Skip to content Skip to footer
ngkerkvrystaat.co.za

Bepalings en Voorwaardes

 Inleiding

As ons waardevolle besoeker/s of gebruiker/s moedig ons jou aan om tyd te neem en deur die bepalings en voorwaardes van die gebruik van die NG Kerk Vrystaat se digitale platform/s deur te lees. Die NG Kerk Vrystaat se “domainnaam” naam: (www.ngkerkvrystaat.co.za) verwys na ons amptelike webtuiste.

Die webtuiste is vir ons besoeker/s of gebruiker/s vir die aanlyn platform/s van ‘n gebruikersportaal, aanlyn transaksies en ‘n inligtingsruimte wat belang het by die NG Kerk Vrystaat aanlyn dienste soos beskikbaar gestel.

Met die gebruike van die digitale platform/s van die NG Kerk Vrystaat bevestig besoeker/s  of gebruiker/s die  aanvaarding dat hierdie uiteengesette bepalings en voorwaardes as effektief verklaar word sodra die besoeker/s en gebruiker/s die eerste maal toegang verkry tot hierdie webtuiste en/of platform/s en sal dien as ‘n bindende ooreenkoms met die NG Kerk Vrystaat.

Deur die gebruik van die webtuiste en/of platform/s die besoeker/s of gebruiker/s verklaar dat hul ouer is as die ouderdom van 18 jaar en as die besoeker/s of gebruiker/s onder die ouderdom van 18 jaar is, die oorsien vanaf ‘n ouer of voog benut, indien die ouer of voog toestemming gee van die gebruike, dat hul die verantwoordelikheid sal neem om die bepalings en voorwaardes te aanvaar.

Definisies

Besoeker/s of gebruiker/s verwys na die individue wat die NG Kerk Vrystaat se digitale platform/s besoek, en/of gebruik maak van die dienste beskikbaar ongeag of die kliënt ‘n individu of ‘n besigheid is.

Aanlyn portaal | Kantoorgebruik

Aanlyn portaal verwys na die webtuiste wat gebruikers ‘n toegangsweg bied na verskeidenheid van inligting, nutsmiddels, hiperskakels en meer.

Werkersdag 

Maandae tot Donderdae 08:00 – 16:00

Vrydae 8:00 – 15:00

Die gebruik van die NG Kerk Vrystaat webtuiste en die sosiale media platform/s

Die NG Kerk Vrystaat is aktief op Facebook, Instagram, en ander sosiale media platforms (hierna verwys as “Sosiale Media Platforms“). Jy stem in om die webtuiste slegs vir wettige doeleindes te gebruik. Jy word verbied om enige inhoud wat onwettig, skadelik, dreigend, beledigend, teisterend, lasterlik, vulgêr is, deur middel van resensies, opmerkings, voorstelle, idees, vrae of ander inligting deur die webwerf en sosiale media-platforms te plaas of oor te dra. Onwelvoeglike, seksueel eksplisiete, onheilige of enigiets wat neerkom op haatspraak, of rasse-, etnies- of andersins aanstootlike inhoud van enige aard, welke inhoud insluit maar nie beperk is tot: inhoud wat binne die bestek van Artikel 9 van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, wat diskriminasie op grond van onder meer ras, geslag, geslag, huwelikstatus, godsdiens verbied; of inhoud wat gedrag aanmoedig wat ‘n kriminele oortreding sou uitmaak of aanleiding sou gee tot siviele aanspreeklikheid, of andersins enige toepaslike plaaslike, provinsiale, nasionale of internasionale reg oortree, of inhoud wat ‘n skending van privaatheid uitmaak, of inhoud wat ‘n skending van enige intellektuele eiendomsreg is, of inhoud wat sagtewarevirusse bevat, of inhoud wat ‘n politieke verklaring, kommersiële werwing of “strooipos” uitmaak.

Alhoewel ons nie voorgee om enige voorgelegde inhoud te hersien nie  en onder enige verpligting is om voorgelegde inhoud te hersien nie, behou ons die reg voor om enige inhoud van die webtuiste en sosiale media platforms te verwyder waar ons van mening is dat sodanige inhoud, in sy uitsluitlike en absolute diskresie, om ‘n oortreding van hierdie klousule te wees en in elk geval skadelik kan wees.

Indien u enige klousule in hierdie bepalings en voorwaardes oortree, kan ons jou toegang tot die hele of dele van die webtuiste of sosiale media platforms onmiddellik beëindig en/of opskort, sonder enige verdere kennisgewing.

Jy waarborg ook dat die jou identiteit waar is en dat jou identiteit kan bewys word indien ons van jou vereis om dit te doen. Geen persoon, besigheid, of webtuiste mag enige robot, spinnekop, skakels, spieël of enige ander outomatiese toestel of tegnologie gebruik om inligting vanaf die webtuiste of sosiale media platforms te monitor, te kopieer of in te samel vir die versameling van gebruik van enige lyste nie.

Jy mag op geen manier vertoon, publiseer, kopieer, of drukwerke, plasings gebruik op die webtuiste en/of die inligting daarin vervat sonder die uitdruklike vooraf skriftelike toestemming van ‘n gemagtigde maatskappyverteenwoordiger nie.

Toepaslike Wetgewing

Hierdie webtuiste word vanaf die Republiek van Suid-Afrika beheer, bedryf en geadministreer. As sodanig word dit deur Suid-Afrikaanse wetgewing beheer. Toegang tot die webtuiste, vanaf gebiede of lande waar die inhoud wat op die webtuiste onwettig is, word verbied. Jy en die NG Kerk Vrystaat is hiermee onderhewig aan die nie-eksklusiewe jurisdiksie van die Hoë Hof van Suid-Afrika. Elke afdeling van hierdie bepalings en voorwaardes moet as individueel en skeibaar van die res van die bepalings en voorwaardes gelees word.

Sou enige hof of gekwalifiseerde owerheid bevind dat enige van die bepalings ongeldig of onafdwingbaar is, sal die res van hierdie bepalings en voorwaardes van krag bly, ten spyte van die ongeldigheid of onafdwingbaar van ‘n individuele bepaling.

Hierdie bepalings en voorwaardes vorm die hele ooreenkoms tussen die NG Kerk Vrystaat en die gebruiker/s en of besoeker/kliënt met betrekking tot die gebruik en inhoud van hierdie webwerf.

Opdatering van bepalings en voorwaardes

Die NG Kerk Vrystaat behou die regte voor om gedeeltes of die geheel van hierdie bepalings en voorwaardes van tyd tot tyd te verander, te wysig, by te voeg of te verwyder, in sy uitsluitlike diskresie. Veranderinge aan hierdie bepalings en voorwaardes sal van krag word sodra sulke veranderinge op hierdie webtuiste geplaas word. Dit is die besoeker/s of  gebruiker/s  se verpligting om hierdie bepalings en voorwaardes gereeld by die webtuiste na te gaan vir veranderinge of opdaterings. Jou voortgesette gebruik van of toegang tot die webtuiste na die plasing van enige veranderinge, behels aanvaarding van daardie veranderinge. Indien jy nie tevrede is nie, moet jy nie voortgaan om die webwerf op enige ander manier te gebruik nie.

Kopiereg en ander intellektuele eiendomsregte

Enige en alle kopiereg met betrekking tot die webtuiste, insluitend hierdie bepalings en voorwaardes, data, sagteware, ikone, tekste, grafika, beelde, videogrepe, klankgrepe, name, logo’s, handelsmerke en ontwerpe wat op hierdie webtuiste vertoon word of daarin geïnkorporeer word, word deur wetgewing beskerm, insluitend maar nie beperk tot kopiereg- en handelsmerkwetgewing.

Die webtuiste-inhoud is die eiendom van die NG Kerk Vrystaat. Die NG Kerk Vrystaat behou die reg voor om enige tyd en sonder kennisgewing enige veranderinge aan die webwerf, die inhoud en/of dienste wat deur die webwerf aangebied word, aan te bring. Enige gebruik, verspreiding of reproduksie van die webtuiste-inhoud word verbied tensy dit uitdruklik ingevolge hierdie wat gemagtig is deur ‘n gemagtigde verteenwoordiger van die NG Kerk Vrystaat of andersins in die wet voorsiening maak.

Die NG Kerk Vrystaat gebruik inhoud en/of  beeldmateriaal vanaf die volgende webtuistes:

freepik.com | flaticon.com | Canva | pexels.com | pixabay.com | Maps by Vemaps.com en ander hulpbronne en gee herkening aan die digitale hulpbronne.

Vrywaring/Beperking van aanspreeklikheid

Die webtuiste en alle inhoud op die webtuiste, insluitend enige huidige of toekomstige dienste, word op ‘n “soos dit is”-basis verskaf en kan onakkuraathede of tipografiese foute insluit. Die NG Kerk Vrystaat bied geen waarborg, geïmpliseer of andersins, dat die inhoud of tegnologie ten opsigte van hierdie webtuiste vry is van foute of weglatings nie. Die NG Kerk Vrystaat gee geen waarborg of voorstelling oor die beskikbaarheid, akkuraatheid of volledigheid van die inhoud nie. Die NG Kerk Vrystaat of enige van sy bemarkingsvennote sal nie verantwoordelik gehou word vir enige direkte of indirekte spesiale, gevolglike of ander skade van enige aard wat ook al gely of opgedoen word, wat verband hou met die gebruik van, of die onvermoë om toegang tot die inhoud of die webwerf te verkry of te gebruik of enige funksionaliteit daarvan, of van enige gekoppelde webwerf nie. Verder kan Die NG Kerk Vrystaat nie waarborg dat die diens honderd persent ononderbroke of foutloos sal wees nie.

Indien jy enige defek ervaar, meld dit asseblief aan per e-pos by skakel@ngkvs.co.za Alhoewel elke poging deur die NG Kerk Vrystaat aangewend word om jou sekuriteit te verseker wanneer jy van die webtuiste gebruik maak, is ons weens die aard van die internet nie in staat om te waarborg dat enige inligting of enige ander webtuiste uit-hiperskakels wat via die webtuiste toeganklik is, vry sal wees van virusse, “spyware”, wanware, Trojane, vernietigende materiaal of enige ander data of kode wat die funksionaliteit van jou rekenaarstelsel en gepaardgaande gebruik kan korrupteer, vernietig, kompromis, ontwrig of op enige manier belemmer. Jy aanvaar alle risiko verbonde aan die bestaan van bogenoemde, die NG Kerk Vrystaat ontken dus alle aanspreeklikheid vir enige skade, verlies of aanspreeklikheid van enige aard hoegenaamd wat kan voortspruit uit of in die verband met jou toegang of gebruik van die webtuiste.

Ons maan jou dus om alle e-posse, aanhegsels en lêers na te gaan voordat jy dit aflaai. Dit is jou verantwoordelikheid, voordat jy hierdie bepalings en voorwaardes aanvaar, om te bepaal of die diens wat deur hierdie webwerf beskikbaar is, aan jou individuele behoeftes voldoen en versoenbaar is met jou hardeware of sagteware. Inligting, idees en menings wat op hierdie webwerf uitgespreek word, moet nie as professionele/deskundige advies, of as die NG Kerk Vrystaat se amptelike standpunt beskou word nie. Jy word aangemoedig om professionele advies te verkry voordat jy enige aksie neem op grond van inligting, idees of menings wat op hierdie webwerf uitgespreek word. Ons webtuiste kan hiperskakels na ander webwerwe, sosiale media-webwerwe of hulpbronne bevat. Ons is nie in staat om die verantwoordelikheid vir hierdie hiperskakels na ander webwerwe, sosiale media-werwe of hulpbronne te aanvaar nie; en ons het ook nie hul inhoud, produkte of dienste onderskryf bloot omdat dit toeganklik is via ons webtuiste nie.

Alhoewel die NG Kerk Vrystaat alle redelike stappe sal neem om die sekuriteit van enige inligting wat jy ingevoer of aan ons stuur in verband met ons webtuiste te beskerm, deur digitale veilige dienste te gebruik waar ons toepaslik ag, aanvaar ons geen verantwoordelikheid of aanspreeklikheid, vir enige skade wat jy mag ly as gevolg van die verbreking van die vertroulikheid van sodanige inligting nie.

Hiermee stem jy in om die NG Kerk Vrystaat skadeloos te stel teen enige verlies, eis of skade gely, of aanspreeklikheid gely deur jou of enige derde party wat vir jou optree, as gevolg van jou of hul gebruik van ons webtuiste en/of enige derde party-webtuistes wat aan ons webwetuiste gekoppel is.

Ons sal nie aanspreeklik teenoor jou in kontrak, delik (insluitend vir nalatigheid) of andersins: vir enige bedrag ten opsigte van enige skade of verlies wat voortspruit uit die gevolge van jou gebruik van die webwerf, virusse wat deur jou ontvang is via die webwerf of van ons versuim om die webwerf in ooreenstemming met hierdie ooreenkoms te verskaf; of vir enige ekonomiese verliese of skade, enige indirekte, spesiale of gevolglike verlies (insluitend (sonder beperking) verlies van data, klandisiewaarde of reputasie of enige vermorste uitgawes) insluitend maar nie beperk nie tot verliese wat voortspruit uit jou gebruik van die webwerf of deur enige virusse; of vir enige versuim om ons verpligtinge na te kom of versuim om ons verpligtinge behoorlik na te kom as gevolg van ons verhinder word om dit te doen deur ‘n gebeurtenis buite ons redelike beheer nie.

Gebeurtenis buite ons redelike beheer kan insluit, sonder beperking:

Stakings; arbeidsgeskille; dade van God; oorlog; oproer; siviele aksie; kwaadwillige dade of skade; nakoming van enige wet, regerings- of regulatoriese bevel, reël, regulasie of opdrag; enige handeling of versuim van enige regering of ander bevoegde owerheid; ongeluk; toerusting of dienste mislukking, insluitend die onbeskikbaarheid van derde party- telekommunikasiedienste, lyne of ander toerusting; die versuim van derde party-  verskaffers om hul verpligtinge teenoor ons na te kom; brand; vloed of storm.

Beskikbaarheid en beëindiging

Ons sal redelike pogings aanwend om die beskikbaarheid en funksionaliteit van die webtuiste te handhaaf. Die NG Kerk Vrystaat kan na sy uitsluitlike goeddunke en sonder enige vooraf kennisgewing die webwerf of enige van die inhoud daarvan opskort. In die geval van geskeduleerde instandhouding behou ons die reg voor om die beskikbaarheid van die webtuiste te staak sonder om enige vooraf kennisgewing aan jou te verskaf.

Verbreking

Sou jy enige van hierdie bepalings en voorwaardes oortree, behou ons die reg voor om jou as ‘n gebruiker/en of besoeker van ons webtuiste te kan kanselleer, nieteenstaande ons regte om ander regsmiddels wat aan ons beskikbaar is, uit te oefen.

Toepaslike reg

Hierdie bepalings word beheer deur die wette van die Republiek van Suid-Afrika.

 

 

116 | Maatskaplike NOODLYN