Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Aansoeke om Ooshoek Beursfonds vat nou vlam!

Een van die bekendste Xhosa-gesegdes, Umntu ngumntu ngabanye abantu (’n mens is ’n mens deur ander mense), kry nuwe betekenis as jy die storie agter die hoopgewende Ooshoek Beursfonds hoor.

Wat maak jy as jy in ’n kerkbank sit, werkloos is en jou toekoms uitsigloos voor jou uitstrek terwyl jy hoor hoe die predikant Sondag vir Sondag vanaf die preekstoel hoop probeer gee? Hy sê een Sondag iets oor ’n studiebeurs, maar dit gaan by jou verby, want wie is jý nou; jy wat so sukkel met die lewe en meestal voel jy nie iets werd nie? Jy dink glad nie daaraan dat jy ook kan aansoek doen nie – todat jy een Sondag sien hoe die eerste opgeleide sekuriteitswagte in jou gemeente hul sertifikate voor die preekstoel ontvang, en jy hoor van die ou wat sy eerste sertifikaat as motorwerktuigkundige verwerf het, en daar kom ’n lig op in jou oë …

Die Ooshoek Beursfonds is in November/Desember 2020 gestig nadat die anonieme skenker daarvan diep geraak is deur die uitsiglose lewensomstandighede van talle werklose- of onderbetaalde mense in die Bloemspruit-omgewing in Bloemfontein – mense wat noodgedwonge afhanklik geraak het van die kerk en gemeenskap om hulle te help oorleef. Kinders met opleidingspotensiaal se ouers is meestal nie finansieel daartoe in staat om hulle verder te laat leer nie en die daaropvolgende geslagte bly vasgeval in die sirkel van armoede.

Met die instelling van hierdie beurs word daar gepoog om aan potensiële kandidate die geleentheid te bied om deur middel van opleiding hul vaardighede sodanig te laat ontwikkel dat hulle in diens geneem kan word. Sodoende kan hulle dan as gekwalifiseerde mense ’n onafhanklike bestaan begin voer en hul omstandighede algaande verbeter – iets wat hopelik ook sal oorspoel na ’n volgende geslag. As jy werk het, voel jy jy is iets werd; jy kry jou menswaardigheid terug.

Die donateur van die beurs, wat al 25 jaar ’n lidmaat van die NG Kerk Gemeente Ooshoek is, skenk nou jaarliks R300 000 aan die gemeente wat vir vaardigheidsontwikkeling geoormerk sal word. Aangesien graad-kursusse die fonds te gou sal uitput, is daar besluit om aanvanklik eers op korter, kleiner sertifikaat-kursusse van NQF1- tot NQF4-vlak (graad 9 tot graad 12) te fokus om vir soveel as moontlik potensiële kandidate opleidingsgeleenthede te bied. Die beurs sal na vyf jaar geëvalueer en dienooreenkomstig aangepas word.

Die Ooshoek Beursfonds help skep nie net hoop vir die jeug nie, maar ook vir volwassenes; die droom vir ’n beter toekoms is nou binne die bereik van meer as een persoon. Mense kan weer positief voel oor hul toekoms  –  kinders word gemotiveer om op skool te presteer sodat hulle aan die kwalifikasievereistes kan voldoen en volwassenes kry opsies; daar is lig aan die einde van dié uitsiglose tonnel van werkloosheid en onderbetaling.

Maar hoe gemaak as ek nou wil aansoek doen? Eerstens moet jy ’n aktiewe lidmaat van die Ooshoek-gemeente wees. Aansoekvorms is by die kerkkantoor of die predikant van die gemeente beskikbaar. Dié vorm, asook inligting oor die kursus waarvoor aansoek gedoen word, word dan aan die Sinodale Beurskomitee besorg, waarna jou aansoek aan die paneel van die Ooshoek Beursfonds voorgelê word vir goedkeuring. Die behoeftes van die aansoeker word dan individueel bespreek en afhangend van wat die kursusfooie behels, bepaal die beurskomitee hoe die persoon gehelp kan word.  Die aansoekers moet aan die vereistes van die gekose kursus voldoen en gereeld terugvoer van hul vordering en uitdagings aan die Beurskomitee lewer.

Sedert die Ooshoek Beursfonds in die lewe geroep is, is die eerste beurshouer vir ses maande na ’n opleidingsinstansie gestuur waar hy die eerste fase as motorwerktuigkundige suksesvol voltooi het. Hy werk tans van die huis af terwyl hy die volgende kwalifikasie voltooi. (Beurshouers moet hul eerste fase slaag alvorens hulle in aanmerking kom vir die volgende fase.)

Vier ander gemeentelede kon ook al ’n maand-lange sekuriteitskursus voltooi waarna hulle nou as gekwalifiseerde sekuriteitsbeamptes in diens geneem kan word.

En nog is dit het einde niet! Sewe werklose dames is ingeskryf vir ’n internasionaal-geakkrediteerde jaarkursus in tuisversorging.  Twee van hulle word alreeds by kliënte uitgeplaas wat tuisversorging verg. Die studente verrig dié taak wanneer hulle nie met die kursus besig is nie en verdien dus alreeds ’n inkomste.

Buiten hierdie wonderlike studiebeurs wat vir soveel mense nuwe hoop gee, is daar ook ’n ander program wat parallel met hierdie fonds aan vyftien lidmate die geleentheid bied om hul bestuurslisensies te verwerf. Die program behels die verwerwing van ’n leerlinglisensie, tien bestuurs-lesse en twee geleenthede om hulle bestuurslisensies te bekom. Twee van die kandidate het alreeds hulle bestuurslisensies verwerf en die ander kandidate sal voor die einde van die jaar die program voltooi.

Nadat die sewe dames, wat die tuisversorgingskursus doen, een Sondag hul ervarings met die gemeente gedeel het, het die belangstelling in die beurs vlamgevat en is daar nou heelwat navrae na die beurs vir volgende jaar – iets waaroor die Ooshoek Beursfonds juig!

Wat ’n wonderlike vooruitsig vir mense wat hul lewensomstandighede wil verander. En só help één mens se oop hart en hand om ’n héle gemeenskap op die pad van hoop te plaas.

Inderdaad: Umntu ngumntu ngabanye abantu.

Kontak ds Pikkie Maritz by pikkiemaritz59@gmail.com vir enige verdere navrae.

116 | Maatskaplike NOODLYN