Skip to content Skip to footer

Welkom by die Beursfonds vir Teologiese Studie

Met jou aansoek vir ‘n beurs is die volgende inligting baie belangrik:

Algemene Inligting | Instruksies

Voorwaardes

  1. Slegs studente wat aan die volgende voorwaardes voldoen, sal in aanmerking kom vir ‘n toekenning uit hierdie beursfonds:
  • Studente wat aan die Teologiese Fakulteit van die Universiteit van die Vrystaat studeer of gaan studeer, kwalifiseer om in aanmerking te kom vir ‘n toekenning uit hierdie fonds.
  • Studente wat ‘n lidmaat is van een van die kerke NG Kerk, VGK of NGKA is, en van voornemens is om voltyds in die aktiewe bediening van genoemde kerke te tree, kan in aanmerking kom vir ‘n toekenning uit hierdie fonds.

2. Studente moet elke jaar opnuut aansoek doen vir ‘n beurstoekenning.

3. Beurse varieer na gelang van die behoefte van die betrokke applikant. Aansoeke word in elke geval op meriete behandel en in oorleg met die Kuratorium van die Teologiese Fakulteit toegeken. Beurse word vir ‘n maksimum van ses studiejare toegereken.

4. Uitbetalings geskiet halfjaarliks vooruit met die ontvangs van jou jongste eksamenuitslae, en is onderworpe aan jou bevredigende akademiese- en Seminarium vordering.

5. Ingeval dit mag gebeur dat ‘n student hom/haar wangedra of dat hy/sy onder normale omstandighede nie bevredigend vorder nie, sal die uitbetaling van die toegestane beurs gestaak word.

6. ‘n Student verbeur in elk geval die toekenning vir die jaar volgende op die waarin die student onder normale omstandighede, nie sy/haar eksamen slaag nie. ‘n Student kan net vir die tydsduur van die graad gehelp word.

7. Aansoeke sluit op die 31ste Januarie 2024.

Kuratoria

Kontakbesonderhede

NG KERK

Dr Johan Nel
kuratorium@ngkvs.co.za

NGKA

Dr Andries Hoffman
andrieshoffman@gmail.com

VGKSA

Ds Deon Scharneck
deonscharneck.1@gmail.com

Die betrokke Kuratorium sal ‘n bevestigingsbrief verskaf
om by die aansoek aan te heg.

Aansoeke is nou gesluit vir 2024

Beursfonds vir Teologiese Studie

navrae | queries

Beursaansoeke | Bursary Applications

TERTIUS BOTHA
BESTUURDER: DEPARTEMENT ADMINISTRASIE EN INLIGTING
ADMINISTRATION AND INFORMATION DEPARTMENT MANAGER
+27 (0)51 406 6700
+27 (0)82 879 7502
tbotha@ngkvs.co.za
116 | Maatskaplike NOODLYN