Blog

'n Kosbare Vennootskap

 3 Jun 2021  Dr Nico Mostert   Vennote in Getuienis

Die historiese band tussen die NG Kerk in die Vrystaat en die Reformed Church in Zambië (RZC) strek oor ‘n periode van meer as 120 jaar. Oor die jare heen is talle fasette van samewerking met die RCZ aangespreek, wat ‘n sterk klem op onderwys ingesluit het. Hierdie samewerking het skool- asook tersiêre vlak ingesluit. Die Odendaal-gesin was die laaste “sendelinge” wat behulpsaam was met die RCZ se skole in die oostelike provinsie van die land. Op tersiêre vlak het die samewerking met die Justo Mwale University (JMU, die opleidingsinstelling van die RCZ wat predikante oplei), oor die jare heen gegroei tot ‘n hegte vennootskap -  nie net met die NG Kerk nie, maar ook met die Fakulteit vir Teologie en Religie aan die Vrystaatse Universiteit. 

Sedert die vertrek van die Retief gesin as laaste voltydse dosente wat deur die NG Kerk Vrystaat ondersteun was, het die samewerking ‘n nuwe fase bereik met die stuur van afgetrede akademici wat vir ‘n tydperk van ses maande gaan help om sekere modules (waaraan daar ‘n behoefte is) te doseer aan die JMU. Daarbenewens fasiliteer Vennote in Getuienis saam met UV ook doktorale studente van die RCZ met hulle studies aan die UVS. Hier is ons betrokke by studieleiding en die beskikbaarstelling van beperkte beurse. Hierdie vennootskap tussen die JMU, UV en Vennote verseker dat daar in die RCZ ‘n korps dosente beskikbaar is wat kan help met die opleiding van predikante vir die RCZ. Oudstudente doen ook diens in ander fasette van die RCZ, soos lekeprediker-opleiding, jeugopleiding en ontwikkelingsopleiding. 

Die afgelope maand het ons weer ‘n kontaksessie met vyf doktorale studente gefasiliteer by JMU. ‘n Dosent van die UV, dr Juanita Meyer, was die afgevaardigde dosent om die sessies in navorsingsmetodiek en etiese klaring te hanteer. Ons is vergesel deur dr Juppie Steurer en ds Joe Muller, wat as lede van die Raad van Vennote in Getuienis belas met Zambië, die skakeling met die Moderatuur van die RCZ hanteer het. 

Die NG Kerk is nie die enigste vennoot van die JMU nie. Daar is ook dosente van die Protestantse Kerk Nederland en die Presbyterian Church USA. Beide vorm saam met ons, vennote in die opleiding van leraars in Zambië. JMU lei ook nie net meer RCZ leraars op nie! Die skuif na ‘n meer ekumeniese benadering om die JMU meer lewensvatbaar te maak, moes noodgedwonge gemaak word. Kerke in die res van Afrika, net soos hier, trek maar finansieel swaar. Opleiding van leraars is duur en die kerk kon nie meer volhoubaar net sy eie leraars oplei nie. Die aanbied van opleiding vir ‘n breë kerkgemeenskap het meegebring dat JMU meer lewensvatbaar is en so die opleiding van leraars vir die RCZ kon bly doen. Tans is daar ‘n student van die Caprivi wat besig is met sy MTH. Hy is van die VGK in Namibië en word deur Vennote ondersteun om sy studies te voltooi. Gemeentes in die Kroonstad/Bothaville-area is betrokke by Caprivi. As hierdie student sy studies voltooi, sal hy weer die enigste gelegitimeerde leraar wees in die Caprivi in ‘n baie lang tyd! 

Hierdie vennoot van Vennote in Getuienis bly een van die oudste en mees kosbaarste waar die kerk betrokke is buite die grense van die ons land! 

Dr Nico Mostert | Direkteur: Vennote in Getuienis

Nuutste Artikels