Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Afrika, kontinent van Lig | Deel 5 van 5

Deur Mariëtte Odendaal

Afrika, kontinent van Lig
ASET-konferensie: Die waarde van die konferensie
(Deel 5 van 5)

Eeue lank het sendelinge uit Europa na Afrika gekom om die Lig van Christus te bring, maar tans is juis die omgekeerde besig om te gebeur – die Lig wat in Afrika grondgevat het, word nou weer vanuit Afrika na dele in die noordelike halfrond gebring. Daar is ’n proses van omgekeerde sending besig om plaas te vind.

Dr Nico Mostert
Vennote in Getuienis, NG Kerk Vrystaat

Ons sal as Christene nuut moet begin dink oor hoe ons in en vanuit Afrika die Lig van Christus op ’n vars en betekenisvolle manier kan bly uitleef; om sout vir die aarde en lig vir die wêreld te wees. Daarom is dit van groot belang dat ons as Christenleiers van Afrika om ’n tafel gaan sit en ernstig besin oor waarheen die wêreld op pad is en hoe ons as Christene gelei moet word om as ware navolgers van Christus te leef.

Van 8 tot 9 Maart het die jaarlikse Africa Society for Evangelical Theology (ASET)-konferensie in Nairobi, Kenia plaasgevind, waartydens juis dit gebeur het toe verteenwoordigers uit tientalle kerke byeengekom het.

Uit die geledere van die NG Kerk is dit bygewoon deur dr Nico Mostert (Vennote in Getuienis, NG Kerk Vrystaat), dr Daniël de Wet (Getuienisaksie, Wes-Kaapland) en ds Hannes Theron (NetACT).

Nico, wat sou jy sê was die waarde van hierdie konferensie?

“Dit was twee baie sinvolle dae. Om saam met die evangeliese wêreld te besin oor die Christendom in Afrika met die oog op die toekoms, was ’n eye opener. Dit het my gehelp om te verstaan wat besig is om in die res van Afrika te gebeur as ons oor sending dink.

“Hierdie konferensie het aan my baie hoop vir die toekoms gegee – dat mense weer begin dink oor sending, maar op ’n nuwe manier; dat daar ’n groot uitvloei van mense uit Afrika na die res van die wêreld is en dat elke Christen wat uitbeweeg, ’n sendeling of getuie is van hierdie wonderlike boodskap van die evangelie.

“Dit was vir my bemoedigend om te verstaan dat ons deel is van hierdie groter gebeurtenis wat op ons kontinent plaasvind.

“Om deel te kan wees van die ekumeniese gesprekke in Afrika is van kardinale belang vir ons NG Kerk hier in Suid-Afrika. Dit gaan ons niks baat om ’n na-binne-gekeerde kerk te wees nie. Ons kan maklik in ons eie gesprekke en debatte verval sodat ons vergeet dat ons deel is van ’n groter kontinent.

“Die gesprek tussen die hoofstroom- en evangeliese kerke is van kardinale belang as ons van die wêreld ’n beter plek wil maak om in te woon; ’n plek waar die Lig van Christus diep betekenis aan mense se lewens kan gee.

“Ons wêreld is besig om gedurig te verander. Die grootste groei van die kerk lê nie soseer in ons tradisionele strominge nie, maar baie sterk in die evangeliese of charismaties-pentakostalistiese strominge in Afrika.

“Ons het uitmuntende teoloë in Afrika; dit gee my baie hoop. Hulle skryf besonder goeie tekste wat ’n nuwe en vars dinamika na die kerk bring.

“Ons woon beslis nie meer op ’n ‘donker kontinent’ nie, maar het nou die kontinent van die Lig geword. Ons het die Lig van Christus ontvang en ons werk daarmee in ons toekoms in. Wat ’n voorreg!”

Al die temas en akademiese voorleggings wat tydens die konferensie bespreek is, sal later in ’n boek opgeneem en as deel van ’n reeks gepubliseer word. Langham Publishing is ’n vennoot van ASET wat dit jaarliks moontlik maak.

Kontak

Dr Nico Mostert by missio@ngkvs.co.za vir meer inligting.

 | verskaf:  Deur dr Daniël de Wet (Getuienisaksie, Wes-Kaapland)

 | verskaf: Dr Harvey Kwiyani

 

 | verskaf: ASET-konferensie te Nairobi op 8 Maart 2024

(Deel 1 van 5)
Afrika, kontinent van Lig
Agtergrond, die tema van die konferensie
en die hoofspreker
(Deel 2 van 5)
Afrika, kontinent van Lig
Ons moet anders begin dink
oor sending
(Deel 3 van 5)
Afrika, kontinent van Lig
Ander onderwerpe van bespreking
(Deel 4 van 5)
Afrika, kontinent van Lig
Akademiese voordragte
116 | Maatskaplike NOODLYN