Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Vrystaat Argief | Digitale versameling

Sending Kommissies

3.1 | Sinodale Sendingkommissie 1927 – 1937
3.2 | Notule van die Sinodale Algemene Sendingkom van die O.V.S. 1943 – 1947
3.3 | Notule van die Sinodale Algemene Sendingkom van die O.V.S. 1938 – 1948
3.4 | Notule van die Sinodale Alg Sendingkom van die O.V.S. 1949 – 1958
3.5 | Notule van die Sinodale Al Sendingkom van die O.V.S. 1959 – 1971
3.6 | Sending – SASK-SSK – Agendas, Notules– persoonlike lêer Ds Snyman 1960 – 1971
3.7 | Notule van Uitvoerende Komitee van die S.A.S.K. van die OVS 1938 – 1958
3.8 | SASK – Uitvoerende Kommissie 1950 – 1961
3.9 | Sending – Sinodale Alg Sendingkommissie Notules Verslae 1928 – 1932
3.10 | Sending – Sinodale Sendingkom Notules en verslae – 1933 – 1934
3.11 | Sending – Sinodale Alg Sendingkom Notules en verslae 1935 – 1939
3.12 | Sending – Sinodale Algemene Sending Kommissie (SASK) – Notules en Verslae 1940 – 1943
3.13 | Sending SASK Verslae, Ooreenkomste, Naturelle Onderwys, Die Basuin Artikels – 1932-34
3.14 | Sending Buiteland en Binneland – Verslae. Notules en Reglemente 1934 – 1935
3.15 | Sending 1935 – 1936 Jaarverslae
3.16 | Sending Binneland SASK Jaarverslae 1940 – 1946 – Notules 1944 – 1945 – Konstitusie
3.17 | Sinodale Alg Sendingkom SASK – Notules en verslae 1944 – 1947
3.18 | Sinodale Alg Sendingkom SASK – OVSB 1946 -1947
3.19 | Sinodale Alg Sendingkom SASK Notules SASK en UK 1946 – Onderwys en Federale Sendingraad
3.20 | Sinodale Alg Sendingkom Notules SASK en UK 1947 – 1948, Spesiale Kommissie 1948, Notule Hospitaalraad
3.21 | Sending Binneland Verslae 1950-1954; 1957 – 1960
3.22 | Sending Binneland SASK – Notules Verslae Korrespondensie 1958 – 62
3.23 | Sending Binneland Notules Verslae Beleid Memoranda 1952 – 1955
3.24 | Sending Binneland SASK Verslae Notules 1954 1958
3.25 | Sending – SASK Notules U.K. vergadering 1959-1962
3.26 | Sending – Binne en Buiteland SASK Verslae 1942 – 1946 (OVS)
3.27 | Sending Sinodale Algemene Kommissie (SASK) Agenda, Verslae, Reglemente Buitelandse Sending Noord – Rhodesië 1961
3.28 | SASK Korresp Beroep Eerw JH van Schalkwyk – Die Basuin – oa Amerikaanse reis Ds JG Strydom
3.29 | SASK 1960 WARC – Gereformeerde Kerken in Nederland – Free Church
3.30 | Sending SASK 1940-1944 – Verslag Sendingkerk OVS – Uitv Raad NGK Sending Kerk Des 1942 – Kinder Sendingkrans verslag 1940
4.1 | Sending Sinodale Sendingkommissie (SSK) – Notules – Verslae 1976 – 1977
4.2 | Sending Sendingkommissie (SSK) Notules 10 Augustus 1971 – 26 September 1979
4.3 | Sinodale Sendingkommissie Verslag besoek Japan 1976 Binnelandse Fondse 1978-79
4.4 | Sinodale Sendingkommissie (SSK) Getekende Notules 1971–1983
4.5 | Sinodale Sendingkommissie Notules 4 Maart 1980 en Verslae 1979-1980
4.6 | Sinodale Sendingkommissie Getekende Notules SSK 1984-1991
4.7 | Notule Sinodale Kommissie Sending en Evangelisasie September 1991-96
4.8 | Notules UK Sinodale Sendingkommissie van die O.V.S. 9 Jan 1959 tot 26 Nov 1970
4.9 | Notules UK Sinodale Sendingkommissie 1959-1966
4.10 | Notules U.K. Sinodale Sendingkommissie 22 Junie 1960 – 9 Desember 1971
4.11 | Notules UK Sinodale Sendingkommissie 26 Maart 1971 1960 – 28 Julie 1983
4.12 | Notules UK Sinodale Sendingkommissie 3 Maart 1972 – 19 Oktober 1979
4.13 | Notules Uitvoerende Komitee Sinodale Sendingkommissie 1979 – 1982
4.14 | Notules UK Sinodale Sendingkommissie 24 Januarie 1983 – 31 Oktober 1986
4.15 | Getekende Notules UK van die SSK 1987 – 1990
4.16 | Notules Breë Dagbstuur SKSE September 1991 – 1995
4.17 | Getekende Notules Uitvoerende Komitee van die SSK 1991
4.18 | Notules Dagbestuur Sinodale Sendingkommissie en Evangelisasie 1991-1994
4.19 | Notules Dagbestuur Sinodale Sendingkommissie 1996 – 2001
4.20 | Notules Sinodale Sendingkommissie 1997 – 2002
4.21 | Sinodale Sendingkommissie Konferensie Bloemfontein 3-4 November 1965
4.22 | Notules, Korrespondensie SASK insake Valsfontein 1960-1983 – Boedel FG Tromp
4.23 | Sending Binneland Verslae SASK 1961 – 1964
4.24 | Sending Binneland Verslae SSK 1964 – 1967
4.25 | Sending Binneland Verslae 1967 – 1968
4.26 | Sending Binneland SSK Verslae 1967 – 1972
4.27 | Sending Sinodale Sendingkommissie SSK Verslae 1972 – 1975
4.28 | Sending Sinodale Sendingkommissie SSK Verslae 1973 – 1974
4.29 | Sending Sinodale Sendingkommissie Verslag aan die Sinode OVS 1975 – 1979
4.30 | Sending Sinodale Sendingkommissie 1977 – 1978
4.31 | Sending Sinodale Sendingkommissie SSK Verslae van SSK, SKDB en SKAE vergaderings
7.1 | Sinodale Zending Commissie Korrespondensie 1908-1910
7.2 | Sinodale Zending Commissie Korrespondensie 1911-1912
7.3 | Sinodale Zending Commissie Korrespondensie 1913-21
7.4 | Korrespondensie 1922-1925 – Sendingwerksaamhede in sendinggemeentes, Aanstelling sendelinge en sendingpredikante
7.5 | Sinodale Sending Kommissie Korrespondensie 1926 – Werksaamhede in sendinggemeentes
7.6 | Sinodale Sending Kommissie Korrespondensie 1926 – Aanstellings, Werksaamhede in sendinggemeentes
7.7 | Sinodale Sending Kommissie Korrespondensie 1927
7.8 | Sinodale Sending Kommissie Korrespondensie en verslae 1927-1928
7.9 | Sinodale Algemene Sending Kommissie Korrespondensie en Verslae 1927
7.10 | Sending Binneland Sinodale Algemene Sending Kommissie Korrespondensie re Sendelinge 1931
7.11 | Sending Binneland Sinodale Algemene Sending Kommissie Korrespondensie 1937
7.12 | Sending Binneland Sendinggemeentes OVS – SAS Korrespondensie 1939
7.13 | Sinodale Algemene Sending Kommissie Korrespondensie 1928
7.14 | Sinodale Algemene Sending Kommissie Korrespondensie en verslae 1929
7.15 | Sinodale Algemene Sending Kommissie Korrespondensie en Verslae OVS en Rhodesië 1932
7.16 | Sinodale Algemene Sending Kommissie Korrespondensie Binnelands 1930
7.17 | Sinodale Algemene Sending Kommissie Binnelands Korrespondensie en Verslae 1931
7.18 | Sinodale Algemene Sending Kommissie Korrespondensie 1932 – 1933
7.19 | Sinodale Algemene Sending Kommissie Korrespondensie 1933
7.20 | Sinodale Algemene Sending Kommissie Korrespondensie 1933 – Plaaslike Sendingaangeleenthede
7.21 | Sinodale Algemene Sending Kommissie Korrespondensie 1933 Eerw WM Brits
7.22 | Sinodale Algemene Sending Kommissie Korrespondensie 1935
7.23 | Sinodale Algemene Sending Kommissie Notules en Korrespondensie Paul Roux, Philippolis 1935
7.24 | Sinodale Algemene Sending Kommissie Korrespondensie – binneland en buiteland 1935
7.25 | Sinodale Algemene Sending Kommissie Korrespondensie Sendinggemeentes in OVS, Rhodesië 1935
7.26 | Sinodale Algemene Sending Kommissie Korrespondensie en Notules Sendingskole, Kleurlingskole Bloemfontein
7.27 | Sinodale Algemene Sending KommissieKorrespondensi Sendingsekretaris en Scriba Synodi 1947-1948
7.28 | Sinodale Algemene Sending Kommissie Korrespondensie Memorandum, Notules 1952-52 Edenburg en Eerw IS Steyn
7.29 | Sending Binnelands Korrespondensie Ds JG Strydom 1940-42, Eerw Kohn
7.30 | Sending Binnelands Korrespondensie – Ds JG Strydom – 1941 Buitelandse Sending Genootskappe
7.31 | Sending Binnelands Korrespondensie Ds JG Strydom 1942
7.32 | Sinodale Algemene Sendingkommissie Korrespondensie 1949-1959 Stigting Coalbrook, Montrose
7.33 | Sinodale Algemene Sendingkommissie Korrespondensie Sasol en Viljoensdrift 1949-1959
7.34 | Sinodale Algemene Sendingkommissie 1949-1959 – Korrespondensie en Verslae 1951-1958 Sasolburg, Vaalpark
7.35 | Sinodale Algemene Sendingkommissie 1949-1959 Verslae, Korrespondensie Lindley – Boedel PM Brandt
8.1 | Sending Alg Sinodale Sendingkommissie Korrespondensie 1934 – 1937
8.2 | SASK Verslae Memorandums Korrespondensie 1935 – 1945
8.3 | Sending SASK – Koppies 1929 – Register Afskrifte – Dooplidmate Koppies 1929 – Lidmate Koppies 1929
10.1 | Sending SASK Diverse 1947–1948 WF Boshoff Vrystaatse Goudgroep – Calvinistiese Unie – Kuratorium Oranje Meisieskool
10.2 | Sending SASK – Diverse – Wette opgestel 1947 tov NG Sendingkerk in OVS
10.3 | Sending SASK – Diverse – Wette opgestel 1947 tov NG Sendingkerk in OVS – met regstellings
10.4 | Sending Buiteland Diverse Notules Subkom 1923 en Verslae
116 | Maatskaplike NOODLYN