Skip to content Skip to footer
Nuus
  • HELP ONS OM DIE BOEREVERENIGINGS TE HELP! VRYSTAAT-BRANDE | HOOPFONDS | ONS KORT JOU HULP! | NG KERK VRYSTAAT | Nedbank | Tjekrekening: 1178 097 218 | Takkode: 198765 | VERWYSING: VS-Brande | Navrae: Diens van Barmhartigheid Ds De la Harpe le Roux 083 232 1051 / dlh@ngkvs.co.za
  • HELP ONS OM DIE BOEREVERENIGINGS TE HELP! VRYSTAAT-BRANDE | HOOPFONDS | ONS KORT JOU HULP! NG KERK VRYSTAAT | Nedbank | Tjekrekening: 1178 097 218 | Takkode: 198765 | VERWYSING: VS-Brande | Navrae: Diens van Barmhartigheid Ds De la Harpe le Roux 083 232 1051 / dlh@ngkvs.co.za
  •  
Vrystaat Argief | Digitale Versameling | Sending Kommissies

Sinodale Alg Sendingkom Notules Korrespondensie is Valsfontein (Plaas) 1960 - 1983 – Boedel FG Tromp

wdt_ID Datum Vergadering Dokument Dokument Nommer
1 4 April 1975 Saakgelastigde aan Sekretaris SSK Insake: Huur
Valsfontein
1975_4_apr04_satoas_kbb1_44_83
2 29 April 1975 Notule van ‘n vergadering van die Plaasbestuur
wat op 29 April 1975 in die Sinodale Sentrum
gehou is
1975_4_apr29_valsf_kbb1_44_83
3 30 April 1975 JL Pretorius Sekretaris SKDB aan Die
Voorligtingsbeampte Smithfield Insake:
Plaasbeplanning
1975_4_apr30_prtoja_kbb1_44_83
4 13 Mei 1975 JF Jacobs Voorligtingsbeampte Smithfield aan
Ds JL Pretorius SKDB Insake: Plaas Valsfontein
No 147 Distrik Bethulie – prosedure beplanning
Met Nota 19/5/1978 seker aan Ds Snyman
1975_5_mei13_jatopr_kbb1_44_83
5 19 Mei 1975 JL Pretorius Sekr SKDB aan Mnr CRP JP van
Schalkwyk Trompsburg Insake: Valsfontein –
motorhek
1975_5_mei19_prtovs_kbb1_44_83
6 5 Junie 1975 JL Pretorius Sekretaris SKDB aan Mnr CRP
Jacobs Trompsburg nsake: Beplanning van
Valsfontein
1975_6_jun05_prtojaa_kbb1_44_83
7 5 Junie 1975 JL Pretorius Sekretaris SKDB aan die
Voorligtingsbeampte Mnr Jacobs Smithfield
Insake: Plaas Valsfontein No 147 Distrik
Bethulie – aansoek beplanning
1975_6_jun05_prtoja_kbb1_44_83
8 30 Maart 1978 JP van Schalkwyk Trompsburg aan
Saakgelastigde – Insake: betaling en huur Valsfontein
1978_3_mar30_vstosa_kbb1_44_83
9 6 April 1978 Saakgelastigde aan Sekretaris SSK Insake:
Huur Valsfontein Met Afskrif 30 Maart 1978
JP van Schalkwyk Trompsburg aan
Saakgelastigde – Insake: betaling en huur
Valsfontein
1978_4_apr06_satoas_kbb1_44_83
10 26 Junie 1978 Ds JL Pretorius Sekr SKDB aan Mnr JP van
Schalkwyk Trompsburg Insake: Valsfontein –
verdere huur
1978_5_mei01_prtovs_kbb1_44_83
11 1 Mei 1978 Notule van ‘n vergadering van die Plaasbestuur
van Valschfontein wat gehou is op Vrydag 1 Mei
1978 in die Sinodale Sentrum
1978_5_mei01_valsf_kbb1_44_83
12 21 Junie 1978 CRP Jacobs Trompsburg aan Ds JL Pretorius
Insake: Vallsfontein - grensdrade
1978_6_jun21_jatopr_kbb1_44_83
13 26 Junie 1978 Ds JL Pretorius Sekr SKDB aan Mnr CRP Jacobs
Trompsburg Insake: Valsfontein
1978_6_jun26_prtoja_kbb1_44_83
14 26 Junie 1978 Ds JL Pretorius Sekretaris SKDB aan Ds RJJ
van Vuuren Insake: Valsfontein met Brief 21
Junie 1978 CRP Jacobs Trompsburg aan Ds
JL Pretorius Brief 26 Junie 1978 Ds JL
Pretorius aan Mnr CRP Jacobs Trompsburg
1978_6_jun26_prtovv_kbb1_44_83
15 14 Julie 1978 Notule van ‘n vergadering van die Plaasbestuur
van Valschfontein wat gehou is op Vrydag 14
Julie 1978 op die plaas
1978_7_jul14_valsf_kbb1_44_83
16 6 Maart 1980 Notule van ‘n Buitengewone vergadering van
die Bestuur van die plaas Valschfontein,
gehou op 6 Maart 1980 in die Sinodale
Sentrum, St Andrewstraat, Bloemfontein
(met nota)
1980_3_mar06_valsf_kbb1_44_83
17 20 Maart 1980 Naude, Naude, van de Wall en vennote aan
Saakgelastigde Insake: Bemaking Boedel
Fredrick Gerhardus Tromp Verkoping
1980_3_mar20_natosa_kbb1_44_83
18 26 Maart 1980 Saakgelastigde aan Alg Sendingsekretaris
Insake: Valsfontein: Bemaking uit Boedel wyle
Mnr FG Tromp Met Brief prokureurs Naude,
Naude, van de Wall en vennote aan
Saakgelastigde – Insake Bemaking Boedel
Fredrick Gerhardus Tromp
1980_3_mar26_satoas_kbb1_44_83
19 25 Maart 1981 Kringinspekteur Bloemfontein aan Sekretaris
SSK Insake: Valsfontein Plaasskool Trompsburg
1981_3_mar25_valsf_kbb1_44_83
20 2 April 1981 Sekretaris SSK aan Kringinspekteur
Bloemfontein Insake: Valsfontein Plaasskool
Trompsburg
1981_4_apr02_valsf_kbb1_44_83
21 24 September 1981 Gedeelte huurkontrak Valsfontein 1981_9_sep24_valsf_kbb1_44_83
22 9 Junie 1982 Bodembeskermingsdienste – Departement
Landboutegniese Dienste aan NG Kerk in die
OVS Insake: Bewaringstoestand van die plaas
Valschfontein Distrik Bethulie
1981_93_des21_ltdtoas_kbb1_44_83
23 28 Desember 1981 JP van Schalkwyk Trompsburg aan Die
Saakgelastigde Insake: Huurgeld
1981_93_des28_vstosa_kbb1_44_83
24 15 Februarie 1982 Buitengewone vergadering van die
Uitvoerende Komitee van die SKDB gehou op
15 Februarie 1982 in die JL van Heerden
Komiteekamer, Sinodale Sentrum, St
Andrewstraat, Bloemfontein Sakelys: Met
kaart
1982_2_feb15_valsfa_kbb1_44_83
25 15 Februarie 1982 Notule van ‘n vergadering van die Bestuur van
die Plaas Valschfontein gehou p 15 Februarie
1982 in die JL van Heerden Komiteekamer,
Sinodale Sentrum, St Andrewstraat,
Bloemfontein
1982_2_feb15_valsf_kbb1_44_83
26 3 Junie 1982 Dokumente Plaas Valschfontein. Bemaking FG
Tromp 23 September 1923 – kopie 2 Junie 1982
Akte van Servituut no 98/1931
1982_6_jun03_valsf_kbb1_44_83
27 4 Junie 1982 Naude en van de Wall Prokureurs aan Ds
Snyman Insake: Verkoping van die Plaas
Valschfontein No 147
1982_6_jun04_natoas_kbb1_44_83
28 7 Julie 1982 Uittreksel Notule van die Sinodale Sending-
kommissie 1 Augustus 1929 - Skenking Plaas
Valschfontein Boedel FG Tromp Sterfdatum
6.9.1968
1982_6_jun07_uitr29 _kbb1_44_83
29 9 Junie 1982 Naude en van de Wall Prokureurs aan Ds
Snyman Insake: Verkoping van die Plaas
Valschfontein: Boedel Wyle FG Tromp
1982_6_jun09_natoas_kbb1_44_83
30 14 Junie 1982 Naude en van de Wall Prokureurs aan Ds
Snyman Insake: Aansoek aan hof: Boedel Wyle
FG Tromp
1982_6_jun14_natoas_kbb1_44_83
31 1 Julie 1982 Naude en van de Wall Prokureurs aan Ds
Snyman Insake: Aansoek aan hof: Boedel Wyle
FG Tromp met Bevel van hof aangeheg
1982_7_jul01_natoas_kbb1_44_83
32 4 Augustus 1982 Naude en van de Wall Prokureurs aan Ds
Snyman Insake: Aansoek aan hof: Boedel Wyle
FG Tromp
1982_8_aug04_natoas_kbb1_44_83
33 21 April 1983 Ds CF Heyns Sekr SKDS aan Sekretaris SSK
Insake: Aanbod halwe deel plaas Valsfontein
1983_4_apr21_hetoas_kbb1_44_83
34 2 Junie 1983 Sekretaris SSK aan Ds Heyns Sekretaris SKDB
Insake: Brief 21 April - Verkoop halwe Plaas
Valschfontein
1983_6_jun02_astohe_kbb1_44_83
35 24 Junie 1983 Ds CF Heyns Sekr SKDS aan Sekretaris SSK
Insake: Brief 9 Junie 1983 - Verkoop halwe deel
plaas Plaas Valsfontein
1983_6_jun15_hetoas_kbb1_44_83
36 24 Junie 1983 Ds CF Heyns Sekr SKDS aan Saakgelastigde
Insake: Plaas Valsfontein Aankoop halwe deel
plaas
1983_6_jun24_hetosa_kbb1_44_83
37 12 Julie 1983 Sekretaris SSK aan Die Saakgelastigde Insake:
Plaas Valsfontein
1983_7_jul12_astosaa_kbb1_44_83
38 13 Julie 1983 Naudes Prokureurs aan Ds Snyman Insake:
Boedel Wyle FG Tromp
1983_7_jul13_natoas_kbb1_44_83
39 14 Julie 1983 Sekretaris SSK aan Die Saakgelastigde Insake: Plaas Valschfontein Met Brief 13 Julie 1983
Naudes Prokureurs aan Ds Snyman – Boedel
Wyle FG Tromp
1983_7_jul14_astosa_kbb1_44_83
Datum Vergadering Dokument Nommer
116 | Maatskaplike NOODLYN