Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Afrika, kontinent van Lig | Deel 4 van 5

Deur Mariëtte Odendaal

Afrika, kontinent van Lig
ASET-konferensie: Akademiese voordragte
(Deel 4 van 5)

Eeue lank het sendelinge uit Europa na Afrika gekom om die Lig van Christus te bring, maar tans is juis die omgekeerde besig om te gebeur – die Lig wat in Afrika grondgevat het, word nou weer vanuit Afrika na dele in die noordelike halfrond gebring. Daar is ’n proses van omgekeerde sending besig om plaas te vind.

Dr Nico Mostert
Vennote in Getuienis, NG Kerk Vrystaat

Ons sal as Christene nuut moet begin dink oor hoe ons in en vanuit Afrika die Lig van Christus op ’n vars en betekenisvolle manier kan bly uitleef; om sout vir die aarde en lig vir die wêreld te wees. Daarom is dit van groot belang dat ons as Christenleiers van Afrika om ’n tafel gaan sit en ernstig besin oor waarheen die wêreld op pad is en hoe ons as Christene gelei moet word om as ware navolgers van Christus te leef.

Van 8 tot 9 Maart het die jaarlikse Africa Society for Evangelical Theology (ASET)-konferensie in Nairobi, Kenia plaasgevind, waartydens juis dit gebeur het toe verteenwoordigers uit tientalle kerke byeengekom het.

Uit die geledere van die NG Kerk is dit bygewoon deur dr Nico Mostert (Vennote in Getuienis, NG Kerk Vrystaat), dr Daniël de Wet (Getuienisaksie, Wes-Kaapland) en ds Hannes Theron (NetACT).

Daar was ook akademiese voordragte. Vertel asseblief meer daarvan.
“Ná die aanbieding van dr Kwinyani het teologiese akademici vanoor die hele Afrika voordragte oor verskeie onderwerpe gelewer. As konferensieganger kon jy kies watter kategorie van onderwerpe jy wil bywoon.

“Van die interessantste onderwerpe was Persecution, perserverence and the mission of the Church in Hebrews wat gehandel het oor die Bybelse fundering van missionale gebeure.

“Wat die kategorie oor teologiese onderrig in Afrika betref, was die onderwerp Evaluation of church planting as a tool for expanding mission work in urban centres, asook die Missional praxis: Rethinking urban mission: reconsidering strategic cell fellowships as tools to make disciples in unreached Sub-Saharan urban dwellers, baie interessant.

“Nog ’n onderwerp van belang was die een oor Missions in African context: Engaging the next generation in the mission of God, waar daar sterk gefokus is op die jeug en die jeug se betrokkenheid in die kerk.”

Tydens hierdie sessies het dr Mostert ook ’n voordrag gelewer. Syne het gehandel oor multi-kulturele gemeentes. Die fokus van sy navorsing gaan oor hoe ons na hierdie gemeentes kyk en hoe ons dit bestudeer. Hy werk baie sterk met sosiale teorie wat in die veld van die sosiologie lê.

Multi-kulturele gemeentes in Afrika bly ’n groot probleem, juis omdat ons so vasgevang sit in ons groeperings, etnisiteit en tale; dit veroorsaak dat ons baie moeilik oor ons grense heen beweeg.

Al die temas en akademiese voorleggings wat tydens die konferensie bespreek is, sal later in ’n boek opgeneem en as deel van ’n reeks gepubliseer word. Langham Publishing is ’n vennoot van ASET wat dit jaarliks moontlik maak.

Kontak

Dr Nico Mostert by missio@ngkvs.co.za vir meer inligting.

 | verskaf:  Deur dr Daniël de Wet (Getuienisaksie, Wes-Kaapland)

 | verskaf: Dr Harvey Kwiyani

 

 | verskaf: ASET-konferensie te Nairobi op 8 Maart 2024

(Deel 1 van 5)
Afrika, kontinent van Lig
Agtergrond, die tema van die konferensie
en die hoofspreker
(Deel 2 van 5)
Afrika, kontinent van Lig
Ons moet anders begin dink
oor sending
(Deel 3 van 5)
Afrika, kontinent van Lig
Ander onderwerpe van bespreking
116 | Maatskaplike NOODLYN