Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

18 April 2023 | Buitengewone Sinodesitting

𝗕𝘂𝗶𝘁𝗲𝗻𝗴𝗲𝘄𝗼𝗻𝗲 𝗦𝗶𝗻𝗼𝗱𝗲𝘀𝗶𝘁𝘁𝗶𝗻𝗴 | 𝗡𝗚 𝗞𝗲𝗿𝗸 𝗩𝗿𝘆𝘀𝘁𝗮𝗮𝘁

BESLUIT VAN DIE BUITENGEWONE SINODESITTING

Dinsdag, 18 April 2023 | Geloofsentrum Universitas

Hiermee die besluit van die NG Kerk Vrystaat Buitengewone Sinodesitting wat op Dinsdag 18 April 2023 te Geloofsentrum Universitas plaasgevind het:

Die NG Kerk Vrystaat besluit om nie kragtens Artikel 37 van die Kerkorde uit algemene sinodale verband te tree nie, maar om met die Algemene Sinode van Oktober 2023 in gesprek te tree en

 1. haar standpunt ten opsigte van die Skrif en ons belydenisgrondslag as ‘n gereformeerde kerkverband (soos gestel in besluite van die Sinode in Maart 2022 geneem) aan die Algemene Sinode deur te gee;
 1. haar standpunt ten opsigte van sake soos in die genoemde beskrywingspunte van Maart 2022 geopper – ten opsigte van die huwelik, selfdegeslagverbintenisse en menslike seksualiteit; ten opsigte van die Bose en ten opsigte van teologiese opleiding – by wyse van ‘n beskrywingspunt(e) soos in BYLAAG 19 uiteengesit, aan die Algemene Sinode oor te dra;
 1. in die lig van hierdie standpunte van die NG Kerk Vrystaat (punt 1 en 2 hierbo), die Algemene Sinode te versoek om genoemde ter saaklike besluite van 2019 en vroeër in heroorweging te neem;
 1. binne die ruimte van die Kerkorde (Artikels 23 en 35) opnuut haar verhouding met die Algemene Sinode uit te klaar en dié in Oktober 2023 te versoek om oor die toekomstige funksionering van ons algemeen-sinodale kerkverband te herbesin;
 1. verstaan dat daar Vrystaatse gemeentes is wat nie hul weg oopsien om verder met die teologiese standpuntstelling van die Algemene Sinode geassosieer te word nie, en onderneem om – indien pogings soos hierbo uitgespel (punte 1 tot 4) nie na bevrediging slaag nie – met dié gemeentes welwillend op weg te gaan ten einde hul binne ‘n afsienbare grasietydperk en op kerkordelike wyse toe te laat om dan “met die behoud van regte, voorregte, besittings, naam” (sou alle lidmate daartoe toestem), uit verband met die NG Kerk Vrystaat te tree.

Bylaag 19 waarin die standpunte van die NG Kerk Vrystaat uiteengesit en as sodanig deur die Sinode goedgekeur is (punte 1 en 2 hierbo), vorm deel van hierdie besluit, moet daarmee saam gelees word en word daarom ook hierby aangeheg.

BYLAAG 19 – INHOUDELIKE STANDPUNT VAN DIE NG KERK VRYSTAAT

18 April 2023

Die NG Kerk Vrystaat besluit om nie kragtens Artikel 37 van die Kerkorde uit algemene sinodale verband te tree nie, maar om met die Algemene Sinode van Oktober 2023 in gesprek te tree en dit aan die Moderamen op te dra om by sy vergadering in Mei 2023, ‘n uitgebreide beskrywingspunt aan die komende Algemene Sinode te finaliseer en deur te gee, met die volgende strekking:

 1. Die NG Kerk Vrystaat bely dat die Bybel die Skrifgeworde Woord van God is, wat die wil van God volkome bevat en dat alles wat die mens vir sy saligheid moet glo, daarin voldoende geleer word en daarom is dit ook heilig, volmaak, onfeilbaar en vir ons gesagvol (NGB Art. 3, 5, 7);
 1. bely voorts dat ons die geskrewe Woord van God lees in samehang met hoe God Homself bekendmaak in die Skepping en onderhouding van alle dinge (NGB Art. 2); in verbondenheid aan Christus, die Woord wat mens geword het en lewe (Johannes 1:1-14, NGB Art. 10); en omdat die Heilige Gees in ons hart getuig dat hierdie Woord in al die gestaltes daarvan inderdaad “van God is (Johannes 16:13-14, NGB Art. 5); en
 1. bevestig dat vanweë ʼn verskeidenheid van eietydse kontekste waarin ons die Skrif lees en verskillende benaderings in die lees van die Skrif, maar ook vanweë ons gebroke menslikheid en beperkte insigte, daar van tyd tot tyd nie net een vertolking van ʼn Skrifgedeelte na vore kom nie; dat dit dikwels verwarring onder gelowiges en in kerke meebring; en dat ons daarom geroep is om geduldig en met fyn onderskeiding van waarop dit werklik aankom, saam met mekaar na die lig van die Skrif en die boodskap van God daarin aan ons, sy Kerk, te soek.
 1. Die Sinode van die NG Kerk Vrystaat bevestig dat in sake van teologiese- en etiese belang, ons ons wil laat lei deur die Woord van God, soos wat dit in sy skepping en onderhouding van alle dinge, in Christus en deur die Heilige Gees aan ons geopenbaar word, en ons dit ook in ons Formuliere van Enigheid onderskryf;
 1. bevestig dat daar in ons lees en vertolking van die Skrif behoefte is aan ‘n verantwoorde hermeneutiek, soos ook in ons lees en vertolking van die belydenisskrifte uit die tyd van die Reformasie in ons omstandighede vandag; en
 1. is bewus daarvan dat daar by leraars en lidmate ‘n behoefte is aan sekerheid en ‘n bondige en bevatlike uitleg van wat ons glo ten opsigte van God Drie-Enig; sy skeppingswerk; Christus as ons Verlosser in sy persoon en werk; ons regverdiging en heiligmaking uit genade en deur geloof alleen; die Kerk as een, heilig, algemeen en Christelik; en die bede om verlossing van die bose.
 1. Teen hierdie agtergrond getuig die NG Kerk Vrystaat ten opsige van sake wat in die beskrywingspunte en verslae voor die Sinode in Maart 2022 gedien het, as volg:
 1. Dat in sake menslike seksualiteit en kwessies rakende seksuele oriëntasie, die huwelik volgens ons vertolking van die Skrif, die Godgegewe veilige ruimte is waarin ‘n lewenslange verbintenis tussen een man en een vrou en die waardes van liefde en trou, wedersydse respek en versorging tot vervulling kom, en dat ons daarom alle vorme van losbandigheid en promiskuïteit afkeur;
 1. dat ons met die lig tot ons beskikking nie selfdegeslagverbintenisse as ‘n alternatief vir die huwelik kan aanvaar nie;
 1. dat ons diep onder die indruk is van die vernedering en vervreemding wat in die afgelope dekades deur kerklike debatte oor hierdie aangeleentheid meegebring is, en versoek daarom dat dit nie bloot as ‘n etiese- of kerkregtelike aangeleentheid hanteer sal word nie, maar in die eerste instansie pastoraal in gemeentes waar ons mekaar as medegelowiges liefhet, bemoedig en God saam wil dien; en
 1. versoek daarom die Algemene Sinode van 2023 om die besluit van 2019 oor selfdegeslagverbintenisse in die lig van bogenoemde (punte 8 tot 10) te vertolk en daarmee te volstaan.
 1. Dat in sake die inhoud van ons geloofsbelydenis soos uitgedruk in die Apostolicum en spesifiek aangaande God as Skepper, Christus as ons Verlosser – in sy ontvangenis, verkondiging, sterwe, opstanding, hemelvaart en wederkoms – en die Heilige Gees as ons Trooster, ons as Sinode dit verstaan in die gees en strekking van hoe die belydenisskrifte uit die tyd van die Reformasie dit uitlê en dit in ons gereformeerde tradisie vertolk en in ons eredienste verkondig word;
 1. dat wat die Bose en boosheid betref, ons die verskeidenheid van spreke daaroor in die Skrif én in ons belydenisskrifte erken, soos wat dit steeds ook in ons tyd en konteks in verskillende gestaltes manifesteer;
 1. dat ons daarom gelowiges wil oproep om te leef as getuies “van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderlike lig” (1 Petrus 2:9), en in die woorde van die “Onse Vader” te bly bid dat God ons van die Bose sal verlos – van “ons doodsvyande, die duiwel, die wêreld en ons eie sondige natuur” (Heidelbergse Kategismus, Sondag 52);
 2. versoek daarom die Algemene Sinode van 2023 om in besluite oor sake rakende die inhoud van ons geloofsbelydenis en ander aktuele sake, geloofsonderskeidend met die Skrif en ons belydenisgrondslag om te gaan en te waak teen standpunte en uitsprake wat lidmate en leraars hieroor mag verwar; en
 1. om daarom die besluite van 2011, 2013 en 2015 oor die Bediening van Bevryding en die Bose in die lig van bogenoemde (punte 13 en 14) te vertolk en daarmee te volstaan.
 1. Dat in sake teologiese opleiding, ons die kompleksiteite van ‘n nuwe konteks vir Hoër Onderwys aan publieke universiteite en in ekumeniese fakulteite vir teologie erken, en óók die besorgdhede wat daar in gemeentes hieroor bestaan met die oog op die opleiding van leraars en bedienaars van die Woord vir ons gemeentes;
 1. dat ons opnuut die Kuratorium van die NG Kerk Vrystaat versoek om met groot verantwoordelikheid en getrou aan ons gereformeerde belydenisgrondslag, die vennootskap met die Universiteit van die Vrystaat so te bestuur dat sowel die akademiese opleiding van teologie-studente uit die NG Kerk asook hul kerklike vorming en begeleiding in ons Seminarium, tot volle ontplooiing kan kom;
 1. dat ons die Kuratorium versoek om deurlopend by die ontwikkeling van kurrikula en die assessering van studente en die opleiding in geheel, betrokke te bly en aan die kerkverband hieroor verslag te lewer; en
 1. dat hoewel legitimasie en akkreditasie van opleiding ‘n funksie van die Algemene Sinode is soos deur ons Kerkorde bepaal, ons die Algemene Sinode van 2023 versoek om sinodes soos dié van die NG Kerk Vrystaat as die primêre verantwoordelike liggaam te ondersteun vir die ontwikkeling, plaaslike aanbieding en kerklike begeleiding van teologiese opleiding en -studente vanaf hul eerste jaar van opleiding en in al die diverse bane van opleiding.
 1. Dat in sake die toekoms van ons kerkverband, ons vashou aan die belydenis van wat ons glo oor die “een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges” soos onder andere uitgelê in die Heidelbergse Kategismus Sondag 21, en dat ons daarom in ons nadenke oor die wese en roeping van die NG Kerk, oor haar bediening in gemeentes en gemeenskappe en haar funksionering in vergaderings én ten opsigte van beplanning vir ‘n onsekere toekoms, ons onsself aan dié belydenis sal bly oriënteer en daardeur laat lei; en
 1. dat ons daarom die Algemene Sinode van 2023 versoek om haar uitgangspunte, onderliggende kerkbegrip, formuleringe en doelwitte van ‘n “toekomsscenario” vir ons kerkverband, in die lig van die Skrif en ons belydenis te heroorweeg. 

Agenda

Handeling

116 | Maatskaplike NOODLYN