Blog

Graslandbediening: Bloemheuwel-gemeente

 20 Aug 2020  Ds Jors Reynders   Dis ‘n Ring-ding

My pad het in Maart 2018 gekruis met ‘n jongman met die naam Neo Khobotlo. Ons het mekaar op die “markplein” ontmoet, maar gou het ons gesprekke oor Christenskap en die kerk se roeping begin draai. In hierdie gesprekke ontdek ek dat hy ‘n lekeprediker is in ‘n onafhanklike Afrika Kerk wat as NPO geregistreer is onder die naam: “True Prophetic Word of God Ministries”. Die gemeentetjie van 12 lede het deur die week en Sondae in ‘n “sinkkaya” van so 5 m x 4 m bymekaar gekom. Die “struktuur” was geleë op ‘n hoewe direk aangrensend aan die Grasland informele nedersetting. Uit ons gesprekke het Neo agtergekom dat ek ‘n opgeleide predikant in die NG Kerk is. Sy eerste behoefte was onmiddellik dat ek hom sal help om hom beter toe te rus in die verkondiging van die Woord en in teologiese kennis.

Belydenis van geloof: In Maart 2018 begin ons toe op Saterdagmiddae met kategeseklasse vir Neo en drie van sy lidmate waaronder sy vrou, sy moeder en ons tuinwerker. Die klasse het geduur tot Augustus 2018 waarna ‘n kommissie van Bloemheuwel Kerkraad met hulle gesprek gevoer het om hulle toe te laat om by ons belydenis van geloof af te lê. Die kerkraad het dit eenparig goedgekeur dat hulle belydenis van geloof kan aflê wat toe op 14 Oktober 2018 tydens ‘n gewone erediens by Bloemheuwel plaasgevind het. Die kerkraad het ook besluit om hierdie vier lidmate se bediening in Grasland verder te ondersteun. Ons het ook ‘n 6 m x 6 m tent aan hulle geleen vir hulle byeenkomste.

Nuwe Kerkgebou: Met die finansiële ondersteuning van Bloemheuwel en ander donateurs kon ons in November en Desember 2018 vir die Grasland kerk ‘n groter staal- en sinkstruktuur van 6 m x 12 m oprig op dieselfde hoewe, deur gebruik te maak van ‘n ou koeistal se vloer en fondamente. In Maart 2019 het gesinne van Bloemheuwel asook kinders en lidmate van die Grasland-kerkie op ‘n Saterdagoggend die buitekant van die kerkgeboutjie geverf. Dit was ‘n wonderlike ervaring vir al die partye.

Broodjieprojek: Tydens die oprigting van die kerkstruktuur het ons agtergekom dat laerskoolkinders, wie 5 tot 10 km per dag na twee laerskole in die omstreke stap, teen die kerkterrein verbystap…almal afkomstig uit die plakkersgebied. Bloemheuwel het dit as ‘n geleentheid gesien om ten minste vir een dag in die week vir die kinders toebroodjies te verskaf. Voor die Covid-pandemie, vanaf Maart 2019 tot Maart 2020 het die getal kinders wat broodjies ontvang aangegroei tot 450 kinders per Woensdag. Tans gaan die projek weer volstoom aan, sedert sekere grade weer kon terugkeer skool toe. Dit is hartverskeurend dat voorskoolse kindertjies vanuit die woonbuurt na die kerkie stap om ook ‘n broodjie te kry. Dit is werklik vir ons lidmate wat in die stad woon ‘n vreugde om elke week die broodjies voor te berei. Ons kry selfs weekliks 16 brode se toebroodjies van die inwoners van Mooihawe ouetehuis wat self deur die tannies voorberei word en vir hulle groot betekenis het om van waarde te wees in die Bloemfontein gemeenskap.

Shepherd “self learning programme”. Na die belydenisaflegging van Neo en die ander drie lidmate, het hy behoefte gehad aan verdere opleiding. Ses ander kerkleiers van onafhanklike kerke het ook belanggestel en ek het by dr Gerhard Botha gaan kersopsteek vir beskikbare stof. Hy het my bekendgestel aan Shepherd se “Self Learning Programme” met die naam “Church Leaders Development Programme”. Enige (teologiese) gegradueerde kan as fasiliteerder optree en die program
aanbied. So het die eerste groepe van sewe studente, ingeskryf by die UV, en met die eerste van drie modules begin gedurende September 2019. Die kontaksessies van ‘n uur lank vind op Saterdagmiddag tussen 15:00 en 16:00 by die Grasland-kerkie plaas.

Met die aanvang van die grendeltyd het ons twee modules afgehandel en wag tans om te begin met die laaste module. Wanneer die studente die program suksesvol voltooi , kry hulle ‘n basiese sertifikaat in Teologiese Opleiding wat deur die Teologiese Fakulteit van die UV uitgereik word.

Die verblydende is dat die nuus oor hierdie opleidingsprogram soos ‘n veldbrand onder leiers van ander onafhanklike kerke in die omliggende woonbuurtes versprei het en die navrae het begin instroom. Tussen ons sewe studente het ons ‘n naamlys van ongeveer 36 belangstellende kerkleiers aan Shepherd kon deurgee om met nog ‘n groep studente se toerusting te begin.

Groentetuin en Klerebank: Neo en sy gemeentetjie het op eie inisiatief begin met ‘n groentetuin op die perseel asook die verkoop van tweedehandse klere vir ‘n inkomste vir die gemeente. Tans word Neo ook begelei in gemeenteadministrasie.

Covid-19: Met die aanvang van die grendeltyd was daar sowat 28 gesinne uit die plakkersgebied ingeskakel by Neo se gemeente. Aangesien hulle hoofsaaklik werkloses en bejaarde mense is, het Bloemheuwel elke maand hierdie 28 gesinne met kruideniersware ondersteun asook met vars produkte wat ons as donasie ontvang het. Dit was dus vir ons as gemeente maklik om ‘n adres te kon kry om ook in hierdie tyd vir mense op ‘n gestruktureerde wyse van hulp te wees.

Die toekoms: Van die begin van Bloemheuwel se betrokkenheid by Grasland af, het ons tot die Here om leiding gebid om vir ons tree-vir-tree die pad te wys. Ons weet, Hy het die deur voor ons oopgesluit en ons vertrou Hom ook vir die pad vorentoe. Wat ons as gemeente wel weet, is dat hierdie nie ‘n trefen-en-trap uitreik is nie, maar ‘n bediening is wat gekom het om te bly. Daarom is die Graslandbediening ook vanaf 2019 deel van die gemeente se begroting.

Persoonlik het ek drie groot geestelike lesse geleer: Eerstens het die lidmate daar my verras met hul vergenoegdheid binne hul armoedige omstandighede. Hulle vertrou die Here regtig vir hul daaglikse brood. Tweedens het ek geleer dat ons in die stad en as middelklas tot ryk mense, nie die vaagste benul het in watter onmenslike toestande die mense op die rand van die stad lewe nie. Derdens het ek geleer dat die gemeenskap waartoe ‘n gemeente geroep word om ‘n impak te maak, nie net die woonbuurt/dorp is wat binne ons gemeentegrense is nie, maar ook ‘n gemeenskap wat net 16 km van kerkgebou lewe.

Bloemheuwel gee aan God die eer vir die deur(tjie) wat Hy voor ons oopgemaak het. Bid asseblief saam vir hierdie bediening waar daar tans in die week ook ‘n vrouebediening en op Saterdae ‘n jeugbediening ontstaan het o.l.v past. Neo en sy ma, Neriah.

(Ds Jors Reynders: Bloemheuwel-gemeente)