Blog

Algemene Taakspan Predikantesake

 31 Mar 2021  Ds André Barlow   Bedieningsbegeleiding

Die Algemene Taakspan Predikantesake (ATP) is ’n permanente kommissie van die Algemene Sinode wat beleid formuleer en die sinode adviseer oor alle aangeleenthede wat predikante, proponente en emeriti raak. Die prosesse wat predikante betref, het oor die jare so ontwikkel dat sake wat betref beleid, begeleiding, advies en bevoegdheidsaangeleenthede, nie meer fragmentaries hanteer word nie, maar deur een span kundige lede van die Algemene Sinode.  Op hierdie wyse verseker die ATP dat daar kontinuïteit is in die opleiding, toekenning van bevoegdheid, behoud daarvan en bedieningsvreugde van alle gelegitimeerdes sodat die predikantekorps van die NG-Kerk optimaal benut en versorg kan word.

Die ATP legitimeer kandidate vir die bediening nadat die onderskeie kuratoria hulle akademies en bedieningsgereed verklaar het, en stel hulle bekend aan die Kerk vir beroeping en diens in breëre verband.  Die ATP hanteer ook die advies rakende kandidate wat weer aansoek doen om hertoelating tot die bediening en maak aanbevelings ten opsigte van die aflê van colloquium doctum.

Ten opsigte van die behoud van bevoegdheid gee die ATP leiding en advies aan sinodes om die A tot Z-Beleid vir Predikante op die mees praktiese wyse uit te voer.  Dit beteken dat predikante versorg word in alle fasette van die bediening.  Hier word aandag gegee aan predikantebegeleiding; standplaasverwisseling; verdere bedieningsontwikkeling en die finansiële versorging van predikante (onder andere die riglyne aan sinodes vir die jaarlikse vergoedingspakkette).

Wanneer gelegitimeerdes op die een of ander wyse hul bevoegdheid verloor, hanteer die ATP die administrasie en liassering daarvan. Dit vind plaas wanneer ʼn gelegitimeerde uit die bediening bedank of wanneer daar ʼn aanbeveling deur ʼn ring gemaak word vir die verlies van bevoegdheid na ’n tugondersoek.

Die ATP word befonds deur die Algemene Sinode asook die jaarlikse registrasiefooi wat alle gelegitimeerdes moet betaal.  Die sake wat verband hou met die advies en leiding ten opsigte van die uitvoering van die A tot Z-Beleid deur sinodes, soos byvoorbeeld predikantebegeleiding, VBO, standplaasverwisseling en die administrasie van die ATP, word deur die Algemene Sinode befonds en geen registrasiefooie word daarvoor aangewend nie.  Al die sake wat verband hou met bevoegdheid – die legitimasie, bestuur en administrasie en advies rakende bevoegdheidsaangeleenthede en sekere uitgawes verbonde aan die VBO – word deur die jaarlikse registrasiefooie befonds.

Die ATP het ’n Bestuurder: ATP in die persoon van dr Dewyk Ungerer, van wie 30% tyd uitgekoop word by die NG Gemeente Raslouw.  Die doel van die pos is om die basiese administratiewe werksaamhede van die ATP in stand te hou.

Die ATP funksioneer aan die hand van Reglement 9 van die Kerkorde soos goedgekeur deur die Algemene Sinode.  Ander belangrike dokumente vir die werksaamhede van die ATP is:

  1. Die Bestuurshandleiding vir Diensverhoudinge
  2. Die Handleiding van die Algemene Bevoegdheidsraad

Die kantoor van die ATP het ʼn databasis saamgestel van al die persone wat deur die NG Kerk gelegitimeer is.  Hierdie databasis bevat die biografiese gegewens van:

  • Predikante met volle ampsbevoegdheid
  • Proponente
  • Emeriti
  • Uitgetrede persone sonder bevoegdheid

Die kantoor van die ATP kan bereik word by (012) 342 0092 (Annari du Plessis) of bevoegdheid@ngkerk.org.za.

Ds André Barlow | Sinodale verteenwoordiger vir predikantesake

Foto's verskaf deur ds André Barlow 

Nuutste Artikels