Skip to content Skip to footer
Vrystaat Argief | Digitale Versameling | Sending Kommissies

Sending – SASK-SSK - Agendas, Notules– persoonlike lêer Ds Snyman 4 Mei 1960 – 10 Augustus 1971

wdt_ID Datum Vergadering Dokument Bronkode
1 4 Mei 1960 SASK - Ds Snyman nuwe Sendingsekretaris 1960_5_mei04_sask_kbb1_1_6
2 16 en 17 Augustus 1960 SASK Bloemfontein 1960_8_aug16_sask_kbb1_1_6
3 14 en 15 Februarie 1961 SASK Oppersaal 1961_2_feb14_sask_kbb1_1_6
4 Julie 1961 Nuusbrief No. 1 – NG Kerk Sending OVS in
Noord-Rhodesië
1961_7_jul_nbrnor1_kbb1_1_6
5 16 en 17 Augustus 1961 SASK
4. Verslag Algemene Sendingsekretaris
In Ligstraal openingsrede Eerw Theron op
onlangse Inheemse Sinode
5. Sake uit vorige Notule - (xviii)
Gewysigde reglement Ooste en Weste –
Sendingrade Binneland

1961_8_aug16_sask_kbb1_1_6
6 8 Februarie 1962 SASK op 8 Februarie 1962
Met Bylae I - Bonus Mej Ella Botes
Bylae II - Ds Bolink
Bylae III - Gesinstoelae aan Hoof Sinodale
Amptenare
1962_2_feb08_sask_kbb1_1_6
7 2 Augustus 1962 SASK
Buiteland - Punt 5 Memo i/s NG Kerk Sending
en ekumeniese samewerking in Noord-
Rhodesië - Gesamentlike teologiese skool -
Notule Mission Council - Punt 16 Normaal
Skool by Katete gesluit??? - Punt 28
Buitelandse toere van Bantoeleraars – by
regering van SA vra vir moontlike finansiële
ondersteuning vir sulke studie-toere -
Binneland
Bylae:
Memo i/s NG Kerk Sending en ekumeniese
samewerking in Noord-Rhodesië
1962_8_aug02_sask_kbb1_1_6
8 14 Februarie 1963 SASK
Met Bylae A - Voorgestelde Salarisse vir
Buitelandse Sendingpersoneel en Begroting
om te dien voor aanstaande Sinode van die
NG Kerk in die OVS
Bylae B - Memo i/s Ondersoek na die
Bearbeiding van die Kampongs in die OVS
Bylae C - Memo i/s Bearbeiding van Kleurlinge
in die OVS
Bylae D - Konsep Konstitusie van die
Nederduitse Gereformeerde Sending Kerk in
die OVS
1963_2_feb14_sask_kbb1_1_6
9 8 Augustus 1963 SASK
Ds Veitch en Smit beroep na sendingveld
aangeneem. Sendelinge uit Holland -
Verandering en Konstitusie Kerk in Zambië

1963_8_aug08_sask_kbb1_1_6
10 13 April 1964 Konstituering van die SSK tydens Sinodesitting 1964_4_apr13_ssk_kbb1_1_6
11 6 Augustus 1964 SSK
Verslag Hoof van Sending Dr Krige
Dr Maria du Toit
Verslag Sendingsekretaris
Versoek oorgawe alle Sendingeiendomme
17 A). Brief van Scriba Zambië Kerk – dank
Verval van outydse Buiteposte – moet nuwe weë vind
Binneland
39. vii Gesamentlike Sendingblad
1964_8_aug06_ssk_kbb1_1_6
12 11 Maart 1965 SSK Bloemfontein
Buiteland - Akte van Ooreenkoms - Buitepos
ondersteuning – stuk oor veranderde
omstandighede
1965_3_mar11_ssk_kbb1_1_6
13 12 Augustus 1965 SSK Bloemfontein
Verslag Voorsitter Raad van Sendelinge -
Oorgawe Sendingeiendomme -
Buiteposondersteuning – stuk opgestel -
Datum oorgawe – voorlopig 11 - 23 April 1966
- Rushuis by meer OVSB help met Onderhoud
- Westelike Sendingraad - Hulpfonds Kerk in
Zambia - Finansiële hulp studies Ds. Sakala in
Suid-Afrika – Binneland opsomming van
Begroting (Zambië)
1965_8_aug12_ssk_kbb1_1_6
14 12 Augustus 1965 Sending van die NG Kerk OVS Informasie oor die
Buitepos-Arbeid
1965_8_aug12_sskbp_kbb1_1_6
15 8 Februarie 1966 SSK Bloemfontein
Buiteland - Zambië – oorgawe - Dr Botes
afgetree
1966_2_feb08_ssk_kbb1_1_6
16 4 Augustus 1966 SSK Bloemfontein
Buiteland: - Besoek Di MW Khondowe en FD
Sakala (notule 8 Februarie 1966) – Binneland –
Verslae
1966_8_aug04_ssk_kbb1_1_6
17 9 Februarie 1967 SSK in JH Van Loggerenberg-Komiteekamer
Bloemfontein
1967_2_feb09_ssk_kbb1_1_6
18 10 Augustus 1967 SSK Bloemfontein 1967_8_aug10_ssk_kbb1_1_6
19 31 Oktober 1967 Fondse vir die Sending 1967 - Die eind datum in
state is 31 Oktober 1967
1967_91_okt31_sskfin_kbb1_1_6
20 26 April 1968 SSK Bloemfontein
Nuut saamgestelde kommissie om te
konstitueer
1968_4_apr26_ssk_kbb1_1_6
21 7 Augustus 1968 SSK in JH Van Loggerenberg-Komiteekamer
Bloemfontein
1968_8_aug07_ssk_kbb1_1_6
22 11 Februarie 1969 Notule van vergadering van die Sinodale
Sendingkommissie gehou op 11 Februarie
1969 in die Sinodale Sentrum, Bloemfontein
Bylae A Motorlening Mnr J.F. Fourie
1969_2_feb11_ssk_kbb1_1_6
23 12 Augustus 1969 Notule van vergadering van die Sinodale
Sendingkommissie gehou op 12 Augustus 1969
in die Sinodale Sentrum, Bloemfontein
1969_8_aug12_ssk_kbb1_1_6
24 10 Februarie 1970 Notule van vergadering van die Sinodale
Sendingkommissie gehou op 10 Februarie 1970
in die Sinodale Sentrum
1970_2_feb10_ssk_kbb1_1_6
25 4 Augustus 1970 Notule van vergadering van die Sinodale
Sendingkommissie gehou op 4 Augustus 1970
in die Van Loggerenberg - Komiteekamer,
Bloemfontein
1970_8_aug04_ssk_kbb1_1_6
26 9 Februarie 1971 Notule van vergadering van die Sinodale
Sendingkommissie gehou op 9 Februarie 1971
in die Sinodale Sentrum, Bloemfontein
1971_2_feb09_ssk_kbb1_1_6
Datum Vergadering Bronkode
116 | Maatskaplike NOODLYN