Blog

'n Lewenskets

 30 Jul 2021  Ds Anton Meiring   Dis ‘n Ring-ding

Anton Meiring is gebore as ‘n Oos-Kapenaar op 30 Januarie 1960, het skoolgegaan in onder andere die Langkloof en matriek geskryf by die Nico Malan Hoërskool op Humansdorp. Hy onthou met groot dankbaarheid onderwysers op sy lewenspad wat ‘n groot rol gespeel het in sy vormingsjare. Van kleins af het hy ‘n diep bewustheid van die Here en die begeerte om predikant te kan word, gehad. Tydens ‘n CSV-kamp by Eersterivier in die Tsitsikamma, gedurende sy graad 11-jaar, ontvang hy die bevestiging van die Here op sy roeping om predikant te word. Op skool beklee hy verskillende leierskapsposisies, maar sy grootste passie was om predikant te word.

Alhoewel finansies ‘n groot knelpunt was, maak die Here die deure oop en kon Anton in 1978 inskryf vir teologie by die Universiteit van die Oranje-Vrystaat. Met enkele beurslenings hier en daar en harde vakansiewerk elke universiteitsvakansie, sowel as naweek- en ander werk gedurende die semester, kon Anton sy studies betaal en afhandel aan die einde van 1985 (vier jaar voorgraads en vier jaar kweekskool). Hy het die groot voorreg gehad om deel te kon wees van die begin jare van die Teologie-fakulteit by Kovsies en kon die akademiese pad stap saam met onder andere proff Mias de Klerk, Evert Kleynhans, Jan du Rand en ander swaargewigte. Hy was as student byna heeltyds in kerkrade en by jeugbediening betrokke.

Anton is op 11 Desember 1982 met Ida Ollewagen getroud. Ida was van die begin af by sy bediening betrokke. Hulle het twee getroude seuns wat beide saam met hul eggenotes in professionele beroepe staan. Anton en Ida het vier kleinkinders: Nianè, Ruben, Hannlu en Lukas.

Gedurende 1986 en 1987 verrig hy nasionale diensplig in Potchefstroom, met vier maande grensdiens by die Okatopi-berede basis in Ovamboland, Namibië. Ook in hierdie jare maak die Here sy pad mooi en word hy aangewys as die beste student op kursus en ontvang hy die beker van die kapelaan generaal, ds Van Zyl. Hy ontvang ook in sy tweede dienspligjaar ‘n “Hoof van die Leër”-toekenning. Die latere kapelaan-generaal, Marius Cornelissen, was Anton se staandemag-kapelaan tydens sy diensplig en by Marius leer Anton kosbare lesse oor die bediening, organisering en menswees. Marius is op 1 Julie aan pankreaskanker oorlede. Dit het vir Anton (en vele ander) groot hartseer gebring.

Op 4 Oktober 1987 ontvang Anton die beroepe na Heuwelsig én na Brandwaggemeente – beide in Bloemfontein. Hy neem die beroep na Heuwelsiggemeente aan en word sewe maande later, saam met dr Francois du Toit, na die nuutgestigte Heuwelkruingemeente beroep. Dit was ‘n groot uitdaging om die gemeente saam met dr Francois en sy eggenote, Olivia, op te bou, nuwe strukture te skep en kerk te bou. Vir 22 jaar kon Anton in Heuwelkruingemeente bou en uitbou en het elke beroep wat hy ontvang het, weer sy roeping na Heuwelkruin bevestig. In die tyd het hy saam met drr Francois du Toit, Riaan van der Merwe, Charles Mitchell, di Louis Potgieter en Mauritz Heyneman die koninkryk van die Here gedien. Anton kyk met waardering terug na goeie kollegiale verhoudings wat uitgeloop het op vriendskapsbande wat steeds bestaan.

In hierdie jare het Anton saam met sy ringskollegas diep spore in tussenkerklike verhoudings getrap. As Ring van Bloemheuwel en die VGKSA Ring van Bloemfontein, kon hulle vier kerkgeboue in verskillende informele nedersettings bou, naamlik Chris Hani, Bloemfontein-Wes, Bloemfontein-Suid en Tokoloho. Verskeie lidmate van Heuwelkruin het waardevolle insette gelewer. Hierin was die hand van God altyd duidelik sigbaar.

In 2010 word hy beroep na die nuutgestigte Woodland Hills NG Gemeenskapskerk. Deur die inspirasie en leiding van die Heilige Gees, moes nuwe strukture geskep word en vreemdelinge tot ‘n eenheid saamgebind word om ‘n liefdevolle, ondersteunende gemeenskap van gelowiges te vorm. Die gemeente dien as ‘n gemeenskapskerk, aangesien hulle die enigste georganiseerde gemeente op die landgoed is. Die gemeente het in 2015 vir ds Johan Visser beroep omdat daar ‘n geweldige groot geleentheid vir die jeug van Woodland Hills bestaan het.

Vandag onthou Anton onder andere talle opwindende jeug-, gemeente- en gesinskampe, 24-uitreike na Boesmanland in Namibië en drie uitreike na België. Tog bly die spesiale tye van prediking, huisbesoek, bybelstudie, omgeegroepe en berading, van die grootste hoogtepunte. Die uitdagings en die geleenthede wat ons het, kan ons net in God se naam aandurf!

Anton kyk met groot dankbaarheid terug op geseënde jare in die gemeentes. Hy onthou toegewyde kerkrade en lidmate. Die gesindhede tussen die leraars en kerkraadslede in die Ring van Bloemheuwel was versterkend en motiverend. Sy posisie binne die kerklike strukture (Ring, Sinodaal en Algemeen Sinodaal) het bygedra tot sy groei en ontwikkeling. Hoewel laasgenoemde ‘n voorreg is, bly die gemeentebediening sy grootste en sterkste roeping.

Sy geliefkoosde teks: Filippense 4:13 - “Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee!”

Sy lewensuitkyk: “Moet niks forseer nie – God beskik oor alles! Maar as jy talm – verloor jy jou plek!”

Energie: “Wanneer ek moeg en uitgeput is, sal Ida my aanmoedig om huisbesoek te gaan doen, want deur die bediening aan lidmate, en die prediking, gee die Heilige Gees aan my nuwe krag en energie!”

Alles is aan God te danke! Aan Hom al die eer! 

Anton Meiring  |  Predikant Woodland-Hills NG Gemeenskapskerk

Nuutste Artikels