Skip to content Skip to footer
Nuus
  • HELP ONS OM DIE BOEREVERENIGINGS TE HELP! VRYSTAAT-BRANDE | HOOPFONDS | ONS KORT JOU HULP! | NG KERK VRYSTAAT | Nedbank | Tjekrekening: 1178 097 218 | Takkode: 198765 | VERWYSING: VS-Brande | Navrae: Diens van Barmhartigheid Ds De la Harpe le Roux 083 232 1051 / dlh@ngkvs.co.za
  • HELP ONS OM DIE BOEREVERENIGINGS TE HELP! VRYSTAAT-BRANDE | HOOPFONDS | ONS KORT JOU HULP! NG KERK VRYSTAAT | Nedbank | Tjekrekening: 1178 097 218 | Takkode: 198765 | VERWYSING: VS-Brande | Navrae: Diens van Barmhartigheid Ds De la Harpe le Roux 083 232 1051 / dlh@ngkvs.co.za
  •  
Vrystaat Argief | Digitale Versameling | Sending Kommissies

Notule van die Sinodale Al Sendingkom van die O.V.S. 1959 - 1971

wdt_ID Datum Vergadering Dokument Dokument Nommer
1 25 Februarie 1959 Sinodale Algemene Sendingkommissie
Bloemfontein
1959_2_feb25_sask_uk_kbb1_1_5
2 17 Junie 1959 Murray Hofmeyr Direkteur Stofberggedenkskool
Vereniging aan Alg Sendingsekretaris, i/s
Verskuiwing van Stofberg
1959_6_jun17_hotoas_kbb1_1_5
3 17 Junie 1959 Murray Hofmeyr Direkteur Stofberggedenkskool
Vereniging aan Alg Sendingsekretaris i/s: Lening
Stofberg (Teol Skool) te Witsieshoek
1959_6_jun17_hotoasa_kbb1_1_5
4 11 en 12 Augustus 1959 SASK Bloemfontein met Konsep Verslag i/s
Sendingveld Finansies Bylaes 1A - F
Brief 17 Junie M Hofmeyr – Verskuiwing
Stofberggedenkskool
G, - JA Brief 17 Junie M Murray – Lening
Stofberggedenkskool
JA – L Beroepsbrief, Skuldbewys, Teologiese
Skool te Witzieshoek Wetsveranderinge
1959_8_aug11_sask_kbb1_1_5
5 26 Januarie 1960 Sinodale Algemene Sendingkommissie
Bloemfontein
Bylae 1 - Opmerkings Begroting Buiteland
Bylae 2 - Hulp aan Gemeentes
Bylae 3 - Besluite vir Sinode voor SASK
1960_1_jan26_sask_kbb1_1_5
6 4 Mei 1960 Sinodale Algemene Sendingkommissie
Bloemfontein
Aangeheg Ongedateerde Brief aan nuwe lede i/s
Sending tekort
1960_5_mei04_sask_kbb1_1_5
7 16 en 17 Augustus 1960 Sinodale Algemene Sendingkommissie
Bloemfontein
Bylae A - Salarisskale
1960_8_aug16_sask_kbb1_1_5
8 28 Januarie 1961 Saakgelastigde aan Alg Sendingsekretaris i/s:
Finansiële Verslae Sendingveld, Hersiene
Begroting van Sendingveld
1961_1_jan28_satoas_kbb1_1_5
9 14 en 15 Februarie 1961 Sinodale Algemene Sendingkommissie
Bloemfontein
1961_2_feb14_sask_kbb1_1_5
10 16 en 17 Augustus 1961 Sinodale Algemene Sendingkommissie
Bloemfontein
1961_8_aug16_sask_kbb1_1_5
11 8 Februarie 1962 SASK Bloemfontein
Bylae 1 – Bonus Mej Botes
Bylae II – Ds Bolink verlof
Bylae III – Gesinstoelae aan Hoof Sinodale
Amptenare
1962_2_feb08_sask_kbb1_1_5
12 2 Augustus 1962 Sinodale Algemene Sendingkommissie
Bloemfontein
1962_8_aug02_sask_kbb1_1_5
13 14 Februarie 1963 SASK UK Bloemfontein met Memo i/s
Ondersoek na Bearbeiding van Kampongs in
OVS, Verslag Beplanningskommissie NG
Bantoe-Kerk, Oranjerivier-Ontwikkelingskema:
Bearbeiding Kleurlinge in OVS, Voorgestelde
Salarisse Buiteland en begroting Konsep
Konstitusie N.G. Sendingkerk in OVS
1963_2_feb14_sask_kbb1_1_5
14 13 Julie 1963 Saakgelastigde aan Alg Sendingsekretaris te
Bloemfontein i/s: Pensioenfonds
1963_7_jul13_satoas_kbb1_1_5
15 8 Augustus 1963

SSK met Wyle Ds DG vd Merwe, Besluite van
Sinode i/s Stamtaal, Sendingwerk in
Basoetoeland, Brief 13 Julie 1963
Saakgelastigde aan Alg Sendingsekretaris i/s
Pensioenfonds
1963_8_aug08_sask_kbb1_1_5
16 6 Augustus 1964 Sinodale Algemene Sendingkommissie
Bloemfontein
1964_8_aug06_ssk_kbb1_1_5
17 11 Maart 1965 SSK Bloemfontein
Bylaes:
i – Prop Lensink
ii _Teologiese Skool te Witzieshoek
iii – Lening Ds JA Visser
1965_3_mar11_ssk_kbb1_1_5
18 12 Augustus 1965 SSK Bloemfontein met:
Punt 41. Bylae C - Besluite en Versoeke van
Konferensie van Sendelinge te Witzieshoek
op 10 en 11 November 1965 (Dit moet seker
wees 1964 - Sien punt 25 11 Maart 1965
vergadering SSK). Gevolg deur: Aanbeveling
van die Ad Hoc-Kom aangestel deur SSK i/s
besluite en versoeke van die Konferensie van
Sendelinge te Witzieshoek (Verwysings
Notule Vergadering van die SSK 11 Maart
1965 Punt 25). Datum onderaan JM Cronje
11 Augustus 1965
1965_8_aug12_ssk_kbb1_1_5
19 8 Februarie 1966 Sinodale Algemene Sendingkommissie
Bloemfontein
1966_2_feb08_ssk_kbb1_1_5
20 4 Augustus 1966 Sinodale Algemene Sendingkommissie
Bloemfontein
1966_8_aug04_ssk_kbb1_1_5
21 9 Februarie 1967 Sinodale Algemene Sendingkommissie 1967_2_feb09_ssk_kbb1_1_5
22 10 Augustus 1967 Sinodale Algemene Sendingkommissie 1967_8_aug10_ssk_kbb1_1_5
23 26 April 1968 Sinodale Algemene Sendingkommissie
Bloemfontein
1968_4_apr26_ssk_kbb1_1_5
24 7 Augustus 1968 Sinodale Algemene Sendingkommissie
Bloemfontein
1968_8_aug07_ssk_kbb1_1_5
25 11 Februarie 1969 Sinodale Algemene Sendingkommissie
Bloemfontein
Bylae A Motorlening Mnr JP Fourie
1969_2_feb11_ssk_kbb1_1_5
26 12 Augustus 1969 Sinodale Algemene Sendingkommissie
Bloemfontein
1969_8_aug12_ssk_kbb1_1_5
27 10 Februarie 1970 Sinodale Algemene Sendingkommissie
Bloemfontein
1970_2_feb10_ssk_kbb1_1_5
28 4 Augustus 1970 Sinodale Algemene Sendingkommissie
Bloemfontein
1970_8_aug04_ssk_kbb1_1_5
Datum Vergadering Dokument Nommer
116 | Maatskaplike NOODLYN