Fakulteit Teologie en Religie as beste student in die Nagraadse Diploma bekroon, en die Kuratorium het met die komplimente van die SA Bybelgenootskap aan elkeen van hierdie gelegitimeerdes die nuwe Direkte Vertaling oorhandig. As blyk van waardering vir sy groot rol in ons Kuratorium (die laaste nege jaar as skriba), is ‘n spesiale eksemplaar van hierdie Bybel ook aan ds Johann Kemp, wat geëmeriteer het, geskenk.

Dít is uiteindelik waarop dit neerkom: ‘n Waardering vir mekaar, “kennis en insig” en ‘n groei in ons liefde vir Christus en sy Kerk op aarde. Mag die gebed van Paulus in Filippense 1, dat God dié werk in ons almal tot heilsame voltooiing sal bring, gehoor word.