Skip to content Skip to footer
Nuus
  • HELP ONS OM DIE BOEREVERENIGINGS TE HELP! VRYSTAAT-BRANDE | HOOPFONDS | ONS KORT JOU HULP! | NG KERK VRYSTAAT | Nedbank | Tjekrekening: 1178 097 218 | Takkode: 198765 | VERWYSING: VS-Brande | Navrae: Diens van Barmhartigheid Ds De la Harpe le Roux 083 232 1051 / dlh@ngkvs.co.za
  • HELP ONS OM DIE BOEREVERENIGINGS TE HELP! VRYSTAAT-BRANDE | HOOPFONDS | ONS KORT JOU HULP! NG KERK VRYSTAAT | Nedbank | Tjekrekening: 1178 097 218 | Takkode: 198765 | VERWYSING: VS-Brande | Navrae: Diens van Barmhartigheid Ds De la Harpe le Roux 083 232 1051 / dlh@ngkvs.co.za
  •  
Vrystaat Argief | Digitale Versameling | Sending Kommissies

Sending Binneland SASK Verslae Notules 1954 1958

wdt_ID Datum Vergadering Dokument Dokument Nommer
1 16 Maart 1956 Notule van Raadsvergadering gehou ten huise
van Dr R Stern, Elizabeth Ross Hospitaal
Witzieshoek om 8.45 v.m. Met Notule van
Voortgesette Vergadering
1956_3_mar16_rdvross_kbb1_54_58
3 Julie 1956 Die Sending van ... Witsieshoek JP Strümpfer
VDM
1956_7_jul_geskwitsh_kbb1_54_58
4 5 Februarie 1957 (Geteken 2 Januarie 1957)
Verslag van die Nederduits Gereformeerde Kerk
OVS – Witzieshoek – Verslag van die Hoof van
die Sending oor die jaar 1956 JP Strümpfer
1957_2_feb05_jvwitsh_kbb1_54_58
5 13 Februarie 1957 Uitreksel uit Notule Bestuursvergadering
Stofberggedenkskool
1957_2_feb13_stofbrg_kbb1_54_58
6 4 Maart 1957 Naturellekommissaris Odendaalsrus aan Org
Sendingsekretaris Insake: Navraag aangaande
getalle van Naturelle op Oranje Vrystaat
Goudvelde
1957_3_mar04_nktoorg_kbb1_54_58
7 31 Maart 1957 Verslag van Werksaamhede in die Sending-
gemeente tot 31 Maart 1957 aan die
Sendingraad Parys, Parys-Oos en Sasolburg
Met statistiek en Inkomste-Uitgawe Staat
1957_3_mar31_jvparys_kbb1_54_58
8 19 Julie 1957 Alg Sendingsekretaris aan Org Sending-
sekretaris Henneman Insake: Brief 11 Julie
Gesondheid, leraars, artikel Koningsbode meld
mense van Ooste na Koperstreek
1957_7_jul19_astoorg_kbb1_54_58
9 25 Julie 1957 Alg Sendingsekretaris aan Org Sending-
sekretaris Henneman Insake: Brief 21 Julie
Gesondheid, besoek Bloemfontein – artikel
Koningsbode inligting mense van Ooste na
Koperstreek
1957_7_jul25_astoorg_kbb1_54_58
10 5 Augustus 1957 OS Theron Lusaka aan Org Sendingsekretaris
Henneman Insake: Brief 30 Julie Naturelle uit
reservate na industriële area lang spoorlyn –
soms geen mans in dorpies – in stede
plakkers-dorpe – uitdagings bearbeiding
1957_8_aug05_ostoorg_kbb1_54_58
11 6 Augustus 1957 Verslag van die Kommissie vir die Persburo aan
die Hoogeerwaarde Sinode van die Ned Herv of
Geref Kerk 1957 - Datum geskat
1957_8_aug06_persburo_kbb1_54_58
12 18 Februarie 1985 Verslag Sendingwerksaamhede NG Kerk
Sendingraad op die Goudveld, OVS, oor die jaar
1957 – WR de Kock Scriba
1958_2_feb18_jvgoudv_kbb1_54_58
13 11 April 1958 Nuusberigte Insake: Sinodale vergadering
Bantoekerke in een jaar Doop – katkisasie
Teologiese kwartaalblad - Organiese
eenwording - Katkisasieboek - Federale Raad
Sendingkerke – aansluit Pres Wêreld
Alliansie
1958_4_apr11_inlngks_kbb1_54_58
14 20 Junie 1958 Die Metode by Uitoefening van die taak van die
Sendingwerker/ster – Referaat gelewer by
Raadsitting Junie 1958 – DJ Hoffman Bladsye 8
en 15 ontbreek
1958_6_jun20_hofref_kbb1_54_58
15 21 Junie 1958 Inligtingsdiens NG Sendingkerke Bloemfontein
Insake: Naturelle Leraars word nou ook Ds
genoem – datum stempel
1958_6_jun21_inlngsk_kbb1_54_58
16 16 Julie 1958 Mev MS Pretorius Pastorie Petrusburg aan Ds
WR de Kock Henneman Insake: Kinder-
sendingkrans ondersteuning Noord Rhodesië
1958_7_jul16_prtoorg_kbb1_54_58
17 15 April 1958 Sending Verslagvorm Ring van Bethlehem in
sitting te Senekal, De Rust 23 April 1958
1958_8_aug14_jvrbeta_kbb1_54_58
18 23 April 1958 en volgende dae Verslag van die Ringsending Kommissie aan die
HE Ring van Bethlehem in sitting te Senekal, De
Rust
1958_8_aug14_jvrbet_kbb1_54_58
19 15 April 1958 en volgende dae Verslag van Ringsendingkommissie – Aan die
HE Ring van Ficksburg wat sitting het in die
gemeente Hobhouse (oor 1957) – datum geskat
eerste daaropvolgende SASK jv – r – fick –
Jaarverslag Ring van Ficksburg
1958_8_aug14_jvrfick_kbb1_54_58
20 15 April 1958 Sending verslagvorm aan die HE Ring van
Kroonstad wat sitting het in die Gemeente
Kroonstad-Noord
1958_8_aug14_jvrkroa_kbb1_54_58
21 27 Maart 1958 Ring van Kroonstad– Heilbron – Brief van Scriba
bl 3 14 Heilbron April 1958
1958_8_aug14_jvrkro_kbb1_54_58
22 14 Augustus 1958 (Datum geskat)
Eerste Sending – Nuus van Sending-
werksaamhede te Witsieshoek
1958_8_aug14_jvwitsh_kbb1_54_58
23 5 September 1958 Inligtingsdiens NG Sendingkerke
Bloemfontein Insake: Skenking Ouetehuis
Thaba Nchu - Franse maak sendingstasie oor
aan kerk - Besoeker geimponeer deur
Lektuurfonds
1958_9_sep05_inlngsk_kbb1_54_58
24 2 Oktober 1958 Ds NW Basson Ned Geref Sending Witsieshoek
aan Ds WR de Kock Henneman Insake: Brief 26
September Sendingraad, Hospitaalraad, DKW
1958_91_okt02_batoorg_kbb1_54_58
25 19 November 1958 Inligtingsdiens NG Sendingkerke Bloemfontein
Insake: Beheerraad van die Literatuurfonds
Konstituteer – en foto inligting
1958_92_nov19_inlngsk_kbb1_54_58
26 30 Desember 1958 Ds NW Basson Ned Geref Sending Witsieshoek
aan Ds WR de Kock Henneman Insake:
Moontlikheid van Teologiese Skool te
Witsieshoek
1958_93_des30_batoorg_kbb1_54_58
27 1959 (Datum geskat)
Ned Geref Kerk OVS Gemeentelike bydraes vir
die Sending in die Algemeen 1958 – Volgens
Ringsopgawes, Ring van 1959
1959_2_feb25_fndsring_kbb1_54_58
28 25 Februarie 1958 – 1959 (Datum geskat)
25 Februarie 1959 – 1958 Datum geskat
Binnelandse en Buitelandse Sendingfondse
1959_2_feb25_fondse_kbb1_54_58
Datum Vergadering Dokument Nommer
116 | Maatskaplike NOODLYN